Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.03.04.00-IZ.00-08-K01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna dla Działania 3.4 Kogeneracja

Zakończony 07.08.2018

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

 

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.03.04.00-IZ.00-08-K01/18


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna
dla Działania
3.4  Kogeneracja

(Konkurs nie jest podzielony na rundy)

 

Wyniki naboru 18.12.2018

18 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu 2 projektów w ramach konkursu nr RPLB.03.04.00-IZ.00-08-K01/18 - Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Kogeneracja, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

16 – Wysokosprawna Kogeneracja i centralne ogrzewanie.

Wartość dofinansowania ww. projektów wynosi 5 008 881,60 PLN natomiast całkowita wartość projektów wynosi 10 040 490,00 PLN.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 3.4 Kogeneracja wynosi 14 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 400 000,00 PLN)[1].

Projekty  wybrane do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.03.04.00-IZ.00-08-K01/18

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

17 grudnia 2018 r. zakończono ocenę środowiskową projektów (która trwała od dnia 13 grudnia 2018 r. do dnia 17 grudnia 2018 r.) złożonych w ramach konkursu
Nr RPLB.03.04.00-IZ.00-08-K01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.4 Kogeneracja, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych:

16 – Wysokosprawna Kogeneracja i centralne ogrzewanie.

Projekty przekazane do oceny środowiskowej zostały ocenione pozytywnie.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 3.4 Kogeneracja wynosi 14 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 400 000,00 PLN)[1].

Wartość dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów wynosi 5 008 881,60 PLN natomiast całkowita wartość projektów wynosi 10 040 490,00 PLN.

Projekty, które zostały pozytywnie zweryfikowane na etapie oceny środowiskowej

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

4 grudnia 2018 r. zakończono ocenę merytoryczną projektów (która trwała od dnia 23 października 2018 r. do dnia 4 grudnia 2018 r.) złożonych w ramach konkursu
Nr RPLB.03.04.00-IZ.00-08-K01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.4 Kogeneracja, Budowy źródeł skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej lub przebudowy jednostek wytwórczych na układy skojarzeniowe. Budowa przyłącza do sieci ciepłowniczej i/lub elektroenergetycznej źródeł skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej lub przebudowanej jednostek wytwórczych na układy skojarzeniowe, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych:

16 – Wysokosprawna Kogeneracja i centralne ogrzewanie.

Projekty przekazane do oceny merytorycznej zostały ocenione pozytywnie. Następnie przekazane zostały do oceny środowiskowej.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 3.4 Kogeneracja wynosi 14 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 400 000,00 PLN)[1].

 

Wartość dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów wynosi 5 008 881,60 PLN natomiast całkowita wartość projektów wynosi 10 040 490,00 PLN.

Projekty, które zostały pozytywnie zweryfikowane na etapie oceny merytorycznej

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

22 października 2018 r. zakończono ocenę formalną projektów (która trwała od dnia 17 października 2018 r. do dnia 22 października 2018 r.) złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.04.00-IZ.00-08-K01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.4 Kogeneracja, Budowy źródeł skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej lub przebudowy jednostek wytwórczych na układy skojarzeniowe. Budowa przyłącza do sieci ciepłowniczej i/lub elektroenergetycznej źródeł skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej lub przebudowanej jednostek wytwórczych na układy skojarzeniowe, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych:

16 – Wysokosprawna Kogeneracja i centralne ogrzewanie.

Projekty przekazane do oceny formalnej zostały pozytywnie ocenione. Następnie przekazane zostały do oceny merytorycznej.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 3.4 Kogeneracja wynosi 14 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 400 000,00 PLN)[1].

Wartość dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów wynosi 5 008 881,60 PLN natomiast całkowita wartość projektów wynosi 10 040 490,00 PLN.

Projekty, które zostały pozytywnie zweryfikowane na etapie oceny formalnej

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

W dniu 15 października 2018 r. zakończono weryfikację warunków formalnych - trwającą od 8 sierpnia 2018 r. do 15 października 2018 r. - projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.04.00-IZ.00-08-K01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.4 Kogeneracja: 16 – Wysokosprawna Kogeneracja i centralne ogrzewanie.

Weryfikacja warunków formalnych projektów zakończyła się pozytywnie i projekty zostają przekazane do oceny formalnej.  

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 3.4 Kogeneracja wynosi 14 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 400 000,00 PLN)[1].

Wartość dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów wynosi 5 008 881,60 PLN natomiast całkowita wartość projektów wynosi 10 040 490,00 PLN.

Projekty, które zostały pozytywnie zweryfikowane na etapie weryfikacji warunków formalnych
 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

   

 

 

W dniu 7 sierpnia 2018 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.03.04.00-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Kogeneracja,, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

16 – Wysokosprawna Kogeneracja i centralne ogrzewanie

            Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 14 000 000,00  PLN[1], w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (1 400 000,00 PLN).

            W odpowiedzi na przyjęty przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 26 czerwca 2018 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 30 lipca 2018 r.) wpłynęły - w wersji elektronicznej i papierowej - 2 wnioski o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania projektów wynosi 5 018 403,06 PLN natomiast całkowita wartość projektów wynosi 10 040 490 PLN.

 

Lista wniosków złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.04.00-IZ.00-08-K01/18

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO-L2020 zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie

rozpocznie się w dniu 30 lipca 2018 r. i zakończy się w dniu 7 sierpnia 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: listopad 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony
na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,

w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(główny hol budynku – parter)

 

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

W przypadku dostarczenia wniosku w formie papierowej pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie (wraz ze Studium Wykonalności należy złożyć za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl) oraz w formie papierowej w jednym egzemplarzu w terminie/formie i miejscu określonym szczegółowo
w niniejszym Ogłoszeniu oraz Regulaminie ww. konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnieni są następujący Wnioskodawcy:

 • Przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa),
 • Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • Spółki prawa handlowego będące własnością JST,
 • Państwowe Jednostki Budżetowe,
 • Kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • Uczelnie/szkoły wyższe,
 • Jednostki naukowe,
 • Jednostki badawczo-rozwojowe,
 • Instytucje kultury,
 • Właściciele/zarządcy  wielorodzinnych budynków mieszkaniowych,
 • Dostawcy usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE, realizujący inwestycje w oparciu o art. 2 pkt. 27 przedmiotowej dyrektywy w formie umów o poprawę efektywności energetycznej 109 (EPC Energy Performance Contracting), o ile zakres projektu jest  zgodny na rzecz podmiotów publicznych na terenie objętym RPO L2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach działania będzie można uzyskać dofinansowanie m.in. na:

 • budowę lub przebudowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji,
 • budowę lub przebudowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji z OZE,
 • budowę lub przebudowę jednostek wytwarzania ciepła, w wyniku której jednostki te zostaną zastąpione instalacjami wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji,
 • budowę przyłączeń do sieci ciepłowniczej oraz elektroenergetycznej,

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o warunki formalne (określone w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego), jak również kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) oraz środowiskowe oraz przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:

 • uchwałą nr Nr 96/KM RPO-L2020/2018 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 3.4 Kogeneracja Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
 • uchwałą Nr 81/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020  z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniającą uchwałę nr 68/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

Finanse

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi:

 • 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną,
 • 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną,
 • 85% kosztów kwalifikowalnych projektu – dla projektów generujących dochód,
 • Zgodnie ze schematem pomocy publicznej – w przypadku projektów objętych pomocą publiczną.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 14 000 000,00 PLN, w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (1 400 000,00 PLN Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi FAQ

IZ RPO-L2020 udziela informacji w zakresie konkursu (w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków): osobiście, pisemnie lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 • Departament Programów Regionalnych

Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 24)

tel. 68 45 65 143

e-mail: m.graczyk@rpo.lubuskie.pl, p.pawlak@rpo.lubuskie.pl    

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
 • e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
 • telefoniczny: 68 45 65 119
 • osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.6 , poziom „0”)
 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 • e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)
 • telefoniczny: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454
 • osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 0.3, poziom „0”)