Ogłoszenie konkursu nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna dla Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp.

Zakończony 31.10.2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/16

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna
dla Działania
3.2 Efektywność energetyczna

dla Poddziałania

3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp.

 

Konkurs obejmuje następujące typy projektu:

 

Typ I: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym
z wykorzystaniem instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,

 

W ramach następującej kategorii interwencji:

 • 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wyniki naboru 31.10.2016

Szanowni Państwo,

W dniu 18 listopada 2016 r. zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wielkopolski, Typ I: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,

kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosi 2 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 200 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 27 lipca 2016 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 31 sierpnia 2016 r. i trwał do dnia 31 października 2016 r.) wpłynęły
 - w wersji elektronicznej i papierowej – 3 wnioski o dofinansowanie, z czego 1 wniosek został złożony po terminie. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania dla 2 złożonych wniosków wyniosła 2 648 922,37 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wyniosła  5 077 072,98 PLN.

Wnioski, które zostały złożone w ramach konkursu w terminie przeszły pozytywnie ocenę formalną. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów wyniosła 2 648 922,37 PLN, natomiast całkowita ich wartość to 5 077 072,98 PLN.

W zamieszczonych poniżej tabelach prezentujemy listę wniosków, które zostały pozytywnie zweryfikowane na etapie oceny formalnej.

                                                                                                                                                                  

W dniu 31 października 2016 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu
Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.2. Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wielkopolski, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.2.2. Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wielkopolski, wynosi 2 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 200 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 27 lipca 2016 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu
31 sierpnia 2016 r.) wpłynęły - w wersji elektronicznej i papierowej – 3 wnioski o dofinansowanie,
z czego 1 wniosek został złożony po terminie
. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania dla
2 złożonych w terminie wniosków wynosi 2 648 922,37 PLN, natomiast całkowita wartość tych projektów wynosi 5 077 072,98 PLN.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 31 sierpnia 2016 r. i zakończy się w dniu 31 października 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: kwiecień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.:

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(Punkt Przyjęć Wniosków w holu na parterze)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,

Dworcowa 13

66-400 Gorzów Wlkp.

(Sekretariat)

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w jednym egzemplarzu i elektronicznej.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

W przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie ww. konkursu

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia oraz podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub, dla których podmiotem założycielskim jest JST.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ I: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym z wykorzystaniem instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,

W ramach typu I będzie można uzyskać dofinansowanie m.in. na:

 • poprawę termoizolacyjności obiektów użyteczności publicznej poprzez docieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej,
 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię budynków użyteczności publicznej poprzez modernizację oświetlenia, w tym budowę inteligentnych energooszczędnych systemów oświetlenia, modernizację systemów c.o. oraz c.w.u,
 • instalację systemów monitorowania i zarządzania energią,
 • przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła) oraz wentylacji i klimatyzacji (w tym budowy układów odzysku ciepła z wywiewanego powietrza wentylacyjnego w nowobudowanych obiektach użyteczności publicznej oraz poddawanych gruntownej renowacji),
 • instalacje odnawialnych źródeł energii w modernizowanych energetycznie budynkach,
 • instalacje systemów chłodzących z możliwością wykorzystania OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
 • przygotowanie audytów energetycznych dla sektora publicznego, stanowiących niezbędny element dla przeprowadzenia finansowanych inwestycji (jako kompleksowy element projektu),
 • inwestycje w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe – wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby.

W ramach Działania 3.2 mogą być realizowane projekty związane z poprawą efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, których właścicielem jest samorząd terytorialny oraz podległe mu organy i jednostki organizacyjne, a także podmiotów realizujących przedsięwzięcia w wyżej wskazanych budynkach będących dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE.

Identyfikacja optymalnego zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną w danym budynku dokonywana będzie na podstawie audytu energetycznego, który będzie stanowił element projektu wspieranego w ramach przedmiotowego Działania. Dla projektów polegających na kontynuacji uprzednio zrealizowanych inwestycji związanych z podniesieniem efektywności energetycznej, niezbędne będzie przygotowanie nowego audytu energetycznego, który określi zakres prac niezbędnych do realizacji w ramach uzupełnienia inwestycji już zrealizowanych.

Pod pojęciem „budynku użyteczności publicznej”, w myśl definicji zawartej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015, poz. 1422), należy rozumieć budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, opieki społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny.

Projekty muszą być zgodne z opracowanymi przez Wnioskodawców planami gospodarki niskoemisyjnej.

W zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków preferowane będą projekty charakteryzujące się najlepszą efektywnością energetyczną, to jest projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%, natomiast projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się
do dofinansowania.

Głęboka, tj. kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne będzie realizowana w zakresie związanym m.in. z:

 • ociepleniem obiektu,
 • wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne,
 • przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji,
 • instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
 • instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, tj. gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby (potencjalne usprawnienia powinny wynikać z audytu energetycznego sporządzonego dla danego budynku), wsparcie może zostać udzielone na inwestycje polegające na modernizacji/wymianie dźwigów osobowych oraz osobowo–towarowych, jednak wyłącznie jako element kompleksowego projektu (koszty związane z wdrożeniem planowanych usprawnień, nie będą mogły stanowić podstawowego kosztu całej inwestycji). Jednocześnie należy wskazać, iż inwestycje związane z wyposażeniem w windy budynków dotychczas ich pozbawionych, nie będą traktowane jako przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej i w związku z powyższym, nie będą mogły uzyskać wsparcia w ramach Działania 3.2 Efektywność energetyczna.

Projekty związane z termomodernizacją szpitali powinny być zgodne z kierunkowymi zasadami wyboru projektów obowiązującymi dla wsparcia infrastruktury zdrowotnej, określonymi dla PI 9a i mogą dotyczyć tylko obiektów, których funkcjonowanie będzie uzasadnione w kontekście map potrzeb zdrowotnych opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia.

W odniesieniu do wymiany źródeł ciepła mają zastosowanie następujące zasady:

 • Wsparte projekty muszą skutkować znaczną redukcją CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zamiany spalanego paliwa).
 • Inwestycje w tym zakresie powinny być zgodne z właściwymi przepisami unijnymi. Wspierane urządzenia do ogrzewania powinny od początku okresu programowania charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 roku minimalnym poziomem efektywności energetycznej
  i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.
 • Inwestycje w kotły spalające biomasę, w związku z dodatkową emisją pyłu, będą możliwe do realizacji pod warunkiem zastosowania wydajnych systemów spalania, czy efektywnych systemów wychwytywania pyłów. W tym zakresie szczególnie będą brane pod uwagę zapisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy – „Dyrektywa CAFE” (Dz. U. UE L z dnia 11 czerwca 2008 r., Nr 152, str. 1) oraz przepisy krajowe traktujące o ochronie powietrza.
 • Priorytetowo wspierane będę projekty wykorzystujące odnawialne źródła energii.
 • Wsparcia nie otrzymają projekty polegające na zainstalowaniu urządzeń grzewczych zasilanych węglem.
 • Wsparcie powinno być uwarunkowane wykonaniem inwestycji zwiększających efektywność energetyczną i ograniczających zapotrzebowanie na energię w budynkach, w których wykorzystywana jest energia ze wspieranych urządzeń.

Preferowane będzie wsparcie udzielane poprzez ESCO - to jest podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE.

Projekty powinny być uzasadnione ekonomicznie i społecznie oraz przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu. W zakresie przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu preferowane będą projekty realizowane np. na obszarach szczególnie zagrożonych występowaniem zjawiska ubóstwa energetycznego, projekty realizowane przez podmioty zarządzające mieszkaniami socjalnymi
lub w sektorze budownictwa socjalnego.

Przed rozpoczęciem prac remontowych lub termomodernizacyjnych, powinna zostać sporządzona inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie występowania ptaków gatunków chronionych, w celu uniknięcia nieumyślnego zniszczenia schronień tych ptaków podczas prac budowlanych. W przypadku konieczności zniszczenia schronień ptaków gatunków chronionych należy zwrócić się do regionalnego dyrektora ochrony środowiska o wydanie stosownego zezwolenia, a także zapewnić tym ptakom zastępcze miejsca lęgowe. Podczas prowadzenia prac wskazane jest zawieszenie budek lęgowych
w miejscach, w których dotychczas miały swoje lęgi ptaki gatunków chronionych. Termin i sposoby wykonywania tych prac powinien uwzględniać okres lęgów, rozrodu i hibernacji gatunków chronionych. W przypadku konieczności zamontowania kratek w otworach wentylacyjnych budynków, uniemożliwiających ptakom powrót do miejsc lęgowych, z których korzystały w poprzednich latach, inwestor winien zapewnić stosowne budki lęgowe.

Wsparcie w ramach Działania 3.2 mogą również otrzymać projekty będące kontynuacją uprzednio zrealizowanych inwestycji związanych z podniesieniem efektywności energetycznej, których przedmiotem było np. wyłącznie docieplenie budynku, czy wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Będą to projekty stanowiące uzupełnienie inwestycji wymagających kontynuacji, których celem będzie zrealizowanie zaplanowanych działań wynikających z audytu energetycznego (np. włączenie do instalacji c.o. i c.w.u. odnawialnych źródeł energii, wymiana oświetlenia na energooszczędne, wymiana kotłów na urządzenia o większej sprawności itp.).

W ramach Poddziałania 3.2.2 przewiduje się zastosowanie mechanizmu finansowania krzyżowego. Zakłada się stosowanie mechanizmu finansowania krzyżowego w uzasadnionych przypadkach, głównie w ramach rozwoju kompetencji osób obsługujących wybudowaną/zakupioną infrastrukturę w ramach interwencji. Na poziomie projektu łączna kwota wydatków objętych mechanizmem finansowania krzyżowego nie może przekroczyć 10% kwoty dofinansowania ze środków EFRR w ramach projektu.

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę.

Wybór projektów do dofinansowania następuje w trybie konkursowym, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2016, poz. 217), zwanej dalej ustawą wdrożeniową.

Realizacja projektu (finansowa i rzeczowa) musi zakończyć się do 30 czerwca 2018 roku.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) oraz strategiczne przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą Nr 32/KM RPO-L2020/2016 z dnia 19 maja 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5, 9), uchwałą Nr 36/KM RPO-L2020/2016 z dnia 19 lipca 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie Kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5, 9), oraz uchwałą Nr 14/KM RPO-L2020/2015 z dnia 20 listopada 2015 r., zmieniającą uchwałę nr 10/KMRPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 z dnia 21 sierpnia 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp., które stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu. Uchwały zostały również zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu/Działania RPO-L2020 będzie mógł otrzymać wniosek, który:

 • spełnił wszystkie kryteria dopuszczające (środowiskowe, horyzontalne i specyficzne
  dla Działania 3.2 i strategiczne w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.) oraz
 • uzyskał co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów na ocenie merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej) oraz
 • uzyskał nie mniej niż 50% + 1 pkt możliwych do zdobycia punktów na ocenie pod kątem zgodności ze Strategią ZIT oraz
 • uzyskał pozytywną opinię eksperta OOŚ w zakresie zgodności planowanej inwestycji
  z wymaganiami dotyczącymi postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (ocena wg kryteriów środowiskowych).

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi:

 • 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy jako % wydatków kwalifikowalnych stanowi min. 15% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu.

W przypadku projektów generujących dochód – maksymalny poziom dofinansowania należy liczyć z zastosowaniem metody luki w finansowaniu. W ramach niniejszego konkursu nie mają zastosowania zryczałtowane stawki procentowe dochodów dla projektów generujących dochód.

Maksymalna wartość dofinansowania

Nie dotyczy

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Nie dotyczy

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/16 dla Działania 3.2 Efektywność energetyczna regionu Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp., Typ I projektów, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynosi

2 000 000,00 PLN[1],
(w tym na procedurę odwoławczą 10% kwoty przeznaczonej na konkurs 200 000,00 PLN).

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

[1] Ostateczna kwota alokacji przeznaczona na konkurs zależy od kursu Euro obowiązującego na dzień podpisywania umowy
o dofinansowanie projektu i może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

Regulamin

obrazekRegulamin konkursu

Załączniki

obrazekZałączniki

Inne ważne informacje

Kto udziela informacji o naborze wniosków

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać osobiście, pisemnie
lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 • Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych
  i Środowiskowych, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 17, 21), tel. 68 45 65 143, 180.

adresy e-mail: d.bogaczyk@lrpo.lubuskie.pl, i.chamera@rpo.lubuskie.pl,

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, 499, 488, 480, 454;
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.:
  95 73 90 386, 380, 378, 377.
 • osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.,

ul. Władysława Sikorskiego 107

66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 115, I piętro).

Uwaga