Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości

Zakończony 29.12.2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z siedzibą w Zielonej Górze

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

 

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

 

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/17

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje

dla Działania

1.2 Rozwój przedsiębiorczości

(konkurs dotyczy projektów nieobjętych zasadami pomocy publicznej)

Konkurs obejmuje następujący typ projektu:

III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy

Wyniki naboru 29.12.2017

2018-05-16--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że w dniu 15 maja 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów i wyboru projektów do dofinansowania                    w ramach konkursu nr RPLB.01.03.00-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy. Zmiany są rezultatem zwiększenia alokacji przewidzianej na konkurs i przyznania dofinansowania dla kolejnego projektu zgodnie z listą ocenionych projektów.

W ramach dostępnej alokacji tj. 10 000 000,00 PLN dofinansowanie otrzymał tylko jeden projekt                              o wartości wnioskowanego dofinansowania 5 054 206,25  PLN, który spełnił wszystkie kryteria dostępu            i otrzymał największą liczbę punktów. Pozostała kwota alokacji tj. 4 945 793,75 PLN nie była wystarczająca aby dofinansować kolejne projekty z listy rankingowej.

Zgodnie z regulaminem konkursu Zarząd Województwa Lubuskiego ma możliwość zwiększenia alokacji przewidzianej na konkurs i przyznania dofinansowania dla kolejnych projektów zgodnie z listą ocenionych projektów w sytuacji, gdy w postępowaniu konkursowym, z uwagi na wyczerpanie środków, dofinansowania nie uzyskał projekt, który spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą minimalną liczbę punktów. Zwiększenie alokacji na konkurs możliwe jest po rozstrzygnięciu konkursu.

W związku z powyższym, decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego, alokacja na konkurs została zwiększona z 10 000 000,00 PLN do 10 009 334,80 PLN (nie pozostawiono rezerwy na procedurę odwoławczą ponieważ na konkurs zostały złożone tylko 2 projekty więc żaden projekt nie jest i nie będzie w toku procedury odwoławczej). Umożliwiło to objęcie dofinansowaniem wszystkich 2 projektów ocenionych pozytywnie na ocenie formalno-merytorycznej.

Poniżej prezentujemy pełną, zaktualizowaną listę wniosków wybranych do dofinansowania w ramach Konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/17.

Załącznik:

Lista projektów wybranych do dofinansowania.

2018-04-10 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, iż w dniu 10 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy.

W ramach dostępnej alokacji tj. 10 000 000,00 PLN dofinansowanie otrzymał tylko jeden projekt o wartości wnioskowanego dofinansowania 5 054 206,25  PLN, który spełnił wszystkie kryteria dostępu i otrzymał największą liczbę punktów. Pozostała kwota alokacji tj. 4 945 793,75 PLN nie była wystarczająca aby dofinansować kolejne projekty z listy rankingowej.

Informujemy, iż zgodnie z regulaminem konkursu Zarząd Województwa Lubuskiego ma możliwość zwiększenia alokacji przewidzianej na konkurs i przyznania dofinansowania dla kolejnych projektów zgodnie z listą ocenionych projektów w sytuacji, gdy w postępowaniu konkursowym, z uwagi na wyczerpanie środków, dofinansowania nie uzyskał projekt, który spełnił kryteria wyboru projektów
i uzyskały wymaganą minimalną liczbę punktów. Zwiększenie alokacji na konkurs możliwe jest po rozstrzygnięciu konkursu.

Poniżej prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu oraz skład KOP.

Załączniki:

Lista projektów wybranych do dofinansowania obrazek

Skład KOP obrazek

2018-03-29 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że 29 marca 2018 r. zakończyła się ocena formalno-merytoryczna 2 projektów, w ramach konkursu RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy.

Na etapie oceny formalno-merytorycznej 2 projekty uzyskały ocenę pozytywną. Całkowita wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 11 775 688,02 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 10 009 334,80 PLN.

Załącznik:

Lista projektów ocenionych pozytywnie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo!

W związku z zakończeniem 9 lutego 2018 r. weryfikacji wstępnej wniosków aplikacyjnych złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy przedstawiamy zestawienie wniosków, które uzyskały pozytywny wynik weryfikacji wstępnej i  zostaną przekazane do oceny formalno-merytorycznej.

W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie zamkniętym nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/17 do 29 grudnia 2017 r. wpłynęły 2 wnioski, które zostały pozytywnie zweryfikowane.

Całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanych wniosków wynosi 11 790 259,02 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania  10 021 720,15 PLN.

 

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż 29 grudnia 2017 roku został zakończony nabór w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2 Rozwój Przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 2 projekty na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 10 021 720,15 zł.  

 

 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 18 grudnia 2017 r. i zakończy się 29 grudnia 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: kwiecień 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2020) dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w Punktach Przyjęć wniosków, tj.:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(Punkt Przyjęć wniosków w holu na parterze)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Ignacego Mościckiego 6

66-400 Gorzów Wlkp.

(sekretariat).

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • pocztą w zaklejonej kopercie lub paczce,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu jest dzień dostarczenia go do Punktów Przyjęć Wniosków IZ RPO-L2020 lub w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – data nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 1481).

Sposób składania wniosków

Dokumenty należy złożyć w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (szczegółowe zasady przygotowania dokumentacji aplikacyjnej znajdują się w Regulaminie Konkursu).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnione do aplikowania w konkursie są Instytucje Otoczenia Biznesu.


Instytucja otoczenia biznesu (IOB) to, bez względu na formę prawną, podmiot prowadzący działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałający dla zysku lub przeznaczający zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim; posiadający bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz przedsiębiorstw.


Dodatkowo IOB są zobowiązane, na dzień złożenia wniosku, przedłożyć dokumenty potwierdzające fakt wykorzystywania, w procesie świadczenia usług na rzecz przedsiębiorstw, dostępnych standardów świadczenia usług wypracowanych na poziomie co najmniej krajowym np. akredytacja Ośrodków Innowacji prowadzona przez Ministerstwo Rozwoju, akredytacja KSU / KSI w zakresie usług proinnowacyjnych, certyfikat standardów ISO lub Oświadczenie, w którym zobowiążą się do uzyskania i przedłożenia do IZ RPO – L2020 takich dokumentów, maksymalnie w terminie 1 roku od zakończenia realizacji projektu (wzór oświadczenia znajduje się w paczce dokumentów do niniejszego konkursu).
Przewiduje się realizację projektów w partnerstwie z podmiotami mogącymi być beneficjentami Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje.
Na dzień złożenia wniosku w odpowiedzi na Konkurs IOB musi prowadzić działalność gospodarczą na terytorium województwa lubuskiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru (adres siedziby, oddziału lub miejsce zamieszkania na terenie województwa lubuskiego)3. Warunek ten nie dotyczy Partnera projektu.
Realizacja projektów partnerskich została określona w art. 33 ustawy wdrożeniowej. Partner musi „wnieść” do projektu co najmniej zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe. To od zakresu projektu zależy jaki charakter będzie miało partnerstwo. Samo zaangażowanie finansowe w przedsięwzięcie w postaci zapewnienia wkładu własnego po stronie jednego z partnerów bez jego dalszego udziału w realizacji projektu, nie będzie warunkiem wystarczającym dla uznania współpracy za partnerstwo. Udział partnera w realizacji projektu nie może mieć charakteru symbolicznego, nieznacznego czy pozornego.


W przypadku każdego partnerstwa wymagane jest przygotowanie umowy/ porozumienia opisującego kwestie dotyczące wzajemnych praw i obowiązków poszczególnych partnerów. Dodatkowo porozumienie lub umowa o partnerstwie musi określać sposób podziału obowiązków pomiędzy partnerami projektu.

Umowa o dofinansowanie projektu grantowego zawierana będzie tylko z Liderem i tylko on będzie miał status Beneficjenta, ponoszącego pełną odpowiedzialność za przygotowanie, realizację i rozliczenie projektu. Partnerzy natomiast będą współuczestniczyć w realizacji projektu i tym samym pełnić rolę podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków w projekcie. Lider będzie odgrywał zatem kluczową rolę w projekcie, w związku z czym wskazane jest, żeby był nim podmiot posiadający największy potencjał pod względem finansowym, instytucjonalnym i organizacyjnym oraz odpowiednie doświadczenie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest wybór Beneficjenta/ów projektu grantowego, który będzie udzielał grantów, w formule bonów na innowacje, na realizację usługi służącej osiągnięciu celu tego projektu przez grantobiorców (MŚP).

Wsparcie na rzecz MŚP udzielane jest w formule projektu grantowego w rozumieniu art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.). Beneficjent projektu grantowego jest odpowiedzialny za wybór projektów zgłoszonych przez MŚP do realizacji oraz wywiązanie się z obowiązków określonych w art. 36 ww. ustawy.

Regionalny bon na innowacje może być udzielany na pokrycie kosztów usługi obejmującej:

 • przeprowadzenie prac B+R (projekty badawcze tzw. małej skali),
 • wdrożenie nabytych prac B+R,
 • opracowanie lub wdrożenie nowego produktu/usługi/technologii odnoszące się bezpośrednio do dziedziny/ przedmiotu działalności produkcyjnej lub usługowej przedsiębiorstwa, w tym specjalistyczne usługi laboratoryjne, pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowanie produktu, testowanie technologii,
 • doradztwo w zakresie usprawnienia zarządzania w tym m.in. optymalizacja procesów logistycznych, automatyzacja obiegu dokumentów,
 • uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej lub nabycie tych praw,
 • doradztwo w zakresie procedury ochrony praw własności przemysłowej,
 • doradztwo w zakresie internacjonalizacji w tym przygotowanie strategii rozwoju działań eksportowych,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej, w tym analizy marketingowe, analizy finansowo – ekonomiczne, opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania

w ramach następujących kategorii interwencji:

 • 64 Procesy badawcze i innowacyjne MŚP (w tym systemy bonów, innowacje procesowe, projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne),
 • 66 Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie zarządzania, marketingu i projektowania).

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą: NR 76/KM RPO-L2020/2017 z dnia 10 października 2017 r. zmieniającą uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9) NR 77/KM RPO-L2020/2017 z dnia 10 października 2017 r. zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9)
i zostały zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.
Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 52 ust. 2 i 52a ustawy wdrożeniowej, projekt nie może przestać spełniać kryteriów wyboru, na podstawie których został wybrany do dofinansowania, ani przed zawarciem umowy ani w trakcie jej trwania, w tym również w okresie utrzymania wskaźników.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 85% i pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 50 mln euro[1].

 

[1] W ramach RPO Lubuskie 2020 nie można wspierać dużych projektów, o których mowa w art. 100 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 10 000 000,00 PLN

(w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 000 000,00 PLN).

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności kosztów. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać osobiście, mailowo lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:

 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze 68 45 65 535,
  - 499, - 488, - 480, - 454;
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie 95 73 90 386, - 380,
  - 378, - 377.
 • osobisty:
 •  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie

ul. Władysława Sikorskiego 107

66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 115, I piętro).

 

 • Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych,
  ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 51, 52, 53), tel. 68 45 65 132, 138, 139, 149, 153.