Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra

Zakończony 30.10.2015

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/15
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna

dla Działania
7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej

Poddziałania
7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra.

(konkurs dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej)

Wyniki naboru 29.02.2016

Szanowni Państwo,
prezentujemy wykaz pozytywnie zweryfikowanych wniosków po etapie wstępnej weryfikacji w ramach konkursu Nr RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/15 dotyczącego Aktywnego włączenia w ramach podmiotów integracji społecznej realizowanego przez ZIT Zielona Góra.

 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się od 30 września 2015 r. i potrwa do 30 października 2015 r.

IOK informuje, że wersja pdf wniosku o dofinansowanie będzie posiadała oznaczenie „WYDRUK PRÓBNY” do czasu kliknięcia przycisku Prześlij wniosek do instytucji znajdującego się w górnym menu systemu. IOK jest w trakcie uaktualniania w tym zakresie „Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 – 8 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

IOK informuje, iż w systemie LSI2020, w części Sekcja III, pkt. 3.2 Zgodność projektu z właściwym celem szczegółowym RPO Lubuskie 2020 i planem jego realizacji, została uzupełniona lista wskaźników rezultatu specyficznych dla konkursu, które należy wybrać w trakcie wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

29 lutego 2016 roku pod warunkiem, że liczba złożonych wniosków o dofinansowanie projektu nie przekroczy 100 - w przeciwnym wypadku, przy każdym kolejnym wzroście liczby wniosków o dofinansowanie projektu o 100 termin rozstrzygnięcia zostanie przedłużony o 30 dni kalendarzowych

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

  • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
  • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

ul. Podgórna 7

65-057 Zielona Góra

(pokój nr 59).

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach (wraz z załącznikami) i wersji elektronicznej.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

  • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
  • przesyłką kurierską,
  • osobiście,
  • przez posłańca.

W przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu w terminie od 30 września 2015 r.
do 30 października 2015 r. uprawnieni są potencjalni beneficjenci:

  • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

- Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej tj. centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej.
- Wsparcie dla działalności podmiotów integracji społecznej,[1] tj. centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), przyczyniające się do zwiększenia miejsc w tych placówkach

w ramach następujących kategorii interwencji:

- 109 - Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę. Składany projekt musi być zgodny ze Strategią ZIT MOF Zielona Góra.

[1] Nie dotyczy WTZ i ZAZ.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalno- merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 7/KM RPO-L2020/2015 z dnia 21.08.2015 oraz w oparciu o kryteria oceny strategicznej przyjęte Uchwałą Nr 11/KM RPO-L2020/2015 z dnia 21.08.2015. Powyższe zostało zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl w załączniku nr 3 do SzOOP RPO-L2020 tj. Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO LUBUSKIE 2020 finansowanych z EFS. Dokument stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:

- środków UE - 85%,

- środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 95%.

Maksymalna wartość dofinansowania

Nie dotyczy

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Nie dotyczy

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 7.4 - Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra wynosi:

13 000 000 [1] PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 300 000 PLN).

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu, na podstawie którego wyliczane są środki możliwe do zakontraktowania

Niezbędne dokumenty

Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/15 w ramach Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra

Ogłoszenie o konkursie w ramach poddziałania 7.4.2 RPO-Lubuskie 2020

Regulamin konkursu w ramach poddziałania 7.4.2 RPO-Lubuskie 2020

Regulamin konkursu w ramach poddziałania 7.4.2 RPO-Lubuskie 2020

Dokumentacja dot. konkursu Nr RPLB.07.04.02-IZ0-08-K.001/15

Dokumentacja dot. konkursu Nr RPLB.07.04.02-IZ-00-08-K01/15

 

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania:

 

Kto udziela informacji

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

- Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 110, 111, 119

- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 499, 488, 535, 454

- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.: 95 739 03 86, 377, 378

  • osobisty w siedzibie:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 03)

lub w:

siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp., Wydział Zamiejscowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Łokietka 22

66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 6).