Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.04.04.03-IZ.00-08-K01/16 w ramach RPO-Lubuskie 2020 Poddziałanie 4.4.3 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra

Zakończony 30.09.2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.04.04.03-IZ.00-08-K01/16


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 4 – Środowisko i kultura
dla Działania
4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego

dla Poddziałania

4.4.3 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra

w ramach kategorii interwencji:

94 - Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

95 - Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

 (konkurs nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej)

Wyniki naboru 06.10.2016

Szanowni Państwo,

W dniu 15 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął w formie Uchwały decyzję o przyznaniu dofinansowanie w wysokości 9 925 050,08 PLN projektowi złożonemu w ramach konkursu Nr RPLB.04.04.03-IZ.00-08-K01/16 – Osi Priorytetowej 4 „Środowisko i kultura”, Działania 4.4 „Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego”, Poddziałania 4.4.3 „Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 8 listopada 2016 r. zakończono ocenę merytoryczną wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.04.04.03-IZ.00-08-K01/16 – Osi Priorytetowej 4 „Środowisko i kultura”, Działania 4.4 „Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego”, Poddziałania 4.4.3 „Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra”. Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

94 – Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

95 - Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 10 000 000,00 PLN, w tym na procedurę odwoławczą 10% kwoty przeznaczonej na konkurs 1 000 000,00 PLN.

Złożony projekt uzyskał pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej tj. spełnił kryteria dopuszczające i otrzymał co najmniej 60% punktów możliwych do zdobycia na ocenie merytorycznej.

Natomiast, w dniu 9 listopada 2016 r. dokonana została ocena zgodności ze Strategią ZIT MOF Zielona Góra. Projekt został pozytywnie zweryfikowany tj. otrzymał co najmniej 50% + 1 punktów możliwych do uzyskania.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

w dniu 2 listopada 2016 r. zakończono ocenę formalną wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach Konkursu Nr 04.04.03-IZ.00-08-K01/16 Oś Priorytetowa 4  „Środowisko i kultura”, Działanie 4.4 „Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego”, Poddziałanie 4.4.3 „Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra”, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 94 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa, 95 – Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach konkursu dla Poddziałania 4.4.3 „Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra” wynosi 10 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 000 000,00 PLN). Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wniosek o dofinansowanie złożony w ramach ww. konkursu uzyskał pozytywny wynik po ocenie formalnej i  zostanie przekazany do oceny merytorycznej.

Lista w załączniku poniżej.

                                                                                                                                                                 

W dniu 30 września 2016 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.04.04.03-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.3 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra (II typ projektu), kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 94 - Ochrona, rozwój
i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa oraz 95 - Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 4.4.3 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra (II typ projektu) wynosi 10 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 000 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 maja 2016 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się
w dniu 30 czerwca 2016 r.) wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej - 1 wniosek
o dofinansowanie
. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 9 925 050,08 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 11 751 559,50 PLN.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się

  w dniu 30 czerwca 2016 r. i zakończy się w dniu 30 września 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w Punkcie Przyjęć Wniosków w :

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departament Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(główny hol budynku)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie (wraz z załącznikami) należy złożyć za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl) oraz w formie papierowej w jednym egzemplarzu w terminie/formie i miejscu określonym szczegółowo w niniejszym Ogłoszeniu oraz Regulaminie ww. konkursu.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganą dokumentacją należy przesłać do IZ RPO-L2020 za pośrednictwem systemu LSI2020 do dnia 30 września 2016 r.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

W przypadku dostarczenia wniosku w formie papierowej pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie ww. konkursu, dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • samorządowe instytucje kultury,
 • organizacje pozarządowe, nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia i fundacje.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs dotyczący II typu projektu obejmującego inwestycje w zakresie przebudowy instytucji kultury oraz dostosowanie obiektów do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej.

W ramach konkursu będzie można uzyskać dofinansowanie na inwestycje w zakresie przebudowy instytucji kultury oraz dostosowania obiektów do prowadzenia działalności kulturalnej
i turystycznej[1], obejmujących:

 1. przebudowę, rozbudowę obiektów instytucji kultury, w tym:
 • wyposażenie w sprzęt niezbędny do prawidłowej realizacji zadania (np. wystawienniczy, techniczny, multimedialny) - tylko jako element projektu).
 • inwestycje w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych dotyczące wykorzystania aplikacji, usług TIK i treści cyfrowych w obszarze kultury i turystyki, polegające m.in. na zakupie oprogramowania i sprzętu – tylko jako element projektu – do 30% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu).
 1. adaptację tj. modernizację[2] istniejącego obiektu w celu dostosowania do pełnienia funkcji (w tym nowej funkcji) kulturalnej i turystycznej, w tym:
 • wyposażenie w sprzęt niezbędny do prawidłowej realizacji zadania (np. wystawienniczy, techniczny, multimedialny) - tylko jako element projektu).
 • inwestycje w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych dotyczące wykorzystania aplikacji, usług TIK i treści cyfrowych w obszarze kultury i turystyki, polegające m.in. na zakupie oprogramowania i sprzętu – tylko jako element projektu – do 30% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu)
 

[1] Część projektu infrastrukturalnego może stanowić termomodernizacja – do 30% całkowitych kosztów projektu.

[2] Pojęcie modernizacja mieści się w zakresie pojęciowym remontu, przebudowy albo rozbudowy. Remont jako ulepszenie środka trwałego, o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330
z późn. zm.) będzie stanowił wydatek inwestycyjny. Wydatki na ulepszenie są to takie wydatki, które powodują zwiększenie wartości użytkowej środków trwałych z dnia ich przekazania/przyjęcia do używania. Wzrost wartości użytkowej środka trwałego następuje, gdy:

 • wydłuża się okres używania środka trwałego,
 • zwiększa się zdolność wytwórcza środka trwałego,
 • zmienia się jakość produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych,
 • zmniejszają się koszty eksploatacji środka trwałego.

Do wydatków na ulepszenie środków trwałych zalicza się:

 • przebudowę, czyli zmianę (poprawienie) istniejącego stanu środków trwałych na inny,
 • rozbudowę, tj. powiększenie (rozszerzenie) składników majątkowych, w szczególności budynków i budowli, linii technologicznych, itp.
 • modernizację, tj. unowocześnienie środka trwałego, - rekonstrukcję, tj. odtworzenie (odbudowanie) zużytych całkowicie lub częściowo składników majątkowych,
 • adaptację, tj. przystosowanie (przerobienie) składnika majątkowego do wykorzystania go w innym celu niż wskazywało jego pierwotne przeznaczenie, albo nadanie temu składnikowi nowych cech użytkowych.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) oraz strategiczne przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą Nr 32/KM RPO-L2020/2016 z dnia 19 maja 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5, 9), uchwałą Nr 33/KM RPO-L2020/2016 z dnia 19 maja 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie Kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5, 9), oraz uchwałą Nr 27/KM RPO-L2020/2016 z dnia 18 lutego 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 11/KM-RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 z dnia 21 sierpnia 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry, które stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu. Uchwały zostały również zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.
Dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu/Działania RPO-L2020 będzie mógł otrzymać wniosek, który:

- spełnił wszystkie kryteria dopuszczające (horyzontalne i specyficzne) oraz
- uzyskał co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów na ocenie merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej).

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi: 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Minimalny wkład własny Beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych stanowi min. 15% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu.
W przypadku projektów generujących dochód – maksymalny poziom dofinansowania należy liczyć z zastosowaniem metody luki w finansowaniu. W ramach niniejszego konkursu nie mają zastosowania zryczałtowane stawki procentowe dochodów dla projektów generujących dochód. Nie przewiduje się zastosowania mechanizmu finansowania krzyżowego.

Maksymalna wartość dofinansowania

Nie dotyczy

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Nie dotyczy

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Osi Priorytetowej
4 – Środowisko i kultura, Działania 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Podziałania 4.4.3 Zasoby kultury                      i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra wynosi

7 000 000,00  PLN[1](zmiana 30-08-2016)
10 000 000,00 PLN

(w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 000 000,00 700 000,00 PLN).
Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu, na podstawie którego wyliczane są środki możliwe do zakontraktowania

Niezbędne dokumenty

Ogłoszenie

obrazekOgłoszenie - wersja aktualna

obrazekWykaz zmian w ogłoszeniu konkursu

Ogłoszenie - wersja archiwalnaobrazek
(uwaga 30-08-2016 zmieniła się kwota alokacji i została podwyższona do 10 000 000,00 PLN)

Regulamin

obrazekRegulamin - wersja aktualna

obrazekWykaz zmian w regulaminie konkursu

obrazekRegulamin - wersja archiwalna
(uwaga 30-08-2016 zmieniła się kwota alokacji i została podwyższona do 10 000 000,00 PLN)

Załączniki

Załącznikiobrazek

Inne ważne informacje

Kto udziela informacji o naborze wniosków

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 • Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych: 68 4565 117, -118, -127, -145, -146, -154.

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Departamentu Programów Regionalnych

Wydziału Kontraktacji Inwestycji Publicznych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 24, 54, 55)

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 4565 535, -499, -488, -480, -454;
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.: 95 7390 386, -380, -378, -377.
 • osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.,

ul. Władysława Sikorskiego 107

66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 115, I piętro).