Ogłoszenie o konkursie nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 4 ŚRODOWISKO I KULTURA dla Działania 4.2 Gospodarka odpadami

Zakończony 08.02.2018

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/17

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 4 ŚRODOWISKO I KULTURA
dla Działania
4.2 Gospodarka odpadami

Wyniki naboru 08.02.2018

2021-10-22 ----------------------------------

Informujemy, iż w dniu 19 października 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr 277/3926/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych przez Komisję Oceny Projektów (KOP) w ramach konkursu Nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/17, Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.2 Gospodarka odpadami, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

W ramach niniejszej Uchwały zmianie uległa kwota dofinansowania oraz kwota wydatków całkowitych projektu Nr RPLB.04.02.00-08-0004/18.

Lista projektów ocenionych przez KOP w ramach konkursu Nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/17, Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.2 Gospodarka odpadami.

 

2020-09-28_____________________________________________________

22 września 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr 277/3926/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych przez Komisję Oceny Projektów (KOP) w ramach konkursu Nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/17, Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.2 Gospodarka odpadami, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020”

W ramach niniejszej Uchwały zmianie uległa kwota dofinansowania oraz kwota wydatków całkowitych projektu Nr RPLB.04.02.00-08-0004/18.

Zaktualizowana lista projektów ocenionych przez KOP w ramach konkursu
 

 

2018-07-27                                                                                                              

W dniu 24 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął decyzję o zmianie orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z miesiąca lipca 2018 r. na sierpień 2018 r.

W związku z tym, zmianie uległy zapisy Regulaminu ww. konkursu.

 

2018-06-28                                                                                                              

W dniu 26 czerwca 2018 r. zakończyła się ocena formalno-merytoryczna projektów złożonych na konkurs |
Nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działania 4.2 Gospodarka odpadami, , Typ I: Wsparcie inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w systemach, w których nie przewidziano komponentu dotyczącego termicznego przekształcania odpadów- w oparciu o Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami (WPGO). Kategorii Interwencji:

17- Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych( w tym działania w zakresie: minimalizacji, segregacji, recyklingu)

18- Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych ( w tym działania w zakresie: mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przekształcania termicznego i składowania na składowiskach.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosi 23 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 2 300 000,00 PLN).

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania projektów, wynosi 3 602 978,16 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 6 919 271,17 PLN.

Wniosek, który uzyskał pozytywny wynik oceny zostanie przekazany do oceny środowiskowej

Załącznik:

projekt pozytywnie ocenione na etapie oceny formalno-merytorycznej 

                                                                                                             

W dniu 23 kwietnia 2018 r. zakończyła się weryfikacja warunków formalnych złożonych projektów ma konkurs Nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/17 - Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działania 4.2 Gospodarka odpadami,, Typ I: Wsparcie inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w systemach, w których nie przewidziano komponentu dotyczącego termicznego przekształcania odpadów- w oparciu o Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami (WPGO). Kategorii Interwencji:

17-    Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych( w tym działania w zakresie: minimalizacji, segregacji, recyklingu)

18-    Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych (w tym działania w zakresie: mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przekształcania termicznego i składowania na składowiskach.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosi 23 000 000.001 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 2 300 000,00 PLN).

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania projektów, wynosi 5 620 455,37 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 11 018 230,04 PLN.

Wniosek, który uzyskał pozytywny wynik weryfikacji warunków formalnych zostanie przekazany do oceny formalno - merytorycznej.

Załącznik:

Projekt pozytywnie zweryfikowany na etapie weryfikacji warunków formalnychobrazek

-------------------------------------------------------------------------------

W dniu 8 lutego 2018 r. zakończono  nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działania 4.2 Gospodarka odpadami, Typ I: Wsparcie inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w systemach, w których nie przewidziano komponentu dotyczącego termicznego przekształcania odpadów- w oparciu o Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami (WPGO)

Kategorii Interwencji:

17- Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych( w tym działania w zakresie: minimalizacji, segregacji, recyklingu)

18- Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych ( w tym działania w zakresie: mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przekształcania termicznego i składowania na składowiskach.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosi 23 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 2 300 000,00 PLN).

Łączna kwota dofinansowania projektów, wynosi 5 620 455,37 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 11 018 230,04 PLN.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy projekty złożone w ramach konkursu Nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/17.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 31 stycznia 2018 r. i zakończy się w dniu 8 lutego 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: maj 2018 r.  lipiec 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony
na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,

w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(główny hol budynku – parter)

 

lub w:

Wydziale Zamiejscowym

Ignacego Mościckiego 6

66-400 Gorzów Wlkp.

(Sekretariat)

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

W przypadku dostarczenia wniosku w formie papierowej pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie (wraz ze Studium Wykonalności należy złożyć za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl) oraz w formie papierowej w jednym egzemplarzu w terminie/formie i miejscu określonym szczegółowo w niniejszym Ogłoszeniu oraz Regulaminie ww. konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnione są następujące typy Wnioskodawców:

 • Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia
 • Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
 • Spółki prawa handlowego będące własnością JST
 • Przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym realizujący zadania ujęte w Wojewódzkim Programie Gospodarki Odpadami

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs dotyczy:

Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.2 Gospodarka odpadami – określonego w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO - L2020 i prowadzony jest dla następujących typów projektów: Osi Priorytetowej 4. Środowisko i kultura, Działania 4.2 Gospodarka odpadami ,

Typu I: Wsparcie inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
w systemach, w których nie przewidziano komponentu dotyczącego termicznego przekształcania odpadów – w oparciu o Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami (WPGO)

Kategorii interwencji określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020:

17 - Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych (w tym działania w zakresie: minimalizacji, segregacji, recyklingu) ,

18 – Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych (w tym działania w zakresie: mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów, przetwarzania termicznego, przekształcania termicznego i składowania na składowiskach)

W ramach konkursu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na inwestycje w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w systemach, w których nie przewidziano komponentu dotyczącego termicznego przekształcania odpadów – w oparciu o Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami (WPGO) W ramach typu I będzie można wnioskować o dofinansowanie m.in. na:

- wsparcie systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

- rozbudowę, modernizację istniejących składowisk,

- budowa instalacji do odzysku i recyklingu odpadów (w tym kompostowanie dla odpadów organicznych),

- budowę instalacji do odzysku energii,

- wsparcie instalacji mechaniczno - biologicznych przetwarzania odpadów,

- likwidację dzikich składowisk.

Wsparcie będzie skierowane na realizację kompleksowych inwestycji z zakresu rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w których nie przewidziano termicznego przekształcania odpadów. Do kompleksowych projektów zalicza się projekty zaplanowane zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami i umożliwiające osiągnięcie celu dyrektywy 2008/98/WE, obejmujące następujące elementy:

selektywna zbiórka odpadów komunalnych (w tym papier, metal, plastik, szkło oraz odpady biodegradowalne),

instalacje do odzysku i recyklingu odpadów (w tym kompostowanie dla odpadów organicznych) oraz instalacje do odzysku energii lub mechaniczno‐biologiczne instalacje do utylizacji dla pozostałych odpadów.

Projekty tego typu powinny zapewniać zintegrowane podejście, zgodne z hierarchią sposobów postępowania z odpadami na poziomie wynikającym z prawodawstwa UE, tj. zapobieganie powstawaniu → przygotowanie do ponownego użycia → recykling → inne metody odzysku (m.in. odzysk energii) → unieszkodliwianie.

Działania przewidziane do wsparcia pozwolą na zintensyfikowanie rozwoju infrastruktury niezbędnej do gospodarowania odpadami zgodnie z hierarchią postępowania, a przede wszystkim na zmniejszenie masy odpadów komunalnych polegających składowaniu na rzecz innych form zagospodarowania oraz osiągnięcie odpowiednich poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu co najmniej 4 frakcji odpadów komunalnych (frakcje: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło). Warunkiem otrzymania wsparcia inwestycji w ramach przedmiotowego PI 6a będzie ich uwzględnienie w planach inwestycyjnych dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, tworzonych przez zarządy województwa (załącznik do Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami).

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o warunki formalne (określone w załączniku nr 1 do niniejszego Wezwania, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego), jak również kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) oraz środowiskowe przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:

 • uchwałą nr 76/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia
  10 października 2017 r., zmieniającą uchwałę Nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r.,
  w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9);
 • uchwałą Nr 80/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia
  7 grudnia 2017 r., zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r.,
  w sprawie przyjęcia kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9);
 • uchwałą Nr 81/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020  z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniającą uchwałę nr 68/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020
  z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi:

 • 60% całkowitych kwalifikowanych kosztów projektu;
 • zgodnie ze schematem pomocy publicznej – w przypadku projektów objętych pomocą publiczną.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 23 000 000,00 PLN, w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (2 300 000,00 PLN). Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Niezbędne dokumenty

2018-06-01                                                                                   

W dniu 29 maja 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian do regulaminu konkursu Nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.2 Gospodarka odpadami, Typu I: Wsparcie inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w systemach, w których nie przewidziano komponentu dotyczącego termicznego przekształcania odpadów – w oparciu o Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami (WPGO) kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych:

17 - Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych (w tym działania w zakresie: minimalizacji, segregacji, recyklingu) ,

18 – Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych (w tym działania w zakresie: mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów, przetwarzania termicznego, przekształcania termicznego i składowania na składowiskach)

 Zmiana dotyczy przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu z maja 2018 r. na lipiec 2018 r.

 

Załączniki:

Wersja obowiązujaca

Regulamin konkursu Nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/17 obrazek

Wykaz zmian w Regulaminie obrazek

 

Wersje archiwalne

Regulamin konkursu Nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/17

Wykaz zmian w Regulaminie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie

Regulamin

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela informacji w zakresie konkursu (w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków): osobiście, pisemnie lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 • Departament Programów Regionalnych

Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 54)

tel. 68 45 65 118,

e-mail: m.salak@lrpo.lubuskie.pl,

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
 • e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
 • telefoniczny: 68 45 65 119
 • osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.6, poziom „0”)
 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 • e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)
 • telefoniczny: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454 oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. 95 73 90 386, -380, -378, -377
 • osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.

ul. Władysława Sikorskiego 107

66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 115, I piętro)