Ogłoszenie o konkursie nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K02/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy dla Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy

Zakończony 07.09.2018

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
OGŁASZA KONKURS
nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K02/18
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy
dla Działania
6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących
i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych
i bezpiecznych miejsc pracy.

Wyniki naboru 10.09.2018

Szanowni Państwo,
w związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K02/18 pragniemy poinformować, iż do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie projektów.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 31 sierpnia 2018 r. i zakończy się 7 września 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: listopad 2018 roku  pod warunkiem, że liczba złożonych wniosków o dofinansowanie projektu nie przekroczy 100 - w przeciwnym wypadku, przy każdym kolejnym wzroście liczby wniosków o dofinansowanie projektu o 100 termin rozstrzygnięcia zostanie przedłużony o 30 dni kalendarzowych.

 

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.
poniedziałek: od 8:00 do 16:00
wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30
w:
Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, pokój nr 59

lub w:
Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Dworcowa 13, 66-400 Gorzów Wlkp.
Sekretariat

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach i wersji elektronicznej.
Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.
Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:
* za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych,
* przesyłką kurierską,
* osobiście,
* przez posłańca

Datą dostarczenia wniosku do IZ RPO jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków (w przypadku nadania wniosku o dofinansowanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego decyduje data nadania).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnieni są następujący beneficjenci:
* podmioty wykonujące działalność leczniczą (uprawnione do tego na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego) sektora publicznego i niepublicznego świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ),
* organizacje pozarządowe, w tym reprezentujące interesy i zrzeszające podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.


Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Beneficjentów.


Dopuszczalna jest realizacja projektu z zaangażowaniem podmiotów, innych niż wymienionych w typach Beneficjentów, realizujących wspólnie projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu, z zastrzeżeniem, iż wszystkie wydatki

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:


Typ II – Wdrożenie regionalnych programów zdrowotnych1 dot. chorób będących specyficznym problemem zdrowotnym regionu, np. poprzez:
a) niezbędne usługi zdrowotne;
b) zwrot kosztów dojazdu na badanie;
c) działania informacyjne i szkoleniowe dla grup docelowych i personelu medycznego zaangażowanego w realizację programu
d) w uzasadnionych przypadkach zakup sprzętu (zgodnie z wytycznymi kwalifikowalności).

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:
* środków UE- 85%,
* środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 95%.

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi – 95,00%, w tym wsparcie finansowe EFS – 85,00%.

Wkład własny wynosi – 5,00%.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota dofinansowania przeznaczona na realizację projektów w ramach konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K02/18 wynosi:
3 109 391,11 PLN
w tym dofinansowanie
2 953 921,55 PLN
(EFS: 2 642 982,44 PLN, BP: 310 939,11 PLN)

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K02-18

Regulamin konkursu RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K02-18

Załączniki RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K02-18

Załączniki RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K02-18

Ogłoszenie konkursu RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K02-18

Ogłoszenie konkursu RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K02-18

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków.
Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:
*e-mail: info@rpo.lubuskie.pl


*telefoniczny:
- Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Sekretariat: 68 45 65 314, 68 45 65 326
- Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521


*osobisty w siedzibie:
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B.2).


*Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
e-mail: infoue@lubuskie.pl; (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)