Ogłoszenie o konkursie nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna dla Działania 7.5 Usługi społeczne

Zakończony 06.10.2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/16

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna
dla Działania
7.5 Usługi społeczne 

Wyniki naboru 06.10.2016

Szanowni Państwo,

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/16 oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 24.01.2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/16, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego przekazuje w załączeniu listę projektów wybranych do dofinansowania (lista poniżej)

                                                                                                                                   

w związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/16 informujemy, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych sześć wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania  9 565 023,15 zł.

                                                                                                                                                         

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 27 sierpnia 2016 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 30 września 2016 r. i trwał do dnia 6 października 2016 r.) wpłynęło - w wersji elektronicznej  6 wniosków o dofinansowanie.

Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniosła 9 565 023,15 PLN natomiast całkowita wartość projektów wyniosła  10 068 745,28 PLN.

Lista rankingowa (pdf 152 KB )

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 30.09.2016 r. i zakończy się 06.10.2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 stycznia 2017 roku pod warunkiem, że liczba złożonych wniosków o dofinansowanie projektu nie przekroczy 100 - w przeciwnym wypadku, przy każdym kolejnym wzroście liczby wniosków o dofinansowanie projektu o 100 termin rozstrzygnięcia zostanie przedłużony o 30 dni kalendarzowych.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu stanowiące odpowiedź na przedmiotowy konkurs ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w wersji papierowej wraz z załącznikami, (jeśli dotyczy) należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj.

 •  poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 •  wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w Kancelarii Ogólnej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,
ul. Podgórna 7,
65-057 Zielona Góra
(pok. 59)

lub

Wydział Zamiejscowy Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubuskiego
ul. Dworcowa 13,
66-400 Gorzów Wielkopolski.
(sekretariat)

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach i wersji elektronicznej.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony
na stronie www.rpo.lubuskie.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu w terminie od 30.09.2016 r. do 06.10.2016 r. uprawnieni są potencjalni beneficjenci:

 • ­   jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • ­   jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • ­   organizacje pozarządowe,
 • ­   przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa),w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 •    osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów, instytucje rynku pracy,
 • ­   podmioty ekonomii społecznej,
 • ­   podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

I.        Typ I – Wsparcie rozwoju usług opiekuńczych i asystenckich skierowanych do osób pozostających poza rynkiem pracy lub doświadczających problemów z adaptacją na rynku pracy (w tym osób z niepełnosprawnościami, starszych i dzieci), również w utworzonych mieszkaniach o charakterze wspieranym.

W ramach następujących kategorii interwencji:

112 - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwała nr 38/KM RPO-L2020/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r., zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:

 •  środków UE – 85 %,
 • środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 95%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 7.5 Usługi społeczne:

7 500 000,00 PLN

(w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 750 000,00 PLN)

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

 

 

Niezbędne dokumenty

Ogłoszenie o konkursie RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01-16

Ogłoszenie o konkursie RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01-16

Regulamin konkursu RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01-16

Regulamin konkursu RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01-16

Paczki dokumentów niezbędne w postępowaniu konkursowym

Załączniki do regulaminu

Załaczniki niezbędne do podpisania umowy

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

-Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521, 110

 • osobisty w siedzibie:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra,
(pokój nr B.10)