Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 6 – Regionalny Rynek Pracy dla Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.

Zakończony 06.06.2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

 

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/17

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 6 – Regionalny Rynek Pracy

dla Działania

6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących

i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.

Wyniki naboru 06.06.2017

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/17 oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 08.08.2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/17, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w załączeniu przekazuje listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu oraz informacje o składzie KOP.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (KOP) w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy
dla konkursu RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/17

Skład Komisji Oceny Projektów

-----------

W związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/17 informujemy, że do etapu oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych dwa wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 576 593,00 zł.

 

Tabela

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 31.05.2017 r. i zakończy się 06.06.2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: 12 września 2017 roku pod warunkiem, że liczba złożonych wniosków o dofinansowanie projektu nie przekroczy 100 - w przeciwnym wypadku, przy każdym kolejnym wzroście liczby wniosków o dofinansowanie projektu o 100 termin rozstrzygnięcia zostanie przedłużony o 30 dni kalendarzowych.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w :

Kancelarii Ogólnej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7,

65-057 Zielona Góra

(pokój nr 59)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Dworcowa 13, 66-400 Gorzów Wlkp.

Sekretariat

Sposób składania wniosków

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych,

 • przesyłką kurierską,

 • osobiście,

 • przez posłańca.

Datą dostarczenia wniosku do IZ RPO jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków (w przypadku nadania wniosku o dofinansowanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego decyduje data nadania).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu w terminie od 31.05.2017 r. do 06.06.2017 r. uprawnieni są potencjalni beneficjenci:

 • podmioty lecznicze sektora publicznego i niepublicznego wykonujące działalność leczniczą, świadczące usługi  w zakresie POZ i AOS (diabetologicznej, ginekologiczno-położniczej, dietetyki, rehabilitacji medycznej), uprawnione do tego na mocy prawa powszechnie obowiązującego;                                                                                                                                                                                           
 • organizacje pozarządowe, w tym reprezentujące interesy i zrzeszające podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ II – Wdrożenie regionalnych programów zdrowotnych[1] dot. chorób będących specyficznym problemem zdrowotnym regionu, np. poprzez:

a) niezbędne usługi zdrowotne;

b) zwrot kosztów dojazdu na badanie;

c) działania informacyjne i szkoleniowe dla grup docelowych i personelu medycznego zaangażowanego w realizację programu;

d) w uzasadnionych przypadkach zakup sprzętu (zgodnie z wytycznymi kwalifikowalności).

 

[1] Z wyłączeniem programów realizowanych wyłącznie na poziomie krajowym.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 63/KM RPO-L2020/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu
nr  RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/17 wynosi:

3 766 542,15 PLN,

w tym dofinansowanie:

3 578 215,04 PLN

(3 201 560,83 PLN, BP: 376 654,21 PLN)

w tym na procedurę odwoławczą 10 % EFS: 320 156,00 PLN

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:

 • środków UE – 85 %,
środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 95%.

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

 • Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Sekretariat: 68 45653 14, 68 456 53 26Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
 • Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521, 110
 • osobisty w siedzibie:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B.10)