Ogłoszenie o konkursie nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K02/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT

Zakończony 06.12.2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K02/17


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja
Działania

8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej

Poddziałania

8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej
- projekty realizowane poza formułą ZIT

Wyniki naboru 10.04.2018

Zatwierdzenie listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K02/17

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K02/17 oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 10 kwietnia 2018  r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K02/17 przedstawiamy w załącznikach listę projektów wybranych do dofinansowania oraz skład KOP.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie obrazek

Informacja o składzie KOP obrazek

----------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K02/17 infromujemy, że do etapu oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych trzydzieści trzy wnioski o dofinansowanie realizacji projektów, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 
23 763 817,64 zł.

                                                                                                                     

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K02/17 informujemy, że do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęły trzydzieści cztery wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 24 119 817,64 zł.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 30 października 2017 r. i zakończy się 6 grudnia  listopada 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: kwiecień marzec styczeń 2018 roku pod warunkiem, że liczba złożonych wniosków o dofinansowanie projektu nie przekroczy 100 - w przeciwnym wypadku, przy każdym kolejnym wzroście liczby wniosków o dofinansowanie projektu o 100 termin rozstrzygnięcia zostanie przedłużony o 30 dni kalendarzowych.

Instytucja Organizująca Konkurs zastrzega sobie również możliwość przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu w momencie zidentyfikowania znacznej ilości wniosków o dofinansowanie projektów skierowanych przez oceniających do negocjacji lub w przypadku, gdy negocjacje z projektodawcami, których wnioski zostaną skierowane do negocjacji, zostaną przedłużone z przyczyn nie leżących po stronie IOK.

 

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, pokój nr 59

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski,

Sekretariat

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach i wersji elektronicznej.

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

Datą dostarczenia wniosku do IZ RPO-L2020 jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków (w przypadku nadania wniosku o dofinansowanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego decyduje data nadania).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące.

Jednostki tworzące Związki ZIT Gorzów Wlkp. i ZIT Zielona Góra mogą występować o środki w ramach Poddziałania 8.1.1.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

 1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych OWP.
 2. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.
 3. Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów
 1. zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532): korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;
 2. zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty;
 3. zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna;
 4. zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne.
 1. Wydłużenie godzin pracy OWP.
 2. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych:
 1. kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne);
 2. szkolenia kaskadowe, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER;
 3. studia podyplomowe;
 4. budowanie i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli;
 5. współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami np. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi.

Wymagana jest realizacja I i/lub II typu projektu. Typy projektów III-V mogą występować jedynie jako uzupełnienie działań realizowanych w konkretnym OWP w typach I i/lub II.

w ramach następującej kategorii interwencji:

115 - Ograniczanie  i  zapobieganie  przedwczesnemu  kończeniu  nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz  kształcenia  podstawowego,  gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 72/KM RPO-L2020/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.
 

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych
na poziomie projektu wynosi w przypadku:

 • środków UE- 85%,
 • środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 85%.

W przypadku projektów generujących dochód – maksymalny poziom dofinansowania należy liczyć z zastosowaniem metody luki w finansowaniu.

W ramach niniejszego konkursu nie mają zastosowania zryczałtowane stawki procentowe dochodów dla projektów generujących dochód.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 8.1.1 – Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi:

20 000 000,00 PLN[1]

(w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu,
co stanowi 2 000 000,00 PLN).
Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania.

Niezbędne dokumenty

W związku z przyjęciem w dniu dzisiejszym tj. 24.10.2017 r. uchwały zmieniającej uchwałę nr 208/2874/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K02/17 w ramach Osi Priorytetowej 8 – Nowoczesna edukacja, Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą, a także w związku ze zmianą Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, polegającą na dopuszczeniu możliwości realizowania przez jednostki tworzące Związki ZIT Gorzów Wielkopolski oraz ZIT Zielona Góra projektów w konkursach organizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego wydłuża okres naboru wniosków dla przedmiotowego konkursu do 6 grudnia 2017 r.

Zmiana polega na dostosowaniu zapisów we wszystkich częściach ogłoszenia i regulaminu, w których pojawia się pierwotna data zakończenia naboru tj. 6.11.2017 r. Obowiązujący termin naboru wniosków: od 30.10.2017 r do 06.12.2017 r. Dodatkowo, zarówno do ogłoszenia jak i regulaminu konkursu wprowadzono zapisy informujące o dopuszczeniu możliwości występowania o środki w ramach Poddziałania 8.1.1 przez jednostki tworzące Związki ZIT Gorzów Wlkp. i ZIT Zielona Góra.

Nowy Regulamin - zmiany w regulaminie

Nowe Ogłoszenie  - zmiany w ogłoszeniu

 

 

 

nowy wzór wniosku o dofinansowanie

nowy wzór umowy o dofinansowanie

(poniżej paczki zawierają nieaktualne załączniki nr 1 i nr 6)

Ogłoszenie

Regulamin

Załączniki do Regulaminu

Załączniki niezbędne do podpisania umowy

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

        Sekretariat: 68 45 65 314, 68 45 65 326

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,

Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521

 • osobisty w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B.2).