Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Zielona Góra

Zakończony 30.10.2015

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/15
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja

dla Działania

8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych

Poddziałania

8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Zielona Góra

(konkurs nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej)

Wyniki naboru 29.02.2016

Szanowni Państwo,
w wyniku rozstrzygnięcia konkursu Nr RPLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/15 żaden z wnioskowanych projektów złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe nie otrzymał dofinansowania. W związku z tym szczegółowe informacje dotyczące wyników konkursu zostaną przekazane projektodawcom pocztą tradycyjną w najbliższym czasie.

Szanowni Państwo,
prezentujemy wykaz pozytywnie zweryfikowanych wniosków po etapie wstępnej weryfikacji w ramach konkursu Nr RPLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/15 dotyczącego Wyrównywania  dysproporcji  w  jakości  kształcenia  na  poziomie  ogólnym  oraz dostosowania  oferty  edukacyjnej  do  potrzeb  uczniów  o  specjalnych  potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Zielona Góra.

 

 • Szanowni Państwo,prezentujemy wykaz pozytywnie zweryfikowanych wniosków po etapie wstępnej weryfikacji w ramach konkursu Nr RPLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/15 dotyczącego Wyrównywania  dysproporcji  w  jakości  kształcenia  na  poziomie  ogólnym  oraz dostosowania  oferty  edukacyjnej  do  potrzeb  uczniów  o  specjalnych  potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Zielona Góra

 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się od 30 września 2015 r. i potrwa do 30 października 2015 r.

IOK informuje, że wersja pdf wniosku o dofinansowanie będzie posiadała oznaczenie „WYDRUK PRÓBNY” do czasu kliknięcia przycisku Prześlij wniosek do instytucji znajdującego się w górnym menu systemu. IOK jest w trakcie uaktualniania w tym zakresie „Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 – 8 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Termin rozstrzygnięcia konkursu

W regulaminie konkursu jako orientacyjną datę rozstrzygnięcia konkursu wskazano dzień 29 lutego 2016 r., jednakże z przyczyn obiektywnych Instytucja Zarządzająca RPO - Lubuskie 2020 dokonała zmiany w/w terminu na dzień 31 marca 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w :

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego

 Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

ul. Podgórna 7

65-057 Zielona Góra

(pokój nr 59)

Sposób składania wniosków

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

W przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu w terminie od 30 września 2015 r. do 30 października 2015 r. uprawnieni są potencjalni beneficjenci:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • samorządowe instytucje kultury,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów, instytucje rynku pracy,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • szkoły i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujący typy projektów:

 • Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez:

a) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod  oraz  form  organizacyjnych  sprzyjających  kształtowaniu  i  rozwijaniu  u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku  pracy  oraz  właściwych postaw/umiejętności (kreatywności,  innowacyjności  oraz pracy zespołowej),

b) kształtowanie i  rozwijanie  u uczniów lub słuchaczy kompetencji   kluczowych   niezbędnych   na   rynku   pracy   oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), w ramach następujących kategorii interwencji:

 • 115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę. Składany projekt musi być zgodny ze Strategią ZIT MOF Zielona Góra.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalno-merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 7/KM RPO-L2020/2015 z dnia 21.08.2015 oraz w oparciu o kryteria oceny strategicznej przyjęte Uchwałą Nr 11/KM RPO-L2020/2015 z dnia 21.08.2015. Powyższe zostało zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl w załączniku nr 3 do SzOOP RPO-L2020, tj. Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO LUBUSKIE 2020 finansowanych z EFS. Dokument stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:

 • środków UE - 85%,
 • środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 95%.

Maksymalna wartość dofinansowania

Nie dotyczy

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Nie dotyczy

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych, Poddziałania 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Zielona Góra wynosi:

21 899 925,32 (PLN)[1]  (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 2 189 992,53 (PLN).

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu na podstawie którego wyliczane są środki możliwe do zakontraktowania.

 

Niezbędne dokumenty

Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Zielona Góra

Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Zielona Góra

 

Regulamin konkursu Nr RPLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Zielona Góra

Regulamin konkursu Nr RPLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Zielona Góra

Dokumentacja dot. konkursu Nr RPLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/15w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Zielona Góra

Dokumentacja dot. konkursu Nr RPLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/15w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Zielona Góra

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania:

 

Kto udziela informacji

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym
w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

- Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 110, 111, 119

- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 499, 488, 535, 454

- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.: 95 739 03 86, 377, 378

 • osobisty w siedzibie:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 03)

lub w:

siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp., Wydział Zamiejscowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Łokietka 22

66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 6)

Dodatkowych informacji udziela również  Instytucja Pośrednicząca Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry poprzez kontakt:

- Urząd Miasta, Biuro ZIT, ul. Stary Rynek 1, 65-067 Zielona Góra

Wydział Funduszy Europejskich: 68 47 83 290

 • osobisty w siedzibie:

Urząd Miasta: Wydział Funduszy Europejskich - Biuro ZIT

Ratusz, ul. Stary Rynek 1, wejście A (IIp.), 65-067 Zielona Góra