Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra

Zakończony 30.06.2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/15
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna
dla Działania
3.2  Efektywność energetyczna

dla Poddziałania

3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra

(konkurs może dotyczyć projektów objętych zasadami pomocy publicznej)

Wyniki naboru 12.09.2016

Szanowni Państwo,

W dniu 13 października 2016 r. zakończono ocenę merytoryczną (która trwała od dnia 17 września do dnia 13 października 2016 r.)  wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/15 – Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra., typ I: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:
13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 10 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 000 000,00  PLN).

Ocenę formalną pozytywnie przeszły 2 wnioski, które zostały przekazane do oceny merytorycznej.  

Wnioski uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej tj. spełniły wszystkie kryteria dopuszczające (środowiskowe, horyzontalne i specyficzne) i uzyskały co najmniej 30% możliwych do zdobycia punktów na ocenie horyzontalnej, (czyli otrzymały 6/8 pkt.) i 60% punktów możliwych do zdobycia na ocenie specyficznej (otrzymały 32/52 pkt. oraz 39/52 pkt.)

W związku z powyższym, w dniu 18 października 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał
w formie uchwały, dofinansowanie dla 2 ww. projektów. Kwota dofinansowania dla tych projektów wynosi 6 756 731,35 PLN, natomiast całkowita wartość projektów to 8 108 052,39 PLN.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy listę wniosków, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej i zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/15

                                                                                                                                                                       

W dniu 17 października 2016 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego
Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie
3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra, wynosi 12 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 200 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 28 sierpnia 2016 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 30 września 2016 r.), wpłynęły - w wersji elektronicznej i papierowej - 3 wnioski
o dofinansowanie
. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 938 823,93 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 7 299 821,84 PLN.

w dniu 19 września 2016 r. zakończono ocenę wniosków o dofinansowanie pod kątem zgodności ze Strategią ZIT MOF Zielona Góra złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/15 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra, Typ I: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra wynosi 10 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 000 000,00 PLN).

Do oceny zgodności ze Strategią ZIT MOF Zielona Góra w dniu 15 września 2016 r. skierowano 2 wnioski o dofinansowanie. Oba wnioski zostały pozytywnie ocenione pod kątem zgodności ze Strategią ZIT MOF Zielona Góra. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów wyniosła 6 756 731,35 PLN, natomiast ich łączna całkowita wartość to 8 108 052,39 PLN.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy listę wniosków, które zostały pozytywnie  ocenione pod kątem zgodności ze Strategią ZIT MOF Zielona Góra.

W dniu 12 września 2016 r. zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/15 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra, Typ I: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

W dniu 27 lipca 2016 r. zakończono weryfikację wstępną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/15 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna
– ZIT Zielona Góra
wynosi 10 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano
10% alokacji konkursu, co stanowi 1 000 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 listopada 2015 r. konkurs (nabór wniosków
o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 31 grudnia 2015 r. i trwał do dnia 30 czerwca 2016 r.) wpłynęły – w wersji elektronicznej i papierowej – 2 wnioski o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniosła 6 779 007,98 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wyniosła 8 108 052,39 PLN.

Wszystkie złożone w ramach konkursu wnioski pozytywnie przeszły weryfikację wstępną. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów wyniosła 6 779 007,98 PLN natomiast ich łączna całkowita wartość to 8 108 052,39 PLN.

 

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy wnioski, które zostały wstępnie pozytywnie zweryfikowane.

- - - - -

W dniu 30 czerwca 2016 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/15 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna –ZIT Zielona Góra wynosi 10 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 000 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 listopada 2015 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 31 grudnia 2015 r.) wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej - 2 wnioski o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 6 779 007,98 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 8 108 052,39 PLN.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 31 grudnia 2015 r. i zakończy się 30 czerwca 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: listopad 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr C.1.15)

 

Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra

 

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, iż zmianie uległo dotychczasowe miejsce składania dokumentacji konkursowej.

Właściwym miejscem składania wniosków o dofinansowanie wraz z wymaganą dokumentacją w wersji papierowej jest:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Departament Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra

pokój nr 21.

 

Ponadto w związku z koniecznością zachowania wymogów wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015, poz. 2135, z późn. zm.) konieczne jest wypełnienie dodatkowego oświadczenia, które stanowi załącznik do wniosku aplikacyjnego. Wzór Oświadczenia Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją projektu został zamieszczony w części II. Załączniki i oświadczenia wymagane na etapie oceny.

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w jednym egzemplarzu (wraz z załącznikami) i elektronicznej.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

W przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu w terminie od 31 grudnia 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku uprawnieni są potencjalni Beneficjenci:

 • Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia oraz podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub, dla których podmiotem założycielskim jest JST
 • Dostawcy usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE, realizujący inwestycje w oparciu o art. 2 pkt. 27 dyrektywy 2012/27/UE w formie (EPC Energy Performance Contracting) umów o poprawę efektywności energetycznej, o ile zakres projektu jest zgodny na rzecz podmiotów publicznych na terenie objętym RPO-L2020
 • Uczestnicy Partnerstw Publiczno-Prywatnych realizujący w ramach projektów hybrydowych usługi energetyczne (w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE) na rzecz podmiotów publicznych na terenie objętym RPO-L2020

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 Konkurs obejmuje następujący typ projektu:

Typ I: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach

W ramach następujących kategorii interwencji:

 • 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne, środowiskowe i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą Nr 16/KM RPO-L2020/2015  z dnia 20 listopada 2015 r., zmieniającą uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9) oraz uchwałą Nr 17/KM RPO-L2020/2015 z dnia 20 listopada 2015 r., zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie Kryteriów merytoryczno – horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9) oraz uchwałą Nr 11/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 21 sierpnia 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry, które stanowią załącznik do niniejszego regulaminu. Uchwały zostały również zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu/Działania RPO-L2020 będzie mógł otrzymać wniosek, który:

 • spełnił wszystkie kryteria dopuszczające (środowiskowe, horyzontalne i specyficzne) oraz
 • uzyskał co najmniej 30% punktów w ramach oceny horyzontalnej;
 • uzyskał co najmniej 60% punktów w ramach oceny specyficznej

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi:

 • 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu – poziom dofinansowania liczony będzie metodą luki finansowej (dla której podstawą będzie 85% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu), z zastrzeżeniem, że w przypadku projektów o wartości całkowitej nieprzekraczającej 1 mln EUR, poziom dofinansowania nie będzie liczony przy zastosowaniu metody luki w finansowaniu;
 • zgodnie ze schematem pomocy publicznej w przypadku projektów objętych pomocą publiczną.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Osi Priorytetowej 3 – Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 – Efektywność energetyczna, Podziałania 3.2.3 – Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra wynosi:

10 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 000 000,00 PLN).

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Niezbędne dokumenty

Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra

Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra

Regulamin konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra

Komunikat IZ RPO-Lubuskie 2020 z dnia 29.12.2015r.


W dniu 29.12.2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zaakceptował uchwałę, na mocy której przyjęte zostały zmiany w Regulaminie konkursu nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/15.

Regulamin konkursu nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/15

Tabela zmian do regulaminu konkursu nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/15

I. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

I. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

II. Załączniki i oświadczenia wymagane na etapie oceny

II. Załączniki i oświadczenia wymagane na etapie oceny

III. Dokumenty strategiczne i branżowe

III. Dokumenty strategiczne i branżowe

IV. Wzór umowy o dofinansowanie projektu i załączniki do umowy

IV. Wzór umowy o dofinansowanie projektu i załączniki do umowy

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania:

Odpowiedź Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie opinii ornitologiczno/chiropterologicznej.obrazek

 

Kto udziela informacji o naborze wniosków

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

 • e-mail: d.bogaczyk@lrpo.lubuskie.pl i a.ogorzalek@lrpo.lubuskie.pl
 • telefoniczny: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Środowiskowych: 68 45 65 143, 161, 180
 • osobisty w siedzibie:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Departamentu Programów Regionalnych

Wydział Kontraktacji Inwestycji Środowiskowych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr C.1.15)

Dodatkowych informacji w zakresie konkursu, w tym dotyczących zasad i kryteriów wyboru projektów, udziela również Instytucja Pośrednicząca ZIT MOF Zielonej Góry, przez kontakt:

 • e-mail: FunduszeEU@um.zielona-gora.pl
 • telefoniczny: Urząd Miasta Zielona Góra, Wydział Funduszy Europejskich,
  tel. 68 47 83 290
 • osobisty w siedzibie:

Urzędu Miasta Zielona Góra

Wydział Funduszy Europejskich - Biuro ZIT

ul. Stary Rynek 1, Ratusz - wejście A (IIp.),
(pokój nr 4)

65-067 Zielona Góra.

Uwaga

Uprzejmie informujemy, iż ze względu na dużą objętość Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) opracowanych dla obszarów, na których będą realizowane projekty składane w ramach konkursu:

- nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/15 w ramach Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna –ZIT Zielona Góra oraz

IZ RPO-L2020 dopuszcza możliwość umieszczenia ww. dokumentu w Lokalnym Systemie Informatycznym LSI2020 bez podpisów – w formacie pdf. Ponadto informujemy, iż akceptowane będzie również złożenie przez Wnioskodawców w wersji papierowej wyłącznie wyciągu z PGN, zawierającego informacje nt. realizacji zadań stanowiących przedmiot projektu.