Ogłoszenie o naborze Nr RPLB.06.01.00-IP.01-08-P01/15 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy

Zakończony 31.07.2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2015 w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Priorytet Inwestycyjny 8i dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników, Działanie 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy.

Wyniki naboru 01.09.2015

Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazujemy informację o projektach wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2015, nr RPLB.06.01.00-IP.01-08-P01/15, Działanie 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy

 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

17.07.2015 r. - 31.07.2015 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

31.08.2015 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy

ul. Wyspiańskiego 15

65-036 Zielona Góra

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP należy przesłać:

  • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu LSI2020 dostępnym pod linkiem https://lsi.rpo.lubuskie.pl
  • w wersji papierowej dostarczyć dwa jednobrzmiące egzemplarze wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Powiaty - powiatowe urzędy pracy województwa lubuskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Podniesienie zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiet, osób w wieku 50+, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych i osób o niskich kwalifikacjach – wsparcie kierowane jest do osób w wieku 30 lat i więcej (pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne).

Kryteria wyboru projektów

Nabór wniosków PUP jest prowadzony w oparciu o kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS zatwierdzonych Uchwałą Nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 roku.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

85,00% stanowią środki EFS

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna kwota przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w 2015 r. w ramach Działania 6.1 RPO-L2020 wynosi 16 664 000,00 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Nie dotyczy

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

16 664 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Inne ważne informacje

Najczęściej zadawane pytania:

 

Kto udziela informacji

Pytania dotyczące naboru można kierować osobiście, pisemnie lub telefonicznie do Pana Krzysztofa Rychłego, Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 15, 65-036 w Zielonej Górze, na adres e-mail: k.rychly@wup.zgora.pl, pod numer telefonu: +48 68 456 56 26.

(załącznik nr 6).