Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna dla Działania 3.2 Efektywność energetyczna dla Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT

Zakończony 03.04.2018

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna
dla Działania
3.2 Efektywność energetyczna

dla Poddziałania

3.2.1 Efektywność energetyczna
 projekty realizowane poza formułą ZIT

(Konkurs nie jest podzielony na rundy)

Konkurs dotyczy:

 • Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT,
 • Typu I Inwestycji w zakresie Głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach ,
 • kategorii interwencji 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wyniki naboru 18.10.2022

18 października 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr 18/269/19 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.2 „Efektywność energetyczna”, Poddziałania 3.2.1 „Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT”.

W ramach niniejszej Uchwały zmianie ulegnie kwota dofinansowania oraz kwota wydatków kwalifikowalnych w projekcie nr RPLB.03.02.01-08-0019/18.

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17.

 

Informujemy, iż w dniu 22 lipca 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr 18/269/19 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych przez Komisję Oceny Projektów (KOP) w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna –  projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

W ramach niniejszej Uchwały zmianie uległa kwota dofinansowania oraz kwota wydatków całkowitych projektu Nr RPLB.03.02.01-08-0026/18.

Lista projektów ocenionych przez Komisję Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17
 

-------------------------------

W dniu 17 marca 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu kolejnych 12 projektów w ramach Konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17, Oś Priorytetowa 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 3.2 „Efektywność energetyczna”, Poddziałanie 3.2.1 „Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT” w ramach kategorii interwencji 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość wnioskowanego dofinansowania dla dwunastu projektów wybranych do dofinansowania wynosi 21 788 497,85 PLN.

Łącznie, w ramach przedmiotowego konkursu wsparcie otrzyma 25 projektów na łączną kwotę przyznanego dofinansowania 49 139 950,75 PLN.

Lista projektów dofinansowanych w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17

--------------------------------

26 września 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu kolejnych 9 projektów w ramach Konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość wnioskowanego dofinansowania dla piętnastu projektów wybranych do dofinansowania wynosi 27 351 452,90 PLN.

Lista wniosków

 

19 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu 6 projektów w ramach Konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna,  Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne  i środki wsparcia.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. Konkursu wynosi 16 193 426,89 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs, tj. 1 619 342,69 PLN).

Wartość wnioskowanego dofinansowania dla sześciu projektów wybranych do dofinansowania wynosi 11 251 004,21 PLN, natomiast ich całkowita wartość wynosi 15 539 879,79 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy listę wniosków, które zostały wybrane do dofinansowania

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

 

W dniu 28 stycznia 2019 r. zakończono ocenę środowiskową projektów złożonych w ramach Konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna,  Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne  i środki wsparcia.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. Konkursu wynosi 16 193 426,89 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs, tj. 1 619 342,69 PLN).

Kwota dofinansowania 38 projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny środowiskowej wynosi 80 279 602,63 PLN, natomiast ich całkowita wartość wynosi 104 021 617,85 PLN.

Lista projektów

 


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

W dniu 3 grudnia 2018 r. zakończono ocenę formalno-merytoryczną 40 projektów złożonych w ramach Konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna,  Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT,

kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne  i środki wsparcia.

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach Konkursu dla Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 16 193 426,89 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 619 342,69 PLN).

Wartość dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów wynosi 80 279 602,63 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 104 021 617,85 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy projekty, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalno-merytorycznej
 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

_____________________________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, iż przedłużono termin na ocenę formalno-merytoryczną złożonych wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17 do dnia 7 grudnia 2018 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

w dniu 22 sierpnia 2018 r. zakończono weryfikację warunków formalnych 40 projektów złożonych w ramach Konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna,  Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne  i środki wsparcia.

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach Konkursu dla Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 16 193 426,89 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 619 342,69 PLN).

Wartość dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów wynosi 108 331 374,99 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 137 679 523,55 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy projekty, które zostały pozytywnie zweryfikowane  na etapie weryfikacji warunków formalnych.
 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

w dniu 12 lipca 2018 r. zakończono weryfikację warunków formalnych 40 projektów złożonych w ramach Konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna,  Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne  i środki wsparcia.

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach Konkursu dla Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 16 193 426,89 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 619 342,69 PLN).

Wartość dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów wynosi 83 102 609,81 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 107 368 146,65 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy projekty, które zostały pozytywnie zweryfikowane na etapie weryfikacji warunków formalnych.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uprzejmie informujemy, iż przedłużono termin na weryfikację warunków formalnych złożonych wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17 do dnia 10 maja 2018 r.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 3 kwietnia 2018 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne  i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, wynosi 16 193 426,89 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 619 342,69 PLN)[1].

W odpowiedzi na przyjęty przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 18 grudnia 2017 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 22 stycznia 2018 r.) wpłynęły - w wersji elektronicznej i papierowej - 40 wniosków o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania projektów wynosi 109 009 985,90 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 137 615 563,60 PLN.

Lista złożonych wniosków obrazek

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się
w dniu 22 stycznia 2018 r. i zakończy się w dniu 30 marca 2018 r. 3 kwietnia 2018 r.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Szanowni Państwo,

29 stycznia 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian do regulaminu konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Zmiana dotyczy przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu z  grudzień 2018 r./styczeń 2019 r. na luty 2019 r.

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż przedłużono termin na ocenę formalno-merytoryczną złożonych wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17 do dnia 16 listopada 2018

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż przedłużono termin na ocenę formalno-merytoryczną złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17 do dnia 31 października 2018 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: lipiec wrzesień październik/listopad 2018 r. grudzień 2018 r./styczeń 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie (wraz ze Studium Wykonalności należy złożyć za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl) oraz w formie papierowej w jednym egzemplarzu w terminie/formie i miejscu określonym szczegółowo w niniejszym Ogłoszeniu oraz Regulaminie ww. konkursu.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,

w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(główny hol budynku – parter)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym

Ignacego Mościckiego 6

66-400 Gorzów Wlkp.

(Sekretariat)

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

W przypadku dostarczenia wniosku w formie papierowej pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnione są:

 • Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia oraz podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub, dla których podmiotem założycielskim jest JST
 • Dostawcy usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE, realizujący inwestycje w oparciu o art. 2 pkt. 27 dyrektywy 2012/27/UE  w formie (EPC Energy Performance Contracting) umów o poprawę efektywności energetycznej, o ile zakres projektu jest zgodny na rzecz podmiotów publicznych na terenie objętym RPO-L2020
 • Uczestnicy Partnerstw Publiczno Prywatnych realizujący w ramach projektów hybrydowych usługi energetyczne (w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE) na rzecz podmiotów publicznych na terenie objętym RPO-L2020

Partner musi zostać wybrany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania m.in. na:

 • poprawę termoizolacyjności obiektów użyteczności publicznej poprzez docieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej,
 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię budynków użyteczności publicznej poprzez modernizację oświetlenia, w tym budowę inteligentnych energooszczędnych systemów oświetlenia, modernizację systemów c.o. oraz c.w.u,
 • instalację systemów monitorowania i zarządzania energią,
 • przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła) oraz wentylacji i klimatyzacji (w tym budowy układów odzysku ciepła z wywiewanego powietrza wentylacyjnego w nowobudowanych obiektach użyteczności publicznej oraz poddawanych gruntownej renowacji),
 • instalacje odnawialnych źródeł energii w modernizowanych energetycznie budynkach,
 • instalacje systemów chłodzących z możliwością wykorzystania OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
 • przygotowanie audytów energetycznych dla sektora publicznego, stanowiących niezbędny element dla przeprowadzenia finansowanych inwestycji (jako kompleksowy element projektu),
 • inwestycje w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe – wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby.

Dopuszcza się realizację projektów, obejmujących dwa lub więcej z wymienionych powyżej typów/rodzajów projektów.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o warunki formalne (określone w załączniku nr 1 do niniejszego Wezwania, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego), jak również kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) oraz środowiskowe przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:

 • uchwałą nr 76/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia
  10 października 2017 r., zmieniającą uchwałę Nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r.,
  w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9);
 • uchwałą Nr 80/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia
  7 grudnia 2017 r., zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r.,
  w sprawie przyjęcia kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9);
 • uchwałą Nr 81/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020  z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi:

 • 85% całkowitych kwalifikowanych kosztów projektu;
 • zgodnie ze schematem pomocy publicznej – w przypadku projektów objętych pomocą publiczną.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

                      

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 16 193 426,89PLN, w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (1 619 342,69 PLN). Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

W przypadku pojawienia się dodatkowych środków, Zarząd Województwa Lubuskiego może przyznać dofinansowanie kolejnym projektom znajdującym się na liście ocenionych projektów, przy czym ze względu na zasadę równego traktowania Wnioskodawców wybór projektów obejmie projekty, które uzyskały taką samą liczbę punktów w ramach konkursu.

 

 

Niezbędne dokumenty

Szanowni Państwo,

29 stycznia 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian do regulaminu konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Zmiana dotyczy przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu z  grudzień 2018 r./styczeń 2019 r. na luty 2019 r.

Regulamin konkursu

Wykaz zmian w regulaminie

 

W dniu 27 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian do regulaminu konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Zmiana dotyczy przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu z  październik/listopad 2018r. na grudzień 2018 r./styczeń 2019 r.

Załączniki:

Regulamin konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17

Wykaz zmian w Regulaminie

 

W dniu 25 września 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian do regulaminu konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Zmiana dotyczy przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu z września na październik/listopad 2018r.
 

Załączniki:

Regulamin konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17obrazek

Wykaz zmian w Regulaminieobrazek

2018-07-31 -------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17

Wykaz zmian w Regulaminie

2018-03-28 -------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA WAŻNE

Komunikat o zmianie regulaminu i ogłoszenia

 

Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17

Regulamin konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17 wersja archiwalna

Wykaz zmian w Ogłoszeniu i Regulaminie

 

Poprzednie komunikaty

W dniu 27 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian do ogłoszenia i regulaminu konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Środowisko i kultura, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia. Zmiana dotyczy przesunięcia terminu zakończenia naboru z 28 lutego 2018 r. na 30 marca 2018 r.

Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17

Ogłoszenie - archiwalne

Regulamin konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17

Regulamin - archiwalny

Wykaz zmian w Ogłoszeniu i Regulaminie

 

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela informacji w zakresie konkursu (w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków): osobiście, pisemnie lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 • Departament Programów Regionalnych

Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 24)

tel. 68 45 65 146

e-mail: e.wolszczak@rpo.lubuskie.pl  

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
 • e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
 • telefoniczny: 68 45 65 119
 • osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.6, poziom „0”)
 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 • e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)
 • telefoniczny: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454 oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. 95 73 90 386, -380, -378, -377
 • osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 0.3, poziom „0”)

 •  

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.

ul. Władysława Sikorskiego 107

66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 115, I piętro)