Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura dla Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa

Zakończony 24.02.2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

ZARZĄD WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra

jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura
dla Działania
4.3 Gospodarka wodno-ściekowa

w ramach kategorii interwencji:

 • 20 - Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)
 • 22 - Oczyszczanie ścieków

Wyniki naboru 24.02.2017

Szanowni Państwo,

w dniu 26 października 2017 r. zakończono ocenę formalną (która trwała od dnia 12 września 2017 r. do 26 października 2017 r.)  wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i Kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

 • 20 - Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)
 • 22- Oczyszczanie ścieków

 

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 86 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 8 600 000,00 PLN).

W odpowiedzi na przyjęty przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w dniu 21 listopada 2016 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 21 grudnia 2016 r.) wpłynęły - w wersji elektronicznej  i papierowej - 20 wniosków o dofinansowanie. Weryfikację wstępną pozytywnie przeszło 15 projektów, które zostały pozytywnie przekazane do oceny formalnej. Na etapie oceny formalnej rundy II pozytywnie oceniono 10 wniosków o dofinansowanie, które zostały skierowane do oceny merytorycznej w ramach rundy II. Kwota dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów pod względem formalnym w ramach rundy II wynosi 37 725 049,26 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 70 053 466,41 PLN.

                                                                                                            

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż termin na dostarczenie uzupełnionych i/lub poprawionych braków/błędów formalnych oraz poprawionej/uzupełnionej dokumentacji do pierwszej oceny formalnej w ramach Konkursu nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko  i  kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Typ I: Kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywaną aktualizacją KPOŚK) została wydłużona o dodatkowe 8 dni kalendarzowych. W związku z powyższym uzupełnienie i/lub poprawienie braków/błędów formalnych oraz dostarczenie poprawionej/uzupełnionej dokumentacji w wersji elektronicznej (za pośrednictwem systemu LSI2020) oraz w wersji papierowej – 1 egzemplarz (wraz z pismem przewodnim zawierającym zestawienie załączonych dokumentów) łącznie wynosi nie dłużej niż 15 dni od momentu odebrania pisma informującego o brakach i/lub błędach formalnych w ramach przedmiotowego konkursu.

                                                                                                                                                                                                                     

Informujemy, iż termin dokonania pierwszej oceny formalnej projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16, Oś Priorytetowa 4  Środowisko i kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa został wydłużony do dnia 11 września br. Uzasadnieniem przedłużenia pierwszej oceny formalnej jest przyjęcie przez Radę Ministrów w dniu 31.07.2017 r. V Aktualizacji KPOŚK, natomiast w dalszym ciągu brak jest przyjętego Master Planu. Dokument ten wdraża dyrektywę Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

                                                                                                                                                                                     

W dniu 8 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu  projektu pn. „Poprawa systemu gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Bytom Odrzański” w ramach rundy I konkursu Nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 4 -  Środowisko i Kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Typ I: Kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tyś. RLM do 10 tyś. RLM, zgodnie z opracowaną aktualizacją KPOŚK).

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczona na konkurs wynosiła 86 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 8 600 000,00  PLN).

Wnioskowana przez Beneficjenta kwota dofinansowania wynosi 2 584 119,34 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 3 739 372,73 PLN.

Poniżej prezentujemy listę z projektem wybranym do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu oraz skład KOP.

Załączniki:

Skład KOP


Informujemy, iż w dniu 7 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o zatwierdzeniu listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 4 -  Środowisko i Kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Typ I: Kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tyś. RLM do 10 tyś. RLM, zgodnie z opracowaną aktualizacją KPOŚK).

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczona na konkurs wynosiła 86 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 8 600 000,00  PLN).

Kwota dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów wynosi 40 309 168,60 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 73 792 839,14 PLN.

                                                    

Szanowni Państwo,
W dniu 3 sierpnia 2017 r. zakończyła się ocena merytoryczna w tym ocena środowiskowa wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach I rundy konkursu Nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 – Oś Priorytetowa Oś Priorytetowa 4 -  Środowisko i Kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Typ I: Kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tyś. RLM do 10 tyś. RLM, zgodnie z opracowaną aktualizacją KPOŚK).

W ramach I rundy konkursowej wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie. Złożony projekt pozytywnie przeszedł ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną w tym ocenę środowiskową, tj. spełnił kryteria dopuszczające i otrzymał co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia na ocenie merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej) w tym ocenie środowiskowej. Łączna kwota dofinansowania projektu złożonego w ramach I rundy konkursowej wynosi 2 584 119,34 PLN (w tym środki z EFRR w kwocie 2 584 119,34 PLN).

Alokacja przeznaczona na ww. konkurs wynosi 86 000 000,00 PLN, w tym na procedurę odwoławczą 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (8 600 000,00 PLN).

 

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż 02.08.2017 roku zakończyła się ocena formalna wniosku aplikacyjnego złożonego w ramach rundy I konkursu zamkniętego nr RPLB.04.03.00-IP.002-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 4 -  Środowisko i Kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Typ I: Kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tyś. RLM do 10 tyś. RLM, zgodnie z opracowaną aktualizacją KPOŚK).

W związku z powyższym przedstawiamy wniosek, który uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej i zostanie przekazany do oceny merytorycznej.

                                                                                                                                                                         

Informujemy, iż termin dokonania pierwszej oceny formalnej projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16, Oś Priorytetowa 4  Środowisko i kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa został wydłużony do dnia 31 sierpnia br. z uwagi na wysoki stopień skomplikowania aplikujących o środki projektów oraz szeroki zakres dokumentacji poddanej ocenie.”

                                                                                                                                                                   

Informujemy, iż termin dokonania pierwszej oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16, Oś Priorytetowa 4  Środowisko i kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa został wydłużony do dnia 10 lipca br. z uwagi na wysoki stopień skomplikowania aplikujących o środki projektów oraz szeroki zakres dokumentacji poddanej ocenie

                                                                                                           

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 czerwca 2017 r. Województwo Lubuskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Lubuskiego przejęło kompetencje Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

W związku z czym, w dniu 31 maja 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwałą Nr 189/2569/17 przyjął Ogłoszenie oraz Regulamin konkursu dla Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, uwzględniające procedury obowiązujące dla IZ RPO-L2020. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017 r.

W związku z powyższym z dniem 1 czerwca 2017 r. traci moc Uchwała Nr 002/84/16 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z dnia
21 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu oraz Ogłoszenia o Konkursie
nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Osi Priorytetowej 4. Środowisko i kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno – ściekowa zmieniona Uchwałą Nr 002/94/16 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia zmiany Regulaminu Konkursu
nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Osi Priorytetowej 4. Środowisko i kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno – ściekowa oraz zmieniona Uchwałą Nr 002/06/17 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia zmiany Regulaminu Konkursu nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Osi Priorytetowej 4. Środowisko i kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno – ściekowa.

Wnioski o dofinansowanie, które zostały złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o ww. konkursie, zostały poddane weryfikacji wstępnej oraz pierwszej ocenie formalnej przez pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Następnie ponowną ocenę formalną, merytoryczną oraz ocenę środowiskową dokonają pracownicy Departamentu Programów Regionalnych. Ostatnim etapem procedury wyboru projektów do dofinansowania będzie odpowiednia Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyboru projektów do dofinansowania

                                                                                                                                                               

W dniu 31 maja 2017 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 podjął decyzję o wydłużeniu okresu pierwszej oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLB. 04.03.00-IP.02-08-K01/16 do dnia 16 czerwca 2017 r. (16 dni kalendarzowych).

Wydłużenie okresu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów spowodowane jest koniecznością pozyskania opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie możliwej skumulowanej oceny oddziaływania na środowisko w ramach projektów złożonych w przedmiotowym konkursie.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się   w dniu 21 grudnia 2016 r. i zakończy się w dniu 24 lutego 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: lipiec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy funduszu, tj. od 7:30 do 15:30 w Sekretariacie:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
ul. Miodowa 11,
65-602 Zielona Góra

 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie (wraz z załącznikami) należy złożyć za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl) oraz w formie papierowej w jednym egzemplarzu w terminie, formie oraz miejscu określonym szczegółowo w niniejszym Ogłoszeniu oraz Regulaminie ww. konkursu.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IP RPO-L2020:

 • listem poleconym,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu jest dzień dostarczenia go do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze lub w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej.

Wzór wniosku (pdf 1.02 MB )

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu w terminie od dnia 21 grudnia 2016 r. do dnia 31 stycznia 2017 r. uprawnieni są następujący Wnioskodawcy:

 • Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • Spółki prawa handlowego będące własnością JST,,
 • Przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa).

O środki mogą ubiegać się jednostki tworzące związki ZIT, na warunkach obowiązujących dla wszystkich wymienionych w Działaniu typów beneficjentów wnioskodawców.

Projekty mogą być realizowane na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami uprawnionymi do aplikowania w ramach konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 I typu projektów obejmującego Kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywaną aktualizacją KPOŚK).

W ramach typu I będzie można pozyskać dofinansowanie m.in. na wyposażenie aglomeracji w:

 • odpowiednie systemy odbioru ścieków komunalnych,
 • budowę oczyszczalni ścieków bądź poprawę parametrów już istniejących oczyszczalni,
 • infrastrukturę wodociągową (budowa i modernizacja sieci wodociągowych, w tym systemów zaopatrzenia w wodę, ujęć i stacji uzdatniania wody),
 • wsparcie dla gospodarki osadami ściekowymi.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne oraz merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą Nr 49/KM RPO-L2020/2016 z dnia 9 listopada 2016 r., zmieniającą uchwałę
nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5, 9) oraz uchwałą Nr 50/KM RPO-L2020/2016 z dnia                  9 listopada 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie Kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5, 9), które stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu. Uchwały zostały również zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl .

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi:

 • 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu (w przypadku projektów niegenerujących dochodu).
 • W przypadku projektów generujących dochód należy zastosować stawkę zryczałtowaną w wysokości 25% (zgodnie z zał. nr 5 do rozporządzenia ogólnego UE 1303/2013).
 • W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.

Wkład własny Beneficjenta wynosi min. 15% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

86 000 000,00 PLN
w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu (8 600 000,00 PLN). Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Niezbędne dokumenty

Ogłoszzenie o konkursie

aktualne Ogłoszenie o konkursie

---- poprzednie wersje ogłoszenia poniżej -------------------------

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin konkursu

W dniu 25 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zaakceptował zmiany w Regulaminie konkursu Nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 4. Środowisko i kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa. Treść zmiany przedstawia załącznik Wykaz zmian.

Zmiana obowiązuje od dnia 25.07.2017 r.

Załączniki:

Regulamin konkursu Nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16

Wykaz zmian w Regulaminie

---- poprzednie wersje regulaminu poniżej -------------------------

aktualny Regulamin konkursu (od 01.06.2017 - 24-07-2017)

Regulamin konkursu Nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16

Wykaz zmian w Regulaminie

Regulamin konkursu (poprzednia wersja ważna do 27-01-2017)

Wykaz zmian w regulaminie

Regulamin konkursu (poprzednia wersja ważna do 29-12-2016)

Inne ważne informacje

Szanowni Państwo!

15 maja 2017 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, podjął decyzję o wydłużeniu okresu pierwszej oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLB. 04.03.00-IP.02-08-K01/16 do dnia 31 maja 2017 r. (16 dni kalendarzowych). Wydłużenie okresu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów spowodowane jest wysokim stopniem skomplikowania aplikujących o środki projektów (przedsięwzięcia kompleksowe z obszaru gospodarki wodno-ściekowej), co w sposób bezpośredni przekłada się na zakres dokumentacji podlegającej weryfikacji.”

IP RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt z pracownikami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej               w Zielonej Górze:

 

 • Wydział Funduszy Europejskich, 65-602 Zielona Góra, ul. Miodowa 11 (pokoje nr 104, 106, 108 i 112), tel. 68 41 96 900

adres e-mail: wfe@wfosigw.zgora.pl