Ogłoszenie o konkursie nr RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K02/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy dla Działania 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP Przedmiotem konkursu jest wyłonienie Operatora Podmiotowego Systemu Finansowania, odpowiedzialnego za działania związane z obsługą projektu PSF w subregionie zielonogórskim

Zakończony 27.12.2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K02/16

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy

dla Działania 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie Operatora Podmiotowego Systemu Finansowania, odpowiedzialnego za  działania związane z obsługą projektu PSF w subregionie zielonogórskim

 Konkurs obejmuje następujący typ projektów:

I Typ – wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw w oparciu o popytowy system dystrybucji usług rozwojowych;

II Typ – dostarczanie kompleksowych usług (szkoleniowych, doradczych, diagnostycznych) odpowiadających na potrzeby przedsiębiorstw w oparciu o popytowy system dystrybucji usług rozwojowych.

w ramach następującej kategorii interwencji:

106 - Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

Wyniki naboru 27.12.2016

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K02/16 oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 14.03.2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K02/16, przekazujemy listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu

Lista projektów wybranych do dofinansowania.

 

W związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K02/16 informujemy, że do etapu oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych trzy wnioski o dofinansowanie realizacji projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania  32 780 974,59 zł.

                                                                                                                                                                  

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K02/16 informujemy, że do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęły trzy wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 32 780 974,59 zł.

 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 19.12.2016 r. i zakończy się 27.12.2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: 11 kwietnia 2017 roku

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w :

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7,
65-057 Zielona Góra
(pokój nr 59)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Dworcowa 13, 66-400 Gorzów Wlkp.
Sekretariat

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach i wersji elektronicznej.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony w tym ogłoszeniu (poniżej).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu w terminie od 19.12.2016 r. do 27.12.2016 r. uprawnieni są potencjalni beneficjenci:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • związki zawodowe,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • instytucje rynku pracy,
 • instytucje otoczenia biznesu (IOB),
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • podmioty działające w obszarze rynku pracy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Beneficjent będzie pełnił rolę podmiotu finansującego usługi rozwojowe.

Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Beneficjentów.

Dopuszczalna jest realizacja projektu z zaangażowaniem podmiotów, innych niż wymienionych w katalogu Beneficjentów, realizujących wspólnie projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu, z zastrzeżeniem, iż wszystkie wydatki ponoszone przez te podmioty, zostaną ujęte jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projektu.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwała nr 46/KM RPO-L2020/2016 z dnia 9 listopada 2016 r., zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:

 • środków UE – 85 %,
 • środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nr  RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K02/16 dla Działania 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynosi:

15 000 000,00 PLN
w tym na procedurę odwoławczą 10% kwoty przeznaczonej na konkurs
 (1 500 000,00 PLN).

 

Niezbędne dokumenty

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

dokumenty niezbędne do wypełnienia wniosku

Załączniki do regulaminu

Załączniki niezbędne do podpisania umowy

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

 • e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
 • telefoniczny:
  -Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
  Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521, 110
 • osobisty w siedzibie:
  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
  Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
  ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B.10)