Ogłoszenie o konkursie nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna dla Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty

Zakończony 06.10.2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/16

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna

dla Działania

7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty

Wyniki naboru 06.10.2016

Szanowni Państwo,

W związku z przyjęciem uchwały ZWL w dniu 18.04.2017 r., w sprawie korekty polegającej na przywróceniu w treści Załączników 1 i 2 projektu nr RPLB.07.03.00-08-0021/16, przyjętego do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/16, w dniu 28 marca 2017 roku drogą Uchwały nr 175/2375/17, który omyłkowo nie został ujęty w Załącznikach nr 1 i 2 do Uchwały zmieniającej nr 177/2408/17 z dnia 11 kwietnia 2017 roku, na właściwej dla niego pozycji nr 3, w załączeniu zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania

                                                                                                                                                         

W związku z przyjęciem przez ZWL w dniu 28.03.2017 r. uchwały w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/16,

W wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia procedury odwoławczej, wniosek o dofinansowanie projektu nr RPLB.07.03.00-08-0021/16, tytuł projektu: Aktywni niepełnosprawni - kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej 24 niepełnosprawnych biernych zawodowo mieszkańców województwa lubuskiego, złożonego przez Kontraktor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, został umieszczony na pozycji nr 3 listy projektów wybranych do dofinansowania.

                                                                                                                                                        

Informuję, iż Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 31.01.2017 r. przyjął Uchwały w sprawie zatwierdzenia list rankingowych oraz list projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/16. Tym samym konkurs został rozstrzygnięty.

                                                                                                                                                                        

W związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/16, pragniemy poinformować, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych osiem wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 4 201 112,48 zł.

Lista wniosków w ramach konkursu RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/16obrazek

 •  
  W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 28 sierpnia 2016 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 30 września 2016 r. i trwał do dnia 6 października 2016 r.) wpłynęło - w wersji elektronicznej  8 wniosków o dofinansowanie.

Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniosła 4 201 112,48 PLN natomiast całkowita wartość projektów wyniosła  4 428 064,63 PLN.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 30.09.2016 r. i zakończy się 06.10.2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 stycznia 2017 roku pod warunkiem, że liczba złożonych wniosków o dofinansowanie projektu nie przekroczy 100 - w przeciwnym wypadku, przy każdym kolejnym wzroście liczby wniosków o dofinansowanie projektu o 100 termin rozstrzygnięcia zostanie przedłużony o 30 dni kalendarzowych.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu stanowiące odpowiedź na przedmiotowy konkurs ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w wersji papierowej wraz z załącznikami, (jeśli dotyczy) należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj.
 •  poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 •  wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w Kancelarii Ogólnej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,
ul. Podgórna 7,
65-057 Zielona Góra
(pok. 59)

lub

Wydział Zamiejscowy Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubuskiego
ul. Dworcowa 13,
66-400 Gorzów Wielkopolski.
(sekretariat)

 

Sposób składania wniosków

Wnioski można składać osobiście oraz nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską jedynie w dwóch ww. punktach. O dacie przyjęcia wersji papierowej wniosku o dofinansowanie decyduje data jej wpływu do IOK (w przypadku nadania wniosku o dofinansowanie projektu w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego decyduje data nadania).

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach i wersji elektronicznej.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony
na stronie www.rpo.lubuskie.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu w terminie od 30.09.2016 r. do 06.10.2016 r. uprawnieni są potencjalni beneficjenci:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa),w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • podmioty działające w obszarze rynku pracy,
 • podmioty zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ I – Kompleksowe programy na rzecz integracji społeczności marginalizowanych obejmujące kompleksowe działania z zakresu edukacji, zatrudnienia, pomocy społecznej prowadzące do podniesienia kwalifikacji lub uzyskania zatrudnienia z obligatoryjnym wykorzystaniem indywidualnych diagnoz w zakresie rozwoju społeczno-zawodowego, obejmujące m.in. następujące formy wsparcia:

 1. rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy,
 2. poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,
 3. kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych,
 4. poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy,
 5. staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy,
 6. wsparcie towarzyszące dla otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym niezbędne do ich aktywizacji, np. przy wykorzystaniu środowiskowych form aktywizacji społecznej,
 7. inne.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwała nr 38/KM RPO-L2020/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r., zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitych wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:
 • środków UE - 85%,
 • środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję 95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty:

7 500 000,00 PLN

(w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 750 000,00 PLN) Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Niezbędne dokumenty

Ogłoszenie o konkursie RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01-16

Ogłoszenie o konkursie RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01-16

Regulamin konkursu RPLB.07.03.00-IZ 00-08-K01-16

Regulamin konkursu RPLB.07.03.00-IZ 00-08-K01-16

Pozostałe dokumenty niezbędne w postępowaniu konkursowym

Załączniki do regulaminu konkursu

Załączniki niezbędne do podpisania umowy

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521, 110

 • osobisty w siedzibie:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra,
(pokój nr B.10)