Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT

Zakończony 16.11.2015

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/15

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna Edukacja
dla  Działania
8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej

(konkurs nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej)

Poddziałania

8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT

Wyniki naboru 31.03.2016

W związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 02.05.2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania, prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/15.

W dniu 23 grudnia 2015 r. zakończono weryfikację wstępną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna Edukacja, Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.

W ramach następującej kategorii interwencji:

115 - Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Wartość środków przeznaczonych na konkurs wynosiła 10 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 000 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 28 sierpnia 2015 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 30 września 2015 r. i trwał do dnia 16 listopada 2015 r.) wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej - 14 wniosków o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniosła 5 585 877,93 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wyniosła 6 709 493,70 PLN.

Etap wstępnej weryfikacji kompletności wniosków pozytywnie przeszło 14 wniosków.  Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów wyniosła 5 585 877,93 PLN, natomiast ich łączna całkowita wartość to 6 709 493,70 PLN.

8.1.1 LISTA (pdf 104 KB )

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 30.09.2015r i zakończy się 16.11.2015r.

IOK informuje, że wersja pdf wniosku o dofinansowanie będzie posiadała oznaczenie „WYDRUK PRÓBNY” do czasu kliknięcia przycisku Prześlij wniosek do instytucji znajdującego się w górnym menu systemu. IOK jest w trakcie uaktualniania w tym zakresie „Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 – 8 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Termin rozstrzygnięcia konkursu

31 marca 2016 roku pod warunkiem, że liczba złożonych wniosków o dofinansowanie projektu nie przekroczy 100 - w przeciwnym wypadku, przy każdym kolejnym wzroście liczby wniosków o dofinansowanie projektu o 100 termin rozstrzygnięcia zostanie przedłużony o 30 dni kalendarzowych.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w :

Kancelarii Ogólnej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7,

65-057 Zielona Góra

(pokój nr 59)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Łokietka 22

66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 6).

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach (wraz z załącznikami) i  wersji elektronicznej.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

W przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu w terminie od 30 września 2015 r. do 16 listopada 2015 r. uprawnieni są potencjalni beneficjenci:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące.

Istnieje możliwość uzyskania wsparcia przez Jednostki tworzące Związki ZIT wyłącznie na przedsięwzięcia inne niż wskazane do  realizacji w formule ZIT.

Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Beneficjentów Działania 8.1 RPO-L2020. Dopuszczalna jest realizacja projektu z zaangażowaniem podmiotów, innych niż wymienionych w katalogu Beneficjentów, realizujących wspólnie projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu, z zastrzeżeniem, iż wszystkie wydatki ponoszone przez te podmioty, zostaną ujęte jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

 

I. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych OWP[1].
II. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.
III. Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów[2]

a) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532): korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;
b)zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty;
c) zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna,
d) zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne.

IV. Wydłużenie godzin pracy OWP.
V. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych:

a) kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne);
b) szkolenia kaskadowe, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER;
c) studia podyplomowe;
d) budowanie i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli;
e) współpraca ze specjalistycznymi ośrodkami np. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi.

Typy projektów III-V mogą występować jedynie jako uzupełnienie działań określonych w typach I i/lub II.

w ramach następującej kategorii interwencji:

115 - Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego,z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę.

[1] Dofinansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego ze środków EFS możliwe jest przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Beneficjent będzie zobowiązany do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc wychowania przedszkolnego, przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, określonej w umowie o dofinansowanie projektu. Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość ośrodków wychowania przedszkolnego do świadczenia usług przedszkolnych w ramach utworzonych w projekcie miejsc wychowania przedszkolnego.

[2] Finansowanie realizacji dodatkowych zajęć w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w których zostały utworzone nowe miejsca wychowania przedszkolnego w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS możliwe jest przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 7/KM RPO-L2020/2015 z dnia 21.08.2015, zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl. w załączniku nr 3 do SzOOP RPO-L2020, tj. Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO LUBUSKIE 2020 finansowanych z EFS. Dokument stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:

- środków UE – 85 %,

- środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 85%

W przypadku projektów generujących dochód – maksymalny poziom dofinansowania należy liczyć z zastosowaniem metody luki w finansowaniu.

W ramach niniejszego konkursu nie mają zastosowania zryczałtowane stawki procentowe dochodów dla projektów generujących dochód.

Maksymalna wartość dofinansowania

Nie dotyczy

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Nie dotyczy

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi

10 000 000,00 PLN[1]

(w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 000 000,00 PLN).
Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu, na podstawie którego wyliczane są środki możliwe do zakontraktowania.

 

Niezbędne dokumenty

Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT

Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT

 

Regulamin konkursu Nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT

Regulamin konkursu Nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT

Dokumentacja dot. konkursu Nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT

Dokumentacja dot. konkursu Nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania:

 

Kto udziela informacji

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

e-mail: infoue@lubuskie.pl
telefoniczny:

- Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 110, 111, 119

- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 499, 488, 535, 454

- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.: 95 739 03 86, 377, 378

osobisty w siedzibie:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 03)

lub w:

siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp., Wydział Zamiejscowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Łokietka 22

66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 6).