Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej - projekty realizowane poza formułą ZIT

Zakończony 16.11.2015

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K01/15
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 7 - Równowaga społeczna
Działania 7.4 - Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej,
Poddziałania 7.4.1 - Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej - projekty realizowane poza formułą ZIT.

(konkurs dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej)

Wyniki naboru 31.03.2016

 Uprzejmie informujemy, iż w wyniku rozstrzygnięcia konkursu nr RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K01/15, w dniu 30 czerwca 2016 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu nr RPLB.07.04.01-08-0004/15-00 ze Stowarzyszeniem Pracowników Służb Społecznych "KRĄG" mającym siedzibę w Gorzowie Wlkp., ul. Teatralna 26. Wartość projektu wynosi 4 386 767,00 zł, w tym wartość dofinansowania 3 996 767,00 zł.

- - - - - - - - - -

W związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 10.05.2016r. w sprawie zwiększenia alokacji oraz zatwierdzenia zaktualizowanej listy rankingowej i listy projektów wybranych
do dofinansowania dla konkursu NR RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K01/15 w załączeniu przekazujemy listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu.

W związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 12.04.2016r. uchwały zatwierdzającej listę projektów przyjętych do dofinansowania w załączeniu prezentujemy zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania

W związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 05.04.2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej dla konkursu NR RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K01/15, prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu.

W dniu 29 grudnia 2015 r. zakończono weryfikację wstępną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 - Równowaga społeczna, Działania 7.4 - Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałania 7.4.1 - Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej - projekty realizowane poza formułą ZIT.
W ramach następujących kategorii interwencji:
109 - Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie.

Wartość środków przeznaczonych na konkurs wynosiła 4 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 400 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 28 sierpnia 2015 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 30 września 2015 r. i trwał do dnia 16 listopada 2015 r.) wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej - 7 wniosków o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniosła 12 909 574,60 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wyniosła 14 385 314,60 PLN.
Etap wstępnej weryfikacji kompletności wniosków pozytywnie przeszło 7 wniosków. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów wyniosła 12 909 574,60 PLN, natomiast ich łączna całkowita wartość to 14 385 314,60 PLN.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 30 września 2015 roku i zakończy się 16 listopada 2015 roku

IOK informuje, że wersja pdf wniosku o dofinansowanie będzie posiadała oznaczenie „WYDRUK PRÓBNY” do czasu kliknięcia przycisku Prześlij wniosek do instytucji znajdującego się w górnym menu systemu. IOK jest w trakcie uaktualniania w tym zakresie „Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 – 8 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

IOK, informuje, iż w systemie LSI2020, w części Sekcja III, pkt. 3.2 Zgodność projektu z właściwym celem szczegółowym RPO Lubuskie 2020 i planem jego realizacji, została uzupełniona lista wskaźników rezultatu specyficznych dla konkursu, które należy wybrać w trakcie wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

31 marca 2016 roku pod warunkiem, że liczba złożonych wniosków o dofinansowanie projektu nie przekroczy 100 - w przeciwnym wypadku, przy każdym kolejnym wzroście liczby wniosków o dofinansowanie projektu o 100 termin rozstrzygnięcia zostanie przedłużony o 30 dni kalendarzowych.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w :

Kancelarii Ogólnej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7,
65-057 Zielona Góra - pok. 59,

lub w  

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Łokietka 22

66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 6).

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach (wraz z załącznikami) i wersji elektronicznej.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

W przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu w terminie od 30 września 2015 r.
do 16 listopada 2015 r. uprawnieni są potencjalni beneficjenci:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

I. Typ I - Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej tj. centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej.

II. Typ II - Wsparcie dla działalności podmiotów integracji społecznej[1] tj. centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), przyczyniające się do zwiększenia miejsc w tych placówkach.

W ramach następujących kategorii interwencji:

109 - Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę.

[1] Nie dotyczy WTZ i ZAZ.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalno- merytoryczne (horyzontalne i 21 premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 7/KM RPO-L2020/2015 z dnia 21.08.2015 zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl w załączniku nr 3 do SzOOP RPO-L2020, tj. Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO LUBUSKIE 2020 finansowanych z EFS. Dokument stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:

 • środków UE - 85%,
 • środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 95%

Maksymalna wartość dofinansowania

Nie dotyczy.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Nie dotyczy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 7.4 - Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej. Poddziałania 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej - projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi:

4 000 000 PLN [1]  (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 400 000 PLN).

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu na podstawie którego wyliczane są środki możliwe do zakontraktowania.

Niezbędne dokumenty

Ogłoszenie o konkursie w ramach poddziałania 7.4.1 RPO-Lubuskie2020

Ogłoszenie o konkursie w ramach poddziałania RPO-Lubuskie 2020

Regulamin konkursu w ramach poddzialania 7.4.1 RPO-Lubuskie 2020

Regulamin konkursu w ramach poddziałania 7.4.1 RPO-Lubuskie

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania:

 

Kto udziela informacji

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

- Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 110, 111, 119

- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 499, 488, 535, 454

- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.: 95 739 03 86, 377, 378

 • osobisty w siedzibie:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 03)

lub w:

siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp., Wydział Zamiejscowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Łokietka 22

66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 6).