Ogłoszenie o konkursie nr RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K02/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna Działania 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej Poddziałania7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej - projekty realizowane poza formułą ZIT

Zakończony 06.10.2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
OGŁASZA KONKURS

nr RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K02/17

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna

Działania

7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej

Poddziałania

7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej - projekty realizowane poza formułą ZIT.

Wyniki naboru 06.10.2017

Szanowni Państwo,

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K02/17 oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 05.12.2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K02/17, IZ RPO-L2020 przedstawia listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu oraz informację o składzie Komisji Oceny Projektów.

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K02/17 informujemy, że do etapu oceny formalno-merytorycznej zostały przekazane dwa wnioski o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 4 793 684,50 zł.

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji wstępnej w ramach konkursu nr RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K02/17

 

Szanowni Państwo,

w  związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K02/17 informujemy, że do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęły dwa wnioski o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 4 793 684,50 zł.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 29 września 2017 r. i zakończy się 6 października 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: styczeń 2018 roku,

pod warunkiem, że liczba złożonych wniosków o dofinansowanie projektu nie przekroczy 100 - w przeciwnym wypadku, przy każdym kolejnym wzroście liczby wniosków o dofinansowanie projektu o 100 termin rozstrzygnięcia zostanie przedłużony o 30 dni kalendarzowych.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, pokój nr 59

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wlkp.

Sekretariat

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach i wersji elektronicznej.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:
 • za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej).

Beneficjentami Poddziałania mogą być wnioskodawcy z MOF Gorzowa Wlkp.

Możliwość uzyskania wsparcia przez Jednostki tworzące Związki ZIT Zielona Góra wyłącznie
na przedsięwzięcia inne niż wskazane do realizacji w formule ZIT.

Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w typach Beneficjentów Poddziałania 7.4.1 RPO-L2020. Dopuszczalna jest realizacja projektu z zaangażowaniem podmiotów, innych niż wymienionych w typach Beneficjentów, realizujących wspólnie projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu, z zastrzeżeniem, iż wszystkie wydatki ponoszone przez te podmioty, zostaną ujęte jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projektu.
 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

 1. Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej tj. centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej
 2. Wsparcie dla działalności podmiotów integracji społecznej tj. centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), przyczyniające się do zwiększenia miejsc w tych placówkach.

w ramach następującej kategorii interwencji:

109 - Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie.

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę.

 

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą  Nr 72/KM-RPO-L2020/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych
na poziomie projektu wynosi w przypadku:

 • środków UE- 85%,
 • środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 95%.

W przypadku projektów generujących dochód – maksymalny poziom dofinansowania należy liczyć z zastosowaniem metody luki w finansowaniu.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu
nr  RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K02/17 wynosi:

 • 9 135 666,35 PLN,
 • w tym dofinansowanie:
 • 8 678 883,03 PLN
 • (EFS: 7 765 316,40 PLN, BP: 913 566,63 PLN)
 • w tym wkład własny: 456 783,32 PLN
 • w tym na procedurę odwoławczą 10 % EFS: 776 531,64 PLN

 

Niezbędne dokumenty

Ogłoszenie

Regulamin

(aktualne załaczniki nr 1 i nr 6)

nowy wzór wniosku o dofinansowanie

nowy wzór umowy o dofinansowanie

(poniżej paczki zawierają nieaktualne załączniki nr 1 i nr 6)

Załączniki do regulaminu

Załączniki niezbędne do podpisania umowy

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

 • e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
 • telefoniczny – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego:
  • Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,

Sekretariat: 68 45 65 314, 68 45 65 326

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,

Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521

 • osobisty w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B.2).