Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra

Zakończony 29.01.2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/15
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna
dla Działania
3.3  Ograniczenie niskiej emisji w miastach

dla Poddziałania

3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra

(konkurs może dotyczyć projektów objętych zasadami pomocy publicznej)

Wyniki naboru 26.01.2016

Szanowni Państwo!

W dniu 30 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję
o dofinansowaniu 2 projektów w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/16
- Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

 • 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),
 • 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

 

Wartość środków Regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosiła 40 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 4 000 000,00  PLN).

                                                                                                                                                                       

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 3, Gospodarka niskoemisyjna dla Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach dla Poddziałania 3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra informujemy, że do IZ RPO Lubuskie 2020 nie wpłynął żaden wniosek.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 30 września 2015 r. i zakończy się 29 stycznia 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: czerwiec 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w :

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 52)

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w jednym egzemplarzu (wraz z załącznikami) i elektronicznej.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

W przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu w terminie od 30 września 2015 r. do 29 stycznia 2016 r. uprawnieni są potencjalni beneficjenci:

 • Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • Spółki prawa handlowego będące własnością JST,
 • Dostawcy usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE, realizujący inwestycje
  w oparciu o art. 2 pkt. 27 przedmiotowej dyrektywy w formie umów o poprawę efektywności energetycznej (EPC Energy Performance Contracting), o ile zakres projektu jest zgodny na rzecz podmiotów publicznych na terenie objętym RPO - L2020,
 • Uczestnicy Partnerstw Publiczno Prywatnych realizujący w ramach projektów hybrydowych usługi energetyczne (w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE) na rzecz podmiotów publicznych na terenie objętym RPO - L2020,

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujący typ projektu:

I typ projektu: Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego, w tym ścieżki rowerowe

W ramach typu I będzie można pozyskać dofinansowanie m.in. na:

 • inwestycje w ścieżki rowerowe, które mają pełnić funkcje korytarzy transportowych będących alternatywą dla innych środków transportu,
 • inwestycje w zintegrowane centra przesiadkowe,
 • inwestycje we wspólny bilet,
 • inwestycje w obiekty typu Park &Ride, Bike&Ride,
 • budowę/przebudowę dróg lokalnych i/lub regionalnych związanych z mobilnością miejską – wyłącznie jako element kompleksowego projektu, którego celem jest rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego (inwestycje w drogi lokalne/regionalne będą możliwe jedynie wtedy, gdy są związane ze zrównoważoną mobilnością miejską, jako element planu mobilności miejskiej, planu niskoemisyjnego czy strategii ZIT, stanowią mniejszość wydatków w projekcie oraz mają na celu wprowadzenie ruchu uprzywilejowanego lub uprzywilejowanie ruchu istniejącego pojazdów transportu publicznego),
 • modernizację systemów oświetlenia ulic pod kątem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, w tym z wykorzystaniem OZE (przedmiotowe projekty mogą być również realizowane w oparciu o art. 2 pkt. 27 dyrektywy 2012/27/UE, tj. w formie umów o poprawę efektywności energetycznej),
 • uruchomienie kompleksowej i interaktywnej informacji pasażerskiej.

W ramach następujących kategorii interwencji:

 • 43 - Infrastruktura  na  potrzeby  czystego  transportu  miejskiego  i  jego  promocja (w tym wyposażenie i tabor),
 • 44 - Inteligentne  systemy  transportowe  (w  tym  wprowadzenie  zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),
 • 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (środowiskowe, horyzontalne i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą NR 8/KM RPO-L2020/2015 KM RPO–L2020 z dnia 21 sierpnia 2015 r. zmieniającą uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9), uchwałą NR 9/KM RPO-L2020/2015 KM RPO– L2020 z dnia 21 sierpnia 2015 r. zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9) oraz uchwałą NR 11/KM RPO-L2020/2015 KM RPO–L2020 z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia kryteriów oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry i zostały zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl. Dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu/Działania RPO-L2020 będzie mógł otrzymać wniosek, który w wyniku punktowej oceny merytorycznej uzyska co najmniej:

 •  40% możliwych do zdobycia punktów w ocenie merytorycznej-horyzontalnej oraz
 •  60% możliwych do zdobycia punktów w ocenie merytorycznej-specyficznej
oraz spełnił wszystkie kryteria dopuszczające (środowiskowe, horyzontalne oraz specyficzne).

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania środkami UE całkowitych kosztów kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 85% dla projektów nie generujących dochodu.

W przypadku projektów generujących dochód – maksymalny poziom dofinansowania należy liczyć z zastosowaniem metody luki w finansowaniu.

W ramach niniejszego konkursu nie mają zastosowania zryczałtowane stawki procentowe dochodów dla projektów generujących dochód.

Maksymalna wartość dofinansowania

Nie dotyczy

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Nie dotyczy

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Osi Priorytetowej 3 – Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 – Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Podziałania 3.3.3 - Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra wynosi.

30 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 3 000 000,00 PLN).

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 

Niezbędne dokumenty

Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra

Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra

Wykaz zmian w ogłoszeniu i regulaminie konkursu  Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/15

Regulamin konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra

Regulamin konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra

I. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

I. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

II. Załączniki i oświadczenia wymagane na etapie oceny

II. Załączniki i oświadczenia wymagane na etapie oceny

III. Dokumenty strategiczne i branżowe

III. Dokumenty strategiczne i branżowe

IV. Wzór umowy o dofinansowanie projektu i załączniki do umowy

IV. Wzór umowy o dofinansowanie projektu i załączniki do umowy

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania:

 

Kto udziela informacji

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

- Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

  Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 110, 111, 119

- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 499, 488, 535, 454

- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.: 95 739 03 86, 377, 378

 • osobisty w siedzibie:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 03)

lub w:

siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp., Wydział Zamiejscowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Łokietka 22

66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 6).