Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP Poddziałania 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT

Zakończony 14.06.2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
OGŁASZA KONKURS
Nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP Poddziałania
1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT

Wyniki naboru 14.06.2017

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 25 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę
w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej po ocenie merytorycznej i wyboru projektu do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, TYP III Ekspansja gospodarcza MŚP – projekt grantowy.

W ramach dostępnej alokacji tj. 5 000 000,00 PLN dofinansowanie trzymał jeden projekt o wartości wnioskowanego dofinansowania 1 838 550,00 PLN, który spełnił wszystkie kryteria formalne
i merytoryczne oraz otrzymał wystarczającą liczbę punktów.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że 7 lipca 2017 r. zakończyła się ocena merytoryczna 1 projektu  złożonego, w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ III Ekspansja gospodarcza MŚP – projekt grantowy.

Na etapie oceny merytorycznej 1 projekt uzyskał ocenę pozytywną – wartość wnioskowanego dofinansowania 1 838 550,00 PLN.

Projekt ten zostanie przekazany do etapu wyboru do dofinansowania.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż 23 czerwca 2017 roku zakończyła się ocena formalna 1 wniosku aplikacyjnego złożonego w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, III Typ projektu – Ekspansja gospodarcza MŚP – projekt grantowy.

W związku z powyższym przedstawiamy wniosek, który uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej i zostanie przekazany do oceny merytorycznej.

Pozytywnie zweryfikowano 1 wniosek

Całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanego wniosku wynosi 2 186 000,00 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 1 838 550,00 PLN.

 

Uprzejmie informujemy, iż 14 czerwca 2016 roku został zakończony nabór wniosków w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, III Typ projektu – Ekspansja gospodarcza MŚP – projekt grantowy.

W odpowiedzi na konkurs wpłynął 1 projekt na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 1 838 550,00 zł.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 31 maja 2017 r. i zakończy się 14 czerwca 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w Punktach Przyjęć Wniosków, tj.:

 

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(punkt przyjęć wniosków w holu na parterze)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Dworcowa 13

66-400 Gorzów Wlkp.

(sekretariat)

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej (w jednym egzemplarzu) i w formie elektronicznej wraz z załącznikami.

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnione są Instytucje otoczenia biznesu (IOB).

Instytucja otoczenia biznesu to osoba prawna, która:

a)  rozpoczyna lub prowadzi działalność polegającą na świadczeniu przedsiębiorcom usług:

 • finansowych,
 • doradczych,
 • szkoleniowych,
 • w zakresie badań i rozwoju,
 • informacyjnych,
 • w zakresie udostępniania pomieszczeń na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • w zakresie promocji gospodarczej,
 • w zakresie koordynacji, promocji lub animacji powiązań kooperacyjnych,
 • w zakresie obsługi inwestorów,
 • w zakresie wsparcia działań eksportowych przedsiębiorców lokalnych i regionalnych,
 • polegających na organizacji udziału przedsiębiorców w targach, misjach i wystawach w kraju i za granicą

oraz

b)  zgodnie ze statusem lub innym aktem równoważnym, nie prowadzi działalności w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza osiągnięty zysk na cele statutowe.

Dodatkowo Instytucja otoczenia biznesu, na dzień złożenia wniosku na konkurs, musi mieć zakład bądź oddział w województwie lubuskim (potwierdzony wpisem do odpowiedniego rejestru).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujący typ projektu:

Typ III - Ekspansja gospodarcza MŚP – projekt grantowy,

w ramach następującej kategorii interwencji:

 • 66 - Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie zarządzania, marketingu i projektowania).

W konkursie Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie dla danego projektu.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą NR 57/KM RPO-L2020/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniającą uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań
i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9)
oraz uchwałą NR 64/KM RPO-L2020/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9) i zostały zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

 

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu grantowego środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi 85%.

Maksymalna wartość dofinansowania

 

 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 50 mln euro.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 1.4 – Promocja regionu
i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałania 1.4.1. Promocja regionu
i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, wynosi:

5 000 000,00 PLN

(w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi
500 000,00 PLN). Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności kosztów. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać osobiście, mailowo lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:

 

 • Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych,
              ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 51, 52, 53), tel. 68 45 65 153, 149, 139, 138, 135,132.
 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:
  • e-mail: info@rpo.lubuskie.pl,
  • telefoniczny: 68 45 65 119,
  • osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.10, poziom „0”).