Ogłoszenie o konkursie NR RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/16 w ramach RPO-Lubuskie 2020 Poddziałanie 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra

Zakończony 31.10.2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/16

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura
dla Działania
4.5 Kapitał przyrodniczy regionu

dla Poddziałania

4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra

 

Konkurs obejmuje następujące typy projektu:

Typ I: Udostępnianie zasobów przyrodniczych

Typ II: Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych

Typ III: Prowadzenie komplementarnych i uzupełniających do ogólnopolskich
działań/kampanii informacyjno-edukacyjnych

W ramach następującej kategorii interwencji:

 • 85 – Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruktura

Wyniki naboru 31.10.2016

Szanowni Państwo,

W dniu 22 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu 2 projektów w ramach konkursu RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/16 dotyczącego Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 85 - Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruktura.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosiła  14 664 650,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 466 465,00  PLN).

W załączeniu prezentujemy listę z projektami wybranymi do dofinansowania w ramach konkursu
Nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/16

                                                                                                                                                                     

W dniu 20 grudnia 2016 r. zakończono ocenę merytoryczną (która trwała od dnia 13 grudnia 2016 r. do 20 grudnia 2016 r.) wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/16 – Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałanie 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra, 

Typ I: Udostępnianie zasobów przyrodniczych, Typ II: Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, Typ III: Prowadzenie komplementarnych i uzupełniających do ogólnopolskich działań/kampanii informacyjno-edukacyjnych, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:
85 – Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruktura.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 14 664 650,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 466 465,00  PLN).

Ocenę formalną pozytywnie przeszły 2 wnioski, które zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Na etapie oceny merytorycznej oba wnioski uzyskały pozytywny wynik tj. spełniły wszystkie kryteria dopuszczające (środowiskowe, horyzontalne i specyficzne) i uzyskały co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów na ocenie horyzontalnej i specyficznej i otrzymały co najmniej 19,80/33 pkt.

Następnie projekty zostały przekazane do oceny zgodności ze strategią ZIT MOF Zielona Góra, która zakończyła się pozytywną oceną 2 projektów. Projekty spełniły kryteria dopuszczające i otrzymały więcej niż 50% + 1 punktów możliwych do zdobycia na tym etapie oceny.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy listę projektów pozytywnie ocenionych po ocenie merytorycznej i ocenie zgodności ze Strategią ZIT MOF Zielona Góra w ramach konkursu Nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/16

 

W dniu 13 grudnia 2016 r. zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko
i kultura, Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałanie 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu
– ZIT Zielona Góra, Typ I: Udostępnianie zasobów przyrodniczych, Typ II: Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, Typ III: Prowadzenie komplementarnych i uzupełniających
do ogólnopolskich działań/kampanii informacyjno-edukacyjnych, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 85 – Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruktura.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosi 14 664 650,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 466 465,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 maja 2016 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 30 czerwca 2016 r. i trwał do dnia 31 października 2016 r.) wpłynęły
– w wersji elektronicznej i papierowej – 2 wnioski o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania dla 2 złożonych wniosków wyniosła 12 613 966,62 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wyniosła  14 839 960,80 PLN.

Wnioski, które zostały złożone w ramach konkursu przeszły pozytywnie ocenę formalną. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów wyniosła 12 238 726,54 PLN, natomiast całkowita ich wartość to 14 619 901,90 PLN.

                                                                                                                                                                             

W dniu 31 października 2016 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu
Nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie
4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałanie 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 85 - Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruktura.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra, wynosi 14 664 650,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 466 465,00 PLN).

W odpowiedzi na przyjęty przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 24 maja 2016 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 30 czerwca 2016 r.) wpłynęły - w wersji elektronicznej i papierowej - 2 wnioski o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 12 613 966,62 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 14 839 960,80 PLN.

 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 30 czerwca 2016 r. i zakończy się w dniu 30 września 2016 r.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 30 czerwca 2016 r. i zakończy się w dniu 31 października 2016 r.

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 28 czerwca 2016 roku, na wniosek Instytucji Pośredniczącej ZIT MOF Zielonej Góry, Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wydłużeniu naboru do 31 października 2016 roku dla konkursu nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i Kultura, Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałanie 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu - ZIT Zielona Góra, I Typ: Ochrona  i udostępnianie zasobów przyrodniczych oraz II Typ: Rozwój infrastruktury użytku publicznego służącej wyeliminowaniu presji ruchu turystycznego na obszary i gatunki chronione.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: kwiecień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.:

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(Punkt Przyjęć Wniosków w holu na parterze)

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w jednym egzemplarzu i elektronicznej.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

W przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie ww. konkursu

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia oraz podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub, dla których podmiotem założycielskim jest JST, które zawarły porozumienie w sprawie utworzenia Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry
(ZIT MOF ZG).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje

I typ projektu : Udostępnianie zasobów przyrodniczych

W ramach typu I będzie można pozyskać dofinansowanie m.in. na:

 • inwestycje w stawy widokowe, tereny wypoczynkowe oraz ścieżki dydaktyczne,
 • wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, z położeniem szczególnego nacisku
  na aspekt ochrony przyrody,
 • tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich oraz pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime, inwestycje w banki genowe, parki miejskie, ogrody botaniczne, eko-parki,
 • wsparcie kapitału przyrodniczego regionu poprzez zachowanie równowagi pomiędzy zasobami naturalnymi a regionalną ofertą turystyczno-wypoczynkową oraz rekreacyjną.

W ramach przedmiotowego typu projektów, do wsparcia kwalifikować się będą wszelkie inwestycje oparte na wykorzystaniu lokalnych zasobów przyrodniczych, kładące szczególny nacisk na działania związane z ochroną przyrody, m.in. inwestycje w stawy widokowe, parki miejskie, ścieżki dydaktyczne, centra ochrony różnorodności biologicznej w oparciu o gatunki rodzime, banki genów, ogrody botaniczne oraz eko-parki. Istotnym elementem wsparcia udzielanego w ramach PI 6d będą projekty
 z zakresu tzw. zielonej infrastruktury, będącej nośnikiem usług ekosystemowych, czy rozwijające infrastrukturę związaną z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo – zapewniającą z jednej strony lepszą ochronę kapitału przyrodniczego, a jednocześnie przyczyniającą się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu.

Dopuszczalne będzie realizowanie projektów typu I w połączeniu z działaniami wpisującymi się w typ III projektów.

II typ projektu : Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych

W ramach typu II będzie można pozyskać dofinansowanie m.in. na:

 • zadania związane z zachowaniem siedlisk i gatunków oraz odtwarzanie ich tam, gdzie zostały zdegradowane,
 • ochronę in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000),
 • ochronę i przywracanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków,
 • tworzenie planów ochrony rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych lub obszarów Natura 2000,
 • nowoczesne programy edukacyjne.

Zgodnie z zapisami Umowy partnerstwa działania podejmowane na rzecz ochrony różnorodności biologicznej powinny polegać na powstrzymaniu procesu jej degradacji i pozytywnie wpływać na potencjał rozwoju gospodarczego i społecznego.

Inwestycje związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz polegające na budowie/modernizacji niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną oraz przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków, będą mogły być realizowane na obszarach chronionych (obszary parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, w tym obszary Natury 2000). Projekty realizowane w obrębie obszarów sieci Natura 2000 będą podlegały priorytetyzacji.

Dopuszczalne będzie realizowanie projektów typu II w połączeniu z działaniami wpisującymi się w typ III projektów.

III typ projektu: Prowadzenie komplementarnych i uzupełniających do ogólnopolskich działań/kampanii informacyjno-edukacyjnych

W celu zapewnienia kompleksowości prowadzonych działań oprócz inwestycji w infrastrukturę do dofinansowania kwalifikują się również działania informacyjno-edukacyjne związane z ochroną środowiska.

Realizacja projektów typu III dopuszczalna będzie wyłącznie w połączeniu z projektami typu I lub II.

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę.

O wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie projekty nieobjęte pomocą publiczną/pomocą de minimis (brak pomocy publicznej na pierwszym poziomie: Instytucja Zarządzająca RPO-L2020 – Beneficjent).

Realizacja projektu (finansowa i rzeczowa) musi zakończyć się do 30 czerwca 2018 roku.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne, środowiskowe i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą Nr 32/KM RPO-L2020/2016 z dnia 19 maja 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9), oraz uchwałą Nr 33/KM RPO-L2020/2016 z dnia 19 maja 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie Kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9), a także w oparciu o kryteria oceny zgodności ze Strategia ZIT, przyjęte uchwałą Nr 27/KM RPO-L2020/2016 z dnia 18 lutego 2016 r., zmieniająca uchwałę nr 11/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 21 sierpnia 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry, które stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu. Uchwały zostały również zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu/Działania RPO-L2020 będzie mógł otrzymać wniosek, który:

 • spełnił wszystkie kryteria dopuszczające (środowiskowe, horyzontalne i specyficzne) oraz
 • uzyskał co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów na ocenie merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej),
 • otrzymał największą liczbę punktów podczas oceny w zakresie kryteriów zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi:

 • 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w przypadku projektów
  nie objętych pomocą publiczną.
 • 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w przypadku projektów generujących dochód.

W ramach Poddziałania 4.5.2 przewiduje się zastosowanie mechanizmu finansowania krzyżowego. Zakłada się stosowanie mechanizmu w uzasadnionych przypadkach, głównie w ramach rozwoju kompetencji osób obsługujących wybudowaną/zakupioną infrastrukturę w ramach interwencji.

Na poziomie projektu łączna kwota wydatków objętych mechanizmem finansowania krzyżowego nie może przekroczyć 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w ramach projektu.

Minimalny wkład własny Beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych stanowi:

 • Minimum 15% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania

Nie dotyczy

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Nie dotyczy

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/16 dla Działania 4.5. Kapitał przyrodniczy regionu Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra, Typ I, Typ II
i Typ III projektów, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynosi 14 664 650,00 PLN[1], w tym na procedurę odwoławczą 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (1 466 465,00 PLN).

UWAGA! Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Projektodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.


[1] Ostateczna kwota alokacji przeznaczona na konkurs zależy od kursu Euro obowiązującego na dzień podpisywania umowy
o dofinansowanie projektu i może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

obrazekRegulamin konkursu

Załączniki

obrazekZałączniki

Inne ważne informacje

Kto udziela informacji o naborze wniosków

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać osobiście, pisemnie lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 • Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Środowiskowych, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 17, 21), tel. 68 45 65 143, 161, 180,

adresy e-mail: d.bogaczyk@lrpo.lubuskie.pl, a.ogorzalek@lrpo.lubuskie.pl, i.chamera@rpo.lubuskie.pl, m.graczyk@rpo.lubuskie.pl, s.patyk@rpo.lubuskie.pl

 

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, 499, 488, 480, 454;
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.: 95 73 90 386, 380, 378, 377.
 • osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.,

ul. Władysława Sikorskiego 107

66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 115, I piętro).