Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO – Lubuskie 2020 dla Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty

Zakończony 15.02.2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/15

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna
Działania

7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty

(Wnioskodawca składa maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach konkursu)

Wyniki naboru 28.06.2016

 Uprzejmie informujemy, iż Wnioskodawca Fundacja "Przedsiębiorczość" odstąpiła od podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPLB.07.03.00-08-0012/16 w ramach rozstrzygniętego konkursu nr RPLB.07.03.00-08-K01/15 z uwagi na brak możliwości zrealizowania projektu zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie.

- - - - -

W dniu 28.06.2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego rozstrzygnął konkurs nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/15 poprzez zatwierdzenie listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania.

Lista projektów 7.3 obrazek

 

 

Instytucja Zarządzająca informuje, iż w dniu 21.06.2016 Zarząd Województwa Lubuskiego przesunął termin rozstrzygnięcia konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/15 na dzień 28.06.2016 r.

------------

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31.05.2016r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, dot. Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna dla Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty, na dzień 21 czerwca 2016 r.

W dniu 23 marca 2016 r. zakończono weryfikację wstępną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty, w ramach następującej kategorii interwencji:

109 – Aktywne włączenie, w tym celu promowania równości szans i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększenie szans na zatrudnienie.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 7 500 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 750 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 27 listopada 2015 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 31 grudnia 2015 r. i trwał do dnia 15 lutego 2016 r.) wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej - 18 wniosków o dofinansowanie.

Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniosła 18 082 240,02 PLN natomiast całkowita wartość projektów wyniosła 19 601 891,84 PLN.

Etap wstępnej weryfikacji kompletności wniosków:

 • Ilość wniosków ocenionych pozytywnie: 18 wniosków.
 • Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów: 18 082 240,02 PLN.
 • Łączna całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanych projektów: 19 601 891,84 PLN.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 31 grudnia 2015 r. i zakończy się 15 lutego 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 maja 2016 roku pod warunkiem, że liczba złożonych wniosków o dofinansowanie projektu nie przekroczy 100 - w przeciwnym wypadku, przy każdym kolejnym wzroście liczby wniosków o dofinansowanie projektu o 100 termin rozstrzygnięcia zostanie przedłużony o 30 dni kalendarzowych.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:                         

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7,

65-057 Zielona Góra

pokój nr 59

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Łokietka 22

66-400 Gorzów Wlkp.

(sekretariat, pokój nr 9).

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach
(wraz z załącznikami) i w wersji elektronicznej.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

W przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu w terminie od 31 grudnia 2015 roku do 15 lutego 2016 roku uprawnieni są potencjalni beneficjenci:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • podmioty działające w obszarze rynku pracy,
 • podmioty zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej).

Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Beneficjentów Działania 7.3 RPO-L2020. Dopuszczalna jest realizacja projektu z zaangażowaniem podmiotów, innych niż wymienionych w katalogu Beneficjentów, realizujących wspólnie projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu, z zastrzeżeniem, iż wszystkie wydatki ponoszone przez te podmioty, zostaną ujęte jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 Konkurs obejmuje następujący typ/typy projektu/ów:

1.    Kompleksowe programy na rzecz integracji społeczności marginalizowanych obejmujące kompleksowe działania z zakresu edukacji, zatrudnienia, pomocy społecznej prowadząc do podniesienia kwalifikacji lub uzyskania zatrudnienia z obligatoryjnym wykorzystanie indywidualnych diagnoz w zakresie rozwoju społeczno-zawodowego, obejmujące
m. in. następujące formy wsparcia:
a)    rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy,
b)    poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej
i zawodowej,
c)    kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych,
d)    poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy,
e)    staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy,
f)    wsparcie towarzyszące dla otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym niezbędne do ich aktywizacji, np. przy wykorzystaniu środowiskowych form aktywizacji społecznej,
g)    inne.

W ramach następującej kategorii interwencji:

 • 109 Aktywne włączenie, w tym celu promowania równości szans i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększenie szans na zatrudnienie.

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone
lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 15/KM RPO-L2020/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny  – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS, zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

 • maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi – 85 %
 • maksymalny procentowy poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) – 95%.W przypadku projektów generujących dochód – maksymalny poziom dofinansowania należy liczyć z zastosowaniem metody luki w finansowaniu.

W ramach niniejszego konkursu nie mają zastosowania zryczałtowane stawki procentowe dochodów dla projektów generujących dochód.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 7.3 – Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty wynosi 7 500 000,00 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 750 000,00 PLN).

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe
do zakontraktowania.

Niezbędne dokumenty

Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO – Lubuskie 2020 dla Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty

Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO – Lubuskie 2020 dla Działania  7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty

Regulamin konkursu Nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO – Lubuskie 2020 dla Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty

Regulamin konkursu Nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO – Lubuskie 2020 dla Działania  7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty

Dokumentacja dot. konkursu Nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty

Dokumentacja dot. konkursu Nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące konkursu Działania 7.3 obrazek

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

- Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Wydział Informacji i Promocji: 68 4565 110, 111, 119

- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 4565 499, 488, 535, 454

- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.: 95 7390 386, 377, 378, 380

 • osobisty w siedzibie:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub w siedzibie:

 

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.,

ul. Władysława Sikorskiego 107

66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 115).