Ogłoszenie o konkursie nr RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna Działania 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra

Zakończony 06.10.2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
OGŁASZA KONKURS

nr RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/17

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna

Działania 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej

Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra

Wyniki naboru 06.10.2017

Szanowni Państwo,

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/17 oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 18.12.2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/17, zamieszczamy listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu oraz informację o składzie Komisji Oceny Projektów

w związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektu w ramach konkursu informujemy, że do etapu oceny formalno-merytorycznej został przekazany jeden wniosek o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 15 667 512,86 zł.

 

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/17 informujemy że do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynął jeden wniosek o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 15 667 512,86 zł.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 29 września 2017 r. i zakończy się 6 października 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: styczeń 2018 roku  pod warunkiem, że liczba złożonych wniosków o dofinansowanie projektu nie przekroczy 100 - w przeciwnym wypadku, przy każdym kolejnym wzroście liczby wniosków o dofinansowanie projektu o 100 termin rozstrzygnięcia zostanie przedłużony o 30 dni kalendarzowych.

Instytucja Organizująca Konkurs zastrzega sobie również możliwość przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu w momencie zidentyfikowania znacznej ilości wniosków o dofinansowanie projektów skierowanych przez oceniających do negocjacji lub w przypadku, gdy negocjacje z projektodawcami, których wnioski zostaną skierowane do negocjacji, zostaną przedłużone z przyczyn nie leżących po stronie IOK.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, pokój nr 59

 

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach i wersji elektronicznej.

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

Datą dostarczenia wniosku do IZ RPO jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków (w przypadku nadania wniosku o dofinansowanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego decyduje data nadania).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób  wykluczonych  społecznie,  zagrożonych  ubóstwem  itp.  (w  tym jednostki pomocy społecznej).

Projekty  mogą  być  realizowane  również  na  zasadzie  partnerstwa  z  udziałem następujących Partnerów:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób  wykluczonych  społecznie,  zagrożonych  ubóstwem  itp.  (w  tym jednostki pomocy społecznej).
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, 
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe  i  średnie  przedsiębiorstwa),  w  tym  osoby  fizyczne  prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby  fizyczne  prowadzące  działalność  oświatową  na  podstawie odrębnych przepisów,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • samorządowe instytucje kultury,

Dopuszczalna jest realizacja projektu z zaangażowaniem podmiotów, innych niż wymienionych w typach Beneficjentów, realizujących wspólnie projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu, z zastrzeżeniem, iż wszystkie wydatki ponoszone przez te podmioty, zostaną ujęte jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

 1. Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej tj. centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej.
 2. Wsparcie dla działalności podmiotów integracji społecznej tj. centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), przyczyniające się do zwiększenia miejsc w tych placówkach.

w ramach następującej kategorii interwencji:

109 - Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie.

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę.

 

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne
i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą  Nr 72/KM-RPO-L2020/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS, a także w oparciu o  kryteria  oceny  strategicznej  projektów  w  ramach  ZIT,  przyjęte  przez  KM Uchwałą  Nr 52/KM  RPO-2020/2016 z   dnia 25  listopada 2016 r.,  zmieniająca  uchwałę  nr 11/KM   RPO-L2020/2015   Komitetu  monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie  2020  z  dnia  21  sierpnia  2015  r.,  w  sprawie  przyjęcia  kryteriów  oceny  strategicznej  projektów  w  ramach  Poddziałań  Zintegrowanych  Inwestycji Terytorialnych   Miejskiego Obszaru   Funkcjonalnego Zielonej  Góry.  Dokumenty  zamieszczone  zostały na stronie www.rpo.lubuskie.ploraz w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych
na poziomie projektu wynosi w przypadku:

 • środków UE- 85%,
 • środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 95%.

W przypadku projektów generujących dochód – maksymalny poziom dofinansowania należy liczyć z zastosowaniem metody luki w finansowaniu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu
nr  RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/17 wynosi:

16 831 253,12 PLN,

 • w tym dofinansowanie:

15 989 690,46 PLN

(EFS: 14 306 565,15 PLN, BP: 1 683 125,31 PLN)

 • w tym wkład własny: 841 562,66 PLN

w tym na procedurę odwoławczą 10 % EFS: 1 430 656,52 PLN

Niezbędne dokumenty

Ogłoszenie

Regulamin

(aktualne załaczniki nr 1 i nr 6)

nowy wzór wniosku o dofinansowanie

nowy wzór umowy o dofinansowanie

(poniżej paczki zawierają nieaktualne załączniki nr 1 i nr 6)

Załączniki do Regulaminu

Wzory załączników niezbędne do podpisania umowy

 

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

 • e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
 • telefoniczny – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego:
  • Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,

Sekretariat: 68 45 65 314, 68 45 65 326

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,

Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521

 • osobisty w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B.2).
 • dodatkowych   informacji   udziela również  Instytucja  Pośrednicząca  Zintegrowanych  Inwestycji  Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry poprzez kontakt:

- Urząd Miasta, Biuro ZIT, ul. Stary Rynek 1, 65-067 Zielona Góra

Wydział Funduszy Europejskich: 68 47 83290

 • osobisty w siedzibie:

Urzędu Miasta: Wydział Funduszy Europejskich - Biuro ZIT Ratusz, ul. Stary Rynek 1, wejście A (II p.), 65 -067 Zielona Góra.