Ogłoszenie o konkursie nr RPLB. 06.03.01-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy Działania 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia Poddziałania 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Zakończony 05.01.2018

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
OGŁASZA KONKURS

nr RPLB. 06.03.01-IZ.00-08-K01/17

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy

Działania

6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia

Poddziałania

6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji
na rynku pracy.

Wyniki naboru 11.12.2018

W dniu 11 czerwca 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/17

Zaktualizowana lista projektów

 

11 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/17.

Zaktualizowana lista projektów

 

W dniu 13.11.2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałą zaktualizowaną Listę rankingową oraz Listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/17. Aktualizacja była wynikiem uwzględnienia złożonego środka odwoławczego.

Lista projektów po procedurze odwoławczej

 

Szanowni Państwo,

W dniu 02.10.2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził zaktualizowaną Listę rankingową oraz Listę projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/17.

Aktualizacja ww. list jest wynikiem pozytywnego rozpatrzenia procedury odwoławczej.

Lista projektów po procedurze odwoławczej

 

2018-08-01                                                                                                         

IZ RPO-L2020 informuje, że w dniu 31 lipca 2018 roku Zarząd Województwa Lubuskiego drogą uchwały nr 275/3896/18 przyjął zaktualizowaną listę rankingową projektów oraz zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/17. Aktualizacja ww. list jest konsekwencją uwzględnienia protestu od oceny formalno-merytorycznej przez Zarząd Województwa Lubuskiego drogą uchwały nr 270/3796/18 z dnia 3 lipca 2018 roku oraz drogą uchwały nr 270/3797/18 z dnia 3 lipca 2018 roku dwóch projektów nr RPLB.06.03.01-08-0015/18 oraz RPLB.06.03.01-08-0019/18, które po procedurze odwoławczej znalazły się na liście projektów do dofinansowania.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/17obrazek

2018-06-21                                                                                                         

IZ RPO-L2020 informuje, że w dniu 19 czerwca 2018 roku Zarząd Województwa Lubuskiego drogą uchwały nr 267/3734/18 przyjął zaktualizowaną listę rankingową projektów oraz zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/17. Aktualizacja ww. list jest konsekwencją korekty wkładu własnego dwóch wniosków, skierowanych do dofinansowania, do równych 5% pomniejszonych o wartość środków przeznaczonych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Poniżej prezentujemy pełną, zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/17.

Lista

                                                                                                        

W związku z pozytywnym rozstrzygnięciem konkursu nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/17 oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 08.05.2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/17, poniżej lista projektów wybranych do dofinansowania oraz skład Komisji Oceny Projektów.

Lista projektówobrazek

obrazekSkład KOP

W związku z zakończeniem weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/17 informuje do etapu oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych  dwadzieścia osiem wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 35 660 031,76 zł.

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/17 informujemy, że do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęło dwadzieścia dziewięć wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 35 660 031,76 zł.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się

27 grudnia 2017 r. i zakończy się 5 stycznia 2018 r.

Konkurs nie jest podzielony na rundy

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Za pismem DFS.I.433.4.20.2018.SC z dnia 25-04-2018 r. informujemy że termin rostrzygnięcia konkursu zostaje przesunięty na maj 2018 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: kwiecień 2018 roku  pod warunkiem, że liczba złożonych wniosków o dofinansowanie projektu nie przekroczy 100 - w przeciwnym wypadku, przy każdym kolejnym wzroście liczby wniosków o dofinansowanie projektu o 100 termin rozstrzygnięcia zostanie przedłużony o 30 dni kalendarzowych.

 

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, pokój nr 59

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski

 

 

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

Datą dostarczenia wniosku do IZ RPO jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków (w przypadku nadania wniosku o dofinansowanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego decyduje data nadania).

 

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach wraz
z podpisanym przez Wnioskodawcę załącznikiem nr 18 do regulaminu: Oświadczenie Wnioskodawcy o świadomości skutków niezachowania formy komunikacji i wersji elektronicznej.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • instytucje rynku pracy,
 • instytucje otoczenia biznesu (IOB),
 • podmioty ekonomii społecznej.

Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w typach Beneficjentów Poddziałania 6.3.1 RPO-L2020 oraz podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej). Dopuszczalna jest realizacja projektu z zaangażowaniem podmiotów, innych niż wymienionych w typach Beneficjentów, realizujących wspólnie projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu, z zastrzeżeniem, iż wszystkie wydatki ponoszone przez te podmioty, zostaną ujęte jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujący typ projektów:

 

I. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej będących
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby w wieku 50+, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotni i osoby o niskich kwalifikacjach) poprzez:

a) bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 6-krotności wysokości przeciętnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowiązującego w dniu przyznania wsparcia na osobę, rozumianym jako dzień podpisania umowy o przyznaniu wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

b) usługi szkoleniowe na etapie przed udzieleniem dotacji przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej (szkolenia grupowe),

c) wsparcie pomostowe w postaci

- pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień przyznania wsparcia bezzwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia (uruchomienia) działalności gospodarczej (obowiązkowo),

- usługi doradczo-szkoleniowe realizowane po założeniu działalności gospodarczej (nieobowiązkowe).

w ramach 104  kategorii interwencji

104 - Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 75/KM-RPO-L2020/2017 z dnia 10 października 2017 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.

UWAGA:

W trakcie negocjacji istnieje możliwość skierowania wniosku o dofinansowanie projektu do uzupełnienia lub poprawy  w poszczególnych jego obszarach. Kryteria, które mogą zostać poddane negocjacjom zostały określone poprzez zapis: „W przypadku niespełnienia kryterium wniosek o dofinansowanie, który otrzyma minimum 70% punktów części D KOF-M od obu oceniających będzie mógł zostać skierowany do poprawy w tym zakresie podczas negocjacji prowadzonych przez Komisję Oceny Projektów”. Oznacza to, iż istnieje możliwość skierowania do uzupełnienia lub poprawy tylko takich projektów, które uzyskały pozytywną ocenę od każdego Oceniającego, tj. uzyskały minimum 70% punktów możliwych do uzyskania w każdej z części D. Kryteria Merytoryczne KOF-M, tj. III, IV, 5.1, 5.2, 5.3-5.5 oraz VI i spełniły wszystkie kryteria obligatoryjne, które nie podlegają uzupełnieniu lub poprawie.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych
na poziomie projektu wynosi w przypadku:

 • środków UE -  85%,
 • środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 95%.
 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu
nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/17 dla poddziałania 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynosi:

14 470 588,23 PLN,

w tym dofinansowanie 13 747 058,82 PLN (EFS: 12 300 000,00 PLN, budżet państwa: 1 447 058,82 PLN) oraz wkład własny 5%: 723 529,41 PLN i procedura odwoławcza 10 % EFS: 1 230 000,00 PLN.

8 235 294,12 PLN

 • w tym dofinansowanie 7 823 529,41 PLN (EFS: 7 000 000,00 PLN, budżet państwa: 823 529,41 PLN)
 • w tym wkład własny 5%: 411 764,71 PLN
w tym na procedurę odwoławczą 10 % EFS: 700 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

2018-03-27 ----------------------------------------------------------------------------

W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego dnia 27.03.2018. uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 227/3113/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB. 06.03.01-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Działania 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia, Poddziałania 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, zmieniono załącznik nr 1 oraz 2 do uchwały nr 227/3113/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB. 06.03.01-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Działania 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia, Poddziałania 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w pierwszej wersji konkursu wyniosła: 8 235 294,12 PLN, w tym dofinansowanie 7 823 529,41 PLN (EFS: 7 000 000,00 PLN, budżet państwa: 823 529,41 PLN) oraz wkład własny 5%: 411 764,71 PLN. Przewidziana w harmonogramie naborów wniosków na 2017 r. kwota alokacji z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 7 000 000,00 PLN.

W efekcie przeprowadzonej procedury oceny wniosków stwierdzono możliwość dofinansowania większej liczby projektów przy jednoczesnym wykorzystaniu dostępnej alokacji w działaniu. 

W związku z powyższym niniejsza uchwała wprowadza zmianę w zakresie całkowitej kwoty środków przeznaczonych na realizację projektów, która wyniesie 14 470 588,23 PLN, w tym dofinansowanie 13 747 058,82 PLN (EFS: 12 300 000,00 PLN, budżet państwa: 1 447 058,82 PLN) oraz wkład własny 5%: 723 529,41 PLN i procedura odwoławcza 10 % EFS: 1 230 000,00 PLN.

Ogłoszenie

Regulamin

(poprzednie wersje poniżej)

Ogłoszenie

Regulamin

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje
na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

 • e-mail:  info@rpo.lubuskie.pl
 • telefoniczny:
 • Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                            Sekretariat: 68 4565 314, 68 45 65 326

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

                            Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521

 • osobisty w siedzibie:

                            Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

                            Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

                            ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B.2).

 

 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:
  68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.:
  95 73 90 386, -380, -378, -377.
 • osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.

                      ul. Władysława Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 115, I piętro).