Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.04.04.03-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 4 – Środowisko i kultura dla Działania 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego dla Poddziałania 4.4.3 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra

Zakończony 26.05.2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.04.04.03-IZ.00-08-K01/17

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 4 – Środowisko i kultura
dla Działania
4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego

dla Poddziałania

4.4.3 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra

w ramach następujących kategorii interwencji:

 • 91 – Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych,
 • 94 – Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa,
 • 95 – Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa.

Wyniki naboru 26.05.2017

Szanowni Państwo,

W dniu 4 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu projektu pn. „Przebudowa Archiwum w Starym Kisielinie na potrzeby Zielonogórskiego Ośrodka Kultury” w ramach konkursu Nr RPLB.04.04.03-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.3 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra (II typ projektu), kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 91 – Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych, 94 – Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa oraz 95 – Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosi 3 455 453,09 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 345 545,30 PLN).

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

Szanowni Państwo,

W dniu 30 czerwca 2017 r. zakończono ocenę zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Zielona Góra wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach konkursu RPLB.04.04.03-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.3 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra (II typ projektu), kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 91 – Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych, 94 – Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa oraz 95 – Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosi 3 455 453,09 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 345 545,30 PLN).

Ocenę formalną, merytoryczną i środowiskową pozytywnie przeszedł 1 wniosek, który został przekazany do oceny zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Zielona Góra. Projekt spełnił kryteria dopuszczające i otrzymał więcej niż 50% + 1 punktów możliwych do zdobycia na tym etapie oceny, tj. 85 pkt./100 pkt.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy wniosek, który został pozytywnie oceniony na etapie zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF Zielona Góra.

 

Szanowni Państwo,

W dniu 28 czerwca 2017 r. zakończono ocenę merytoryczną (która trwała od dnia 23 czerwca 2017 r. do 28 czerwca 2017 r.)  wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach konkursu RPLB.04.04.03-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.3 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra (II typ projektu), kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 91 – Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych, 94 – Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa oraz 95 – Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosi 3 455 453,09 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 345 545,30 PLN).

Ocenę formalną pozytywnie przeszedł 1 wniosek, który został przekazany do oceny merytorycznej.  

Złożony wniosek pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną tj. spełnił wszystkie kryteria dopuszczające (horyzontalne i specyficzne) i uzyskał co najmniej 50%możliwych do zdobycia punktów na ocenie horyzontalnej i specyficznej, tj. otrzymał 54,5 pkt. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wyniosła 3 455 453,09 PLN, natomiast jego całkowita wartość to 5 030 243,90 PLN.

Szanowni Państwo,

w dniu 23 czerwca 2017 r. zakończono ocenę formalną wniosku o dofinansowanie projektów złożonego w ramach w ramach konkursu Nr RPLB.04.04.03-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.3 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra (II typ projektu), kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 91 – Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych, 94 – Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa oraz 95 – Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosi 3 455 453,09 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 345 545,30 PLN).

 

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 28 marca 2017 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się
w dniu 28 kwietnia 2017 r.) wpłynął – w wersji elektronicznej i papierowej – 1 wniosek
o dofinansowanie
. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 3 455 453,09 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 5 030 243,90 PLN.

 

Złożony w ramach konkursu wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanego projektu wyniosła 3 455 453,09 PLN, natomiast jego całkowita wartość to 5 030 243,90 PLN.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy listę wniosków, które zostały pozytywnie zweryfikowane na etapie oceny formalnej.
 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

W dniu 26 maja 2017 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.04.04.03-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.3 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra (II typ projektu), kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 91 – Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych, 94 – Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych
w dziedzinie kultury i dziedzictwa oraz 95 – Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 4.4.3 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra (II typ projektu) wynosi 3 455 453,09 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 345 545,30 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 28 marca 2017 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się
w dniu 28 kwietnia 2017 r.) wpłynął – w wersji elektronicznej i papierowej – 1 wniosek
o dofinansowanie
. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 3 455 453,09 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 5 030 243,90 PLN.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Szanowni Państwo,

W dniu 9 maja 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPLB.04.04.03-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.3 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra.

Termin składania wniosków o dofinansowanie ulega wydłużeniu do dnia 26 maja 2017 roku.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu  28 kwietnia 2017 r. i zakończy się w dniu 12 maja 2017 r. 26 maja 2017 roku

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: sierpień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,

w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departament Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5

65-043 Zielona Góra

(Punkt Przyjęć Wniosków – główny hol budynku - parter)

Sposób składania wniosków

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

W przypadku dostarczenia wniosku w formie papierowej pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujący Wnioskodawcy:

 • Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia.
 • Samorządowe instytucje kultury.
 • Organizacje pozarządowe, nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia i fundacje.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs dotyczący II typu projektu, tj.:

II typ projektu – Inwestycje w zakresie przebudowy instytucji kultury oraz dostosowanie obiektów do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej

 1. przebudowa, rozbudowa obiektów instytucji kultury, w tym:
 • wyposażenie w sprzęt niezbędny do prawidłowej realizacji zadania (np. wystawienniczy, techniczny, multimedialny) - tylko jako element projektu).
 • inwestycje w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych dotyczące wykorzystania aplikacji, usług TIK i treści cyfrowych w obszarze kultury i turystyki, polegające m.in. na zakupie oprogramowania i sprzętu – tylko jako element projektu).
 1. adaptacja tj. modernizacji istniejącego obiektu w celu dostosowania do pełnienia funkcji (w tym nowej funkcji) kulturalnej i turystycznej, w tym:
 • wyposażenie w sprzęt niezbędny do prawidłowej realizacji zadania (np. wystawienniczy, techniczny, multimedialny) - tylko jako element projektu).
 • inwestycje w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych dotyczące wykorzystania aplikacji, usług TIK i treści cyfrowych w obszarze kultury i turystyki, polegające m.in. na zakupie oprogramowania i sprzętu – tylko jako element projektu).
 

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne), środowiskowe oraz strategiczne przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:

 • uchwałą nr 57/KM-RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 15 lutego 2017 r., zmieniającą uchwałę Nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9),
 • uchwałą nr 62/KM-RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 17 marca 2017 r., zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9)

oraz

 • uchwałą nr 52/KM RPO-L2020/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 25 listopada 2016 r., zmieniająca uchwałę nr 11/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 21 sierpnia 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry,

Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu oraz zostały również zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitych kosztów kwalifikowalnych na poziomie projektu (dla projektów nie generujących dochodu) wynosi 85% i pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

 

Maksymalna wartość dofinansowania

W ramach Działania obowiązują następujące limity wartości całkowitej projektu:

 

Do 2 mln euro:

W odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, podmiotów zarządzających obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę UNESCO realizujących projekty w poniżej wskazanym zakresie:

 1. projekty dotyczące obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii lub zlokalizowanych na obszarach objętych wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub położonych na obszarach uznanych za Pomniki Prezydenta RP,
 2. projekty mieszczące się w zakresie obszarów tematycznych:
 • projekty dotyczące konserwacji, restauracji, rewaloryzacji zabytków drewnianych (zarówno nieruchomych, jak i ruchomych);
 • projekty dotyczące rozwoju czytelnictwa w miastach wojewódzkich;
 • projekty dotyczące rozwoju sztuki współczesnej w miastach wojewódzkich;
 • projekty dotyczące konserwacji, restauracji, rewaloryzacji, adaptacji na cele kulturalne oraz zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem ruchomych i nieruchomych zabytków techniki;

 

Do 5 mln euro:

 • w przypadku projektów innych niż wymienione w pkt. i, ii, ale zgodne z zakresem wsparcia przewidzianym dla Działania 4.4 (dotyczy wszystkich typów Beneficjentów określonych w Działaniu 4.4),
 • w przypadku projektów o zakresie wsparcia przewidzianym dla Działania 4.4, których Beneficjentami są podmioty inne niż: jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę UNESCO,
 •  w przypadku projektów wynikających z Kontraktu Terytorialnego (bez względu na rodzaj Beneficjenta i zakres projektu).

Wparcie nie będzie kierowane na budowę od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej. W ramach realizowanych projektów możliwa będzie m.in. przebudowa lub rozbudowa istniejących instytucji kultury lub dostosowanie obiektów do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Podziałania 4.4.3 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra wynosi

3 455 453,09 PLN

(w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 345 545,30 PLN). Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.”

3 300 000,00 PLN

(w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 330 000,00 PLN). Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

UWAGA! Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związkuz powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 • Departament Programów Regionalnych

Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych i Środowiskowych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 24, 55)

tel. 68 45 65 144, -190

e-mail: b.walewska@rpo.lubuskie.pl; i.wydro@rpo.lubuskie.pl,

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:
 • e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
 • telefoniczny: 68 45 65 119
 • osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.10, poziom „0”)

 

Formularz wniosku o dofinansowanie (wraz ze Studium Wykonalności) należy złożyć za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl) oraz w formie papierowej w jednym egzemplarzu w terminie/formie i miejscu określonym szczegółowo
w niniejszym Ogłoszeniu oraz Regulaminie ww. konkursu.