Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/16 dla Poddziałania 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Zielona Góra

Zakończony 12.08.2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

 

Nr RPLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/16


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja


DZIAŁANIE 8.2

Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych

 

PODDZIAŁANIE 8.2.3

Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Zielona Góra

 

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się

30.06.2016r. i zakończy się 12.08.2016r.

Wyniki naboru 16.08.2022

2022-08-16 --------------------

W dniu 16 sierpnia 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą Uchwałę nr 139/1822/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 18 października 2016 roku, zmienionej uchwałą 105/1421/20 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 5 maja 2020 roku, zmienionej uchwałą nr 133/1791/20 z dnia 15 września 2020 roku w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy rankingowej projektów złożonych w konkursie RPLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/16 oraz zaktualizowanej listy projektów wybranych do dofinansowania.

Aktualizacja jest skutkiem podjęcia decyzji przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 4 maja 2022 r. o zwiększeniu kwoty dofinansowania dla projektu nr RPLB.08.02.03-08-0003/16 pt. Świat nauki – nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego  Obszaru Funkcjonalnego, realizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Samodzielny Oddział w Zielonej Górze. Zwiększeniu ulega kwota dofinansowania w projekcie nr RPLB.08.02.03-08-0003/13 o wartość 1 900 000,00 PLN.

Przedmiotowe zmiany mają na celu udzielenie pomocy osobom przybyłym do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/16

-----------------------------------

15 września 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą Uchwałę nr 139/1822/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 18 października 2016 roku, w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy rankingowej projektów złożonych w konkursie RPLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/16 oraz zaktualizowanej listy projektów wybranych do dofinansowania.

Aktualizacja jest skutkiem podjęcia decyzji przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 15 września  2020 r. o zwiększeniu kwoty dofinansowania dla projektu nr RPLB.08.02.03-08-0003/16 pt. Świat nauki – nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego realizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Samodzielny Oddział w Zielonej Górze o kwotę 2 846 818,50 (w tym wkład własny w wysokości 15%).

Przedmiotowe zmiany mają na celu walkę z COVID-19 i zapobieganiu jego rozprzestrzeniania się, poprzez realizację dodatkowego zadania pn. „Komponent główny – Zakup 1500 komputerów laptop” na potrzeby prowadzenia edukacji zdalnej. Zadanie będzie realizowane w 2020 r. Partnerem odpowiedzialnym za zakup i wykorzystanie laptopów jest miasto Zielona Góra, które zapewni też wymagany wkład własny w wysokości 15 % wartości zadania 7.

Lista projektów

 

Szanowni Państwo,
w związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektu w ramach konkursu RPLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/16 informujemy, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej zostały przekazane trzy wnioski o dofinansowanie projektu, na łączną kwotę 24 729 368,20 zł.

-----------------------------------------------------

Szanowni Państwo,
informujemy, że na konkurs nr RPLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/16 wpłynęły 3 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 24 729 368,20 zł.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Termin składania wniosków: od 30 czerwca 2016 r. do 12 sierpnia 2016 r.

 

Termin składania wniosków: od 30 czerwca 2016 r. do 29 lipca 2016 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 5 lipca 2016 roku, na wniosek Instytucji Pośredniczącej ZIT MOF Zielonej Góry, Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków do 29 lipca 2016 roku w ramach ogłoszonego konkursu nr RPLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/16 dla Poddziałania 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Zielona Góra.

Termin składania wniosków: od 30 czerwca 2016 r. do 8 lipca 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: 8 listopada 2016 roku

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 października 2016 roku

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.
-    poniedziałek: od 8:00 do 16:00
-    wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30
w :
Kancelarii Ogólnej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7,
65-057 Zielona Góra
(pokój nr 59).

 

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach (wraz z załącznikami) i wersji elektronicznej.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnieni są potencjalni beneficjenci:

-    jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
-    jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
-    samorządowe instytucje kultury,
-    organizacje pozarządowe,
-    przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
-    osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów, instytucje rynku pracy,
-    podmioty ekonomii społecznej,
-    szkoły i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

I Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez:

a) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej),

b) kształtowanie i rozwijanie u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej),      

w ramach następującej kategorii interwencji:

115 - Ograniczanie  i  zapobieganie  przedwczesnemu  kończeniu  nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz  kształcenia  podstawowego,  gimnazjalnego i  ponadgimnazjalnego,  z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych  i poza-formalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne
i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 34/KM RPO-L2020/2016 z dnia 19 maja 2016 r. zmieniającą
uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny
– Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi
priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS, a także w oparciu o kryteria oceny
strategicznej projektów w ramach ZIT, przyjęte przez KM Uchwałą Nr 27/KM RPO-L2020/2016 z dnia 18 lutego 2016
r., zmieniająca uchwałę nr 11/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny –
Lubuskie 2020 z dnia 21 sierpnia 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów oceny strategicznej projektów w ramach
Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry. Dokumenty
zamieszczone zostały na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.
UWAGA:

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny procent dofinansowania projektu wynosi 85%.

Maksymalna wartość dofinansowania

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 23 197 236,60 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 23 197 236,60 PLN.

Niezbędne dokumenty

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

e-mail: info@rpo.lubuskie.pl

telefoniczny: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego,

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 119

osobisty w siedzibie:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.10)

e-mail: biurozit@um.zielona-gora.pl

telefoniczny:

- Urząd Miasta, Biuro ZIT, ul. Stary Rynek 1, 65-067 Zielona Góra

Wydział Funduszy Europejskich: 68 47 83 290

osobisty w siedzibie:

Urzędu Miasta: Wydział Funduszy Europejskich - Biuro ZIT

Dodatkowych informacji udziela również Instytucja Pośrednicząca Zintegrowanych Inwestycji

Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry poprzez kontakt:

Ratusz, ul. Stary Rynek 1, wejście A (IIp.), 65-067 Zielona Góra.