Ogłoszenie o konkursieNr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K02/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna dla Działania 3.1 Odnawialne źródła energii Typ III: Budowa oraz modernizacja elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia

Zakończony 28.02.2018

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K02/17

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna
dla Działania
3.1 Odnawialne źródła energii

Typ III: Budowa oraz modernizacja elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia

(konkurs nie jest podzielony na rundy)

Wyniki naboru 13.09.2018

W dniu 13 września 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o rozstrzygnięciu konkurs, poprzez brak wyboru do dofinansowania projektu złożonego w ramach konkursu RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K02/17 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Odnawialne źródła energii, Typ III: Budowa oraz modernizacja elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 5 – Energia elektryczna (magazynowanie i przesył).

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na konkurs wynosiła 15 000 000,00[1] PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 500 000,00  PLN).

Projekt złożony w ramach przedmiotowego konkursu przeszedł pozytywnie weryfikację warunków formalnych oraz uzyskał pozytywny wynik na etapie oceny formalno – merytorycznej, tj. spełnił wszystkie kryteria dopuszczające i uzyskał co najmniej 60% maksymalnej do zdobycia liczby punktów na tym etapie[2]. Natomiast, przedmiotowy projekt otrzymał negatywną ocenę środowiskową, tj. nie spełnił kryterium wyboru projektów, na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania.

Wobec powyższego, rozstrzygnięto konkurs nie przyznając dofinansowania jedynemu projektowi, który został złożony w ramach ww. konkursu.


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

[2] Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów podczas oceny horyzontalnej wynosiła 11 pkt., specyficznej – 29 pkt.

 

---------------------komunikat z dnia 04-09-2018

W dniu 4 września 2018 r. zakończono ocenę środowiskową projektu złożonego w ramach konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K02/17 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Odnawialne źródła energii, Typ III: Budowa oraz modernizacja elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 5 – Energia elektryczna (magazynowanie i przesył).

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na konkurs wynosiła 15 000 000,00[1] PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 500 000,00  PLN).

Ocena środowiskowa jednego projektu złożonego w ramach konkursu zakończyła się wynikiem negatywnym. W związku z powyższym projekt nie zakwalifikował się do kolejnego etapu, tj. wyboru do dofinansowania.

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

---------------------komunikat z dnia 01-06-2018

W dniu 1 czerwca 2018 r. zakończono ocenę formalno-merytoryczną projektu (która trwała
od dnia 18 maja 2018 r. do dnia 31 maja 2018 r.) złożonego w ramach konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K02/17 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.1 Odnawialne źródła energii, Typ III: Budowa oraz modernizacja elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 5 – Energia elektryczna (magazynowanie i przesył).

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.1 Odnawialne źródła energii,
Typ III: Budowa oraz modernizacja elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia wynosi 15 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano
10% alokacji konkursu, co stanowi 1 500 000,00 PLN)[1].

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi 15 000 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 44 497 587,00 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny formalno-merytorycznej
 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

---------------------komunikat z dnia 09-05-2018

W dniu 7 maja 2018 r. zakończono weryfikację warunków formalnych projektów złożonychw ramach konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K02/17 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.1 Odnawialne źródła energii, Typ III: Budowa oraz modernizacja elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 5 – Energia elektryczna (magazynowanie i przesył).

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisjiw miastach – ZIT Gorzów Wlkp. wynosi 15 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 500 000,00 PLN)[1].

Wartość dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów wynosi 15 000 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 44 497 587,00 PLN.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy projekty, które zostały pozytywnie zweryfikowane na etapie weryfikacji warunków formalnych.
obrazek Projekty pozytywnie zweryfikowane na etapie weryfikacji warunków formalnych

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

---------------------komunikat z dnia 05-03-2018

W dniu 28 lutego 2018 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K02/17 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Odnawialne źródła energii, typ III Budowa oraz modernizacja elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 5 – Energia elektryczna (magazynowanie i przesył).

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 3.1 Odnawialne źródła energii, typ III Budowa oraz modernizacja elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia wynosi 15 000 000,00 PLN, w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (1 500 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 21 grudnia 2017 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 22 stycznia 2018 r.) wpłynął – w wersji elektronicznej i papierowej – 1 wniosek o dofinansowanie, którego wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 21 354 708,67 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 36 176 900,00 PLN.

Lista wniosków

Lista KOP

 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 22 stycznia 2018 r. i zakończy się w dniu 28 lutego 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: sierpień/wrzesień 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,

w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(główny hol budynku – parter)

 

lub w:

Wydziale Zamiejscowym

Ignacego Mościckiego 6

66-400 Gorzów Wlkp.

(Sekretariat)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie (wraz ze Studium Wykonalności należy złożyć
za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie
www.rpo.lubuskie.pl) oraz w formie papierowej w jednym egzemplarzu w terminie/formie i miejscu określonym szczegółowo w niniejszym Ogłoszeniu oraz Regulaminie ww. konkursu.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

W przypadku dostarczenia wniosku w formie papierowej pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnione są następujące typy Wnioskodawców:

 

 • Operatorzy systemu dystrybucyjnego (OSD);
 •  

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs dotyczy:

 • Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.1 Odnawialne źródła energii;
 • Typ III: Budowa oraz modernizacja elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia;
 • kategorii interwencji określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020:

5 – Energia elektryczna (magazynowanie i przesył),

 

W ramach konkursu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania m. in. na:

W ramach typu III będzie można uzyskać dofinansowanie m.in. na:

 • budowę elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia,
 • rozbudowę/modernizację elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia.

Projekty realizowane przez OSD (operatorów systemu dystrybucyjnego) dotyczące sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o warunki formalne (określone w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego), jak również kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) oraz środowiskowe przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:

 • uchwałą nr 76/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 10 października 2017 r., zmieniającą uchwałę Nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9);
 • uchwałą Nr 80/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 7 grudnia 2017 r., zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9);
 • uchwałą Nr 81/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Finanse

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi:

 • 85% całkowitych kwalifikowanych kosztów projektu;
 • zgodnie ze schematem pomocy publicznej – w przypadku projektów objętych pomocą publiczną.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 15 000 000,00 PLN, w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (1 500 000,00 PLN). Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 
 

 

Niezbędne dokumenty

Szanowni Państwo,

W dniu 24 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął decyzję o zmianie orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu     nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K02/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.1 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z miesiąca lipca 2018 r. na sierpień/wrzesień 2018 r.

W związku z tym, zmianie uległy zapisy Regulaminu ww. konkursu.

Ogłoszenie

Regulamin

Tabela zmian

Regulamin

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela informacji w zakresie konkursu (w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków): osobiście, pisemnie lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 • Departament Programów Regionalnych

Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 24)

tel. 68 45 65 180, 68 45 65 145

e-mail: i.chamera@rpo.lubuskie.pl, d.bogaczyk@lrpo.lubuskie.pl  

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
 • e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
 • telefoniczny: 68 45 65 119
 • osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.6, poziom „0”)
 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 • e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)
 • telefoniczny: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:
  68 45 65 535, -499, -488, -480, -454 oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. 95 73 90 386, -380, -378, -377
 • osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 0.3, poziom „0”)

 •  

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.

ul. Władysława Sikorskiego 107

66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 115, I piętro)