Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K0115 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Działania 7.5 Usługi społeczne

Zakończony 15.02.2016

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS
Nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/15

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
 
Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna
dla Działania
7.5 Usługi społeczne

(Wnioskodawca składa maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach konkursu)

Wyniki naboru 14.06.2016

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku rozstrzygnięcia konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/15, w dniu 26 lipca 2016 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu nr RPLB.07.05.00-08-0005/16-00 ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem”  mającym siedzibę w Zielonej Górze, ul. Sienkiewicza 10. Wartość projektu wynosi 424 937,50 zł, w tym wartość dofinansowania 403 690,62 zł.

 

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/15 oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 14.06.2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/15, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w załączeniu publikuje listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu.

Lista projektów

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31.05.2016r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, dot. Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna dla Działania 7.5 Usługi społeczne na dzień 14 czerwca 2016 r.

W dniu 17 marca 2016 r. zakończono weryfikację wstępną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania 7.5 Usługi społeczne, w ramach następującej kategorii interwencji;
112 - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.
Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 3 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 300 000,00 PLN).
W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 27 listopada 2015 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 31 grudnia 2015 r. i trwał do dnia 15 lutego 2016 r.) wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej - 5 wniosków o dofinansowanie.
Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniosła 3 998 346,28 PLN natomiast całkowita wartość projektów wyniosła 6 316 312,70 PLN.
Etap wstępnej weryfikacji kompletności wniosków:
•    Ilość wniosków ocenionych pozytywnie: 5 wniosków,
•    Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów: 3 998 346,28 PLN.
•    Łączna całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanych projektów: 6 316 312,70 PLN.

doc20160322112006.pdf (pdf 413 KB )

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 31 grudnia 2015 r. i zakończy się 15 lutego 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31.05.2016r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, dot. Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna dla Działania 7.5 Usługi społeczne na dzień 14 czerwca 2016 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 maja 2016 roku pod warunkiem, że liczba złożonych wniosków o dofinansowanie projektu nie przekroczy 100 - w przeciwnym wypadku, przy każdym kolejnym wzroście liczby wniosków o dofinansowanie projektu o 100 termin rozstrzygnięcia zostanie przedłużony o 30 dni kalendarzowych.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl
Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.
 poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:
Kancelarii Ogólnej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7,
65-057 Zielona Góra
(pokój nr 59)

lub w:
Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Łokietka 22
66-400 Gorzów Wlkp.
(sekretariat, pokój nr 9).

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach
(wraz z załącznikami) i w wersji elektronicznej.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony
na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 •  listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
 •  przesyłką kurierską,
 •  osobiście,
 •  przez posłańca.

W przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu w terminie od 31 grudnia 2015 r.
do 15 lutego 2016 r. uprawnieni są potencjalni beneficjenci tj.:

 •  jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 •  jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 •  organizacje pozarządowe,
 •  przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 •  osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów, instytucje rynku pracy,
 •  podmioty ekonomii społecznej,
 •  podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej).

Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Beneficjentów Działania 7.5 RPO-L2020. Dopuszczalna
jest realizacja projektu z zaangażowaniem podmiotów, innych niż wymienionych w katalogu Beneficjentów, realizujących wspólnie projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu,
z zastrzeżeniem, iż wszystkie wydatki ponoszone przez te podmioty, zostaną ujęte jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujący typ projektu:

I. Wsparcie rozwoju usług opiekuńczych i asystenckich skierowanych do osób pozostających poza rynkiem pracy lub doświadczających problemów z adaptacją na rynku pracy (w tym osób
z niepełnosprawnościami, starszych i dzieci), również w utworzonych mieszkaniach o charakterze wspieranym; w ramach następującej kategorii interwencji:

112 - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te  projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 15/KM RPO-L2020/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS, zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

 •  maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi – 85 %
 •  maksymalny procentowy poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) wynosi – 95%.

W przypadku projektów generujących dochód – maksymalny poziom dofinansowania należy liczyć z zastosowaniem metody luki w finansowaniu.
W ramach niniejszego konkursu nie mają zastosowania zryczałtowane stawki procentowe dochodów dla projektów generujących dochód.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 7.5 Usługi społeczne wynosi
3 000 000,00 PLN [1]
(w tym na procedurę odwoławczą 10% kwoty przeznaczonej na konkurs 300 000,00 PLN).
Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu, na podstawie którego wyliczane są środki możliwe do zakontraktowania.
 

Niezbędne dokumenty

Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K0115 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Działania 7.5 Usługi społeczne

Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K0115 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Działania 7.5 Usługi społeczne

Regulamin konkursu Nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K0115 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Działania 7.5 Usługi społeczne

Komunikat IZ RPO-Lubuskie 2020 z dnia 29.12.2015r.


W dniu 29.12.2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zaakceptował uchwałę, na mocy której przyjęte zostały zmiany w Regulaminie konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/15.

Regulamin konkursu Nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K0115 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Działania 7.5 Usługi społeczne

Tabela zmian do regulaminu konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/15

Dokumentacja dot. konkursu Nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K0115 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Działania 7.5 Usługi społeczne

Dokumentacja dot. konkursu Nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K0115 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Działania 7.5 Usługi społeczne

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania:

 

Kto udziela informacji

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

- Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 111, 521

- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 499, 488, 535, 454

- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.: 95 739 03 86, 377, 378, 380

 • osobisty w siedzibie:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub w siedzibie:

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.,

ul. Władysława Sikorskiego 107

66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 115).