Ogłoszenie o konkursie nr RPLB.06.06.00-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy Działania 6.6 Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia

Zakończony 07.04.2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

nr RPLB.06.06.00-IZ.00-08-K01/17


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

 

Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy
Działania 6.6 Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych
lub przewidzianych do zwolnienia

                                                                                                            

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się

31 marca 2017 r. i zakończy się 7 kwietnia 2017 r.

Wyniki naboru 07.04.2017

Szanowni Państwo,

w związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPLB.06.06.00-IZ.00-08-K01/17 oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 18.07.2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.06.06.00-IZ.00-08-K01/17.

W związku z art. 46 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej, właściwa instytucja rozstrzyga konkurs, zatwierdzając listę, o której mowa w art. 44 ust 4. Jednocześnie, zgodnie z art. 46 ust. 4 ww. ustawy, po rozstrzygnięciu konkursu właściwa instytucja zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz na portalu listę projektów wybranych do dofinansowania. Przedmiotowa lista stanowi załącznik do niniejszego pisma. W związku z tym pojawiła się prośba o opublikowanie załączonej listy projektów wybranych do dofinansowania oraz informacji o składzie Komisji Oceny Projektów.

 

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektu w ramach konkursu RPLB.06.06.00-IZ.00-08-K01/17 informujemy, że do etapu oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych szesnaście wniosków o dofinansowanie projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 10 993 516,30 zł.

 

W związku z zakończeniem naboru w ramach konkursu informujemy że wpłynęło 16 wniosków o dofinansowanie na łaczną kwotę  10.993.516,30 PLN.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 31 marca 2017 r. i zakończy się 7 kwietnia 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: 18 lipca 2017 roku pod warunkiem, że liczba złożonych wniosków o dofinansowanie projektu nie przekroczy 100 - w przeciwnym wypadku, przy każdym kolejnym wzroście liczby wniosków o dofinansowanie projektu o 100 termin rozstrzygnięcia zostanie przedłużony o 30 dni kalendarzowych.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.
 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, pokój nr 59

 

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Dworcowa 13, 66-400 Gorzów Wlkp.

Sekretariat

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach i wersji elektronicznej.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl

 

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

Datą dostarczenia wniosku do IZ RPO jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków (w przypadku nadania wniosku o dofinansowanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego decyduje data nadania).

 

Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • instytucje rynku pracy,
 • instytucje otoczenia biznesu (IOB),
 • podmioty ekonomii społecznej.

 

Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Beneficjentów oraz szkoły i placówki ponadgimnazjalne prowadzące kształcenie zawodowe i ich organy prowadzące (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

I Typ – Kompleksowe wsparcie zagrożonych utratą zatrudnienia pracowników przedsiębiorstw, pracowników zwolnionych, osób odchodzących z rolnictwa obejmujące:

a) doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) jako obowiązkowy element wsparcia

b) poradnictwo psychologiczne

c) pośrednictwo pracy

d) szkolenia, kursy, studia podyplomowe

e) staże i praktyki zawodowe(1)

f) subsydiowane zatrudnienie

g) dodatek relokacyjny.

w ramach następującej kategorii interwencji:

106 - Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian;

 

(1) Beneficjent wspiera jedną lub dwie formy wsparcia: tj. staże lub/i praktyki.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą nr 56/KM RPO-L2020/2017 z dnia 15 lutego 2017 r., zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS, zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz w załączniku nr 5 do Regulaminu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi - 95%, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego – 85%. Wkład własny wynosi 5%.

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna wartość projektu nie przekracza 800 000,00 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 6 076 685,48 zł.

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

 

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,

Sekretariat: 68 45 65 314, 68 45 65 326,

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,

Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 110;

 • osobisty w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,
  ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B.10).