Ogłoszenie o konkursie nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 3 Gospodarka Niskoemisyjna dla Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach dla Poddziałania 3.3.1 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT

Zakończony 10.04.2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/17

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 3 Gospodarka Niskoemisyjna
dla Działania
3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach

dla Poddziałania

3.3.1 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT

(konkurs może dotyczyć projektów objętych zasadami pomocy publicznej)

Wyniki naboru 10.04.2017

Szanowni Państwo,

W dniu 4 maja 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję
o dofinansowaniu 1 projektu w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/17
- Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

 • 43 – Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym wyposażenie i tabor).

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosiła 10 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 000 000,00  PLN).

                                                                                                                                                                        

W dniu 27 kwietnia 2017 r. zakończono ocenę środowiskowa (która trwała od dnia 26 kwietnia do dnia 27 kwietnia 2017 r.)  wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ II: Modernizacja floty transportu publicznego na terenach zurbanizowanych pod kątem ograniczenia emisji spalin, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

 • 43 – Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym wyposażenie i tabor).

Ocenę środowiskową pozytywnie przeszedł 1 wniosek, który zostanie skierowany do dofinansowania.

Łączna kwota dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi 9 000 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 15 432 195,00 PLN.

                                                                                                                                                                        

Szanowni Państwo,

 

W dniu 24 kwietnia 2017 r. zakończono ocenę merytoryczną (która trwała od dnia 21 kwietnia do dnia 24 kwietnia 2017 r.) wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu
Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/17
– Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ II: Modernizacja floty transportu publicznego na terenach zurbanizowanych pod kątem ograniczenia emisji spalin, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

 • 43 – Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym wyposażenie i tabor).

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 10 000 000,00 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 000 000,00  PLN).

Ocenę merytoryczną pozytywnie przeszedł 1 wniosek, tj. spełnił wszystkie kryteria dopuszczające (horyzontalne i specyficzne) i uzyskał co najmniej 50% możliwych do zdobycia liczby punktów na ocenie horyzontalnej i specyficznej, tj. otrzymał co najmniej 19,5 pkt /39 pkt. Następnie projekt zostanie przekazany do oceny środowiskowej.

Łączna kwota dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu, wynosi 9 000 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 15 432 195,00 PLN.

 

W dniu 19 kwietnia 2017 r. zakończono ocenę formalną (która trwała od dnia 12 kwietnia do dnia 19 kwietnia 2017 r.)  wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ II: Modernizacja floty transportu publicznego na terenach zurbanizowanych pod kątem ograniczenia emisji spalin, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

 • 43 – Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym wyposażenie i tabor).

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 10 000 000,00 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 000 000,00  PLN).

W odpowiedzi na przyjęty przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 28 lutego 2017 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 31 marca 2017 r.) wpłynął - w wersji elektronicznej
 i papierowej - 1 wniosek o dofinansowanie. Wniosek ten został pozytywnie oceniony na etapie oceny formalnej. Kwota dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu pod względem formalnym wynosi 9 000 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 15 432 195,00 PLN.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 31 marca 2017 r. i zakończy się w dniu 10 kwietnia 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: sierpień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,

w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departament Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5

65-043 Zielona Góra

(Punkt Przyjęć Wniosków – główny hol budynku - parter)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Dworcowa 13

66-400 Gorzów Wlkp.

(Sekretariat)

 

UWAGA!

Nie ma możliwości składania poprawionej/uzupełnionej dokumentacji (na etapie oceny formalnej) w Wydziale Zamiejscowym.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie (wraz ze Studium Wykonalności) należy złożyć za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl) oraz w formie papierowej w jednym egzemplarzu w terminie/formie i miejscu określonym szczegółowo w niniejszym Ogłoszeniu oraz Regulaminie ww. konkursu.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

 

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

W przypadku dostarczenia wniosku w formie papierowej pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane
w Regulaminie ww. konkursu, dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu w terminie wskazanym na pierwszej stronie niniejszego Ogłoszenia  uprawnieni są następujący Wnioskodawcy:

 • Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • Spółki prawa handlowego będące własnością JST.

Jednostki tworzące Związki ZIT Gorzów Wlkp. i ZIT Zielona Góra mogą występować o środki w ramach typu II. Łączna kwota dofinansowania dla wszystkich projektów jednostek tworzących Związki ZIT Gorzów Wlkp. i ZIT Zielona Góra w ramach Poddziałania 3.3.1 typ II nie może przekroczyć 10 mln. zł.

Projekty mogą być realizowane na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w Regulaminie konkursu nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/17 w katalogu Wnioskodawców. Dopuszczalna jest realizacja projektu z zaangażowaniem podmiotów, innych niż ww. katalogu Wnioskodawców, realizujących wspólnie projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu,
z zastrzeżeniem, iż wszystkie wydatki ponoszone przez te podmioty, zostaną ujęte jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projektu.

 

Partner musi zostać wybrany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs prowadzony jest dla następującego typu projektu:

Typ II: Modernizacja floty transportu publicznego na terenach zurbanizowanych pod kątem ograniczenia emisji spalin w ramach następujących kategorii interwencji:

 • 43 – Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym wyposażenie i tabor)

 

W ramach konkursu będzie można uzyskać dofinansowanie m.in. na:

 • zbiorczy transport pasażerski – w przypadku zakupu pojazdów zasilanych w sposób konwencjonalny niezbędne jest spełnienie przez nie normy emisji spalin EURO VI. Priorytetowo będzie traktowany zakup pojazdów o alternatywnych systemach napędowych (elektrycznych, hybrydowych, biopaliwa, napędzanych wodorem, itp.).

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne), środowiskowe przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:

 • uchwałą nr 57/KM-RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 15 lutego 2017 r., zmieniającą uchwałę Nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja

2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9),

 • uchwałą nr 58/KM-RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 15 lutego 2017 r., zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9) Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu oraz zostały również zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

 

Dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu/Poddziałania RPO-L2020 będzie mógł otrzymać wniosek, który:

 

 • spełnił wszystkie kryteria dopuszczające (horyzontalne i specyficzne

dla Działania 3.3 oraz

 • uzyskał co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów na ocenie merytorycznej

(horyzontalnej i specyficznej) oraz

 • uzyskał pozytywną ocenę środowiskową w zakresie zgodności planowanej inwestycji z wymaganiami dotyczącymi postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (ocena wg kryteriów środowiskowych).

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi:

 • 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną;
 • 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w przypadku projektów generujących dochód;
 • zgodnie ze schematem pomocy publicznej w przypadku projektów objętych pomocą publiczną.

 

W przypadku projektów generujących dochód – maksymalny poziom dofinansowania należy liczyć
z zastosowaniem metody luki w finansowaniu.

W ramach niniejszego konkursu nie mają zastosowania uproszczone metody rozliczania wydatków (stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe).

 

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy jako % wydatków kwalifikowalnych stanowi:

 • minimum 15% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu;
 • zgodnie ze schematem pomocy publicznej w przypadku projektów objętych pomocą publiczną.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/17 dla Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Podziałania 3.3.1 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynosi:

10 000 000,00 PLN,

w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs:

1 000 000,00 PLN.

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

UWAGA! Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

Niezbędne dokumenty

Ogłoszenie konkursu

obrazekOgłoszenie konkursu

Regulamin konkursu

obrazekRegulamin konkursu

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 • Departament Programów Regionalnych

Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych i Środowiskowych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 17, 21)

tel. 68 45 65 143, -180

e-mail: m.graczyk@rpo.lubuskie.pl; s.patyk@rpo.lubuskie.pl,

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:
 • osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-55, 65-043 Zielona Góra 9poój nr B.10, poziom „0”).