Ogłoszenie nr RPLB.07.06.02-IZ.00-08-P01/18 o wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pozakonkursowego W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga Społeczna Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej – ROPS

Zakończony 31.10.2018

Ogłoszenie nr RPLB.07.06.02-IZ.00-08-P01/18

o wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pozakonkursowego

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,

Osi Priorytetowej 7 Równowaga Społeczna

Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej,

Poddziałanie 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej – ROPS

Wyniki naboru 05.02.2019

5 lutego 2019 r Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 7.6.2 Koordynacja Ekonomii Społecznej – ROPS Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Tytuł projektu: EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej.

Wysokość przyznanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 2 104 907,93 PLN.

_________________

21 grudnia 2018 r Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie przyjęcia projektu pozakonkursowego do realizacji w ramach Poddziałania 7.6.2 Koordynacja Ekonomii Społecznej – ROPS Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Projekt pt. „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, został złożony w ramach Wezwania do złożenia wniosku nr RPLB.07.06.02-IZ.00-08-P01/18.

________________

5 grudnia 2018 r. zakończono ocenę formalno-merytoryczną wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.07.06.02-08-0001/18, pt. „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” w Poddziałaniu 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej – ROPS ramach RPO-L2020. Wniosek po uzyskaniu oceny pozytywnej został przekazany do dalszego postępowania.

_____________

15 listopada 2018 r zakończono ocenę formalną wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.07.06.02-08-0001/18, pt. „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej" w Poddziałaniu 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej - ROPS w ramach RPO-L2020. Wniosek po uzyskaniu oceny pozytywnej został przekazany do oceny merytorycznej.

_______________

9 listopada 2018 r zakończono wstępną weryfikację warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.07.06.02-08-0001/18, pt. „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” w ramach RPO-L2020. Wniosek po uzyskaniu oceny pozytywnej został przekazany do oceny formalnej.

_______________

W dniu 31 października 2018 r. zakończył się nabór wniosku w ramach Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.07.06.02-IZ.00-08-P01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna,  Działania 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej – ROPS.

Zgodnie z Wezwaniem do złożenia wniosku, nabór wniosku zaplanowano od 17 października do 31 października 2018 r. Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Wniosek został złożony zgodnie z wezwaniem.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach wezwania dla Poddziałania 7.6.2  Koordynacja ekonomii społecznej – ROPS wynosi 2 104 907,94 PLN [1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość złożonego projektu wynosi 2 476 362,28 PLN.

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania decyzji z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosku o dofinansowanie rozpocznie się 17 października 2018 r. i zakończy się 31 października 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad/grudzień 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

(pokój nr 59)

lub w sekretariacie:

Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wlkp.

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch egzemplarzach i wersji elektronicznej (LSI 2020) do dnia 31 października 2018 roku.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl. System aplikacyjny dla 7.6.2 RPO Lubuskie 2020 będzie aktywny w dniu ogłoszenia wezwania do złożenia wniosku.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

W przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Informacje dotyczące projektów pozakonkursowych oraz formy składania wniosków o dofinansowanie w odpowiedzi na wezwanie zostały szczegółowo opisane na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dokumentach programowych.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku w ramach naboru projektów w trybie pozakonkursowym/wezwania do złożenia wniosku, w terminie od 17 października 2018 r. do 31 października 2018 r. uprawniony jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w województwie lubuskim. Projekt może być realizowany również na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Beneficjentów Działania 7.6 RPO-L2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt wybierany w trybie pozakonkursowym obejmuje następujące typy (operacji) przewidziane do realizacji w ramach projektu, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020:

Koordynacja sektora ekonomii społecznej w regionie oraz tworzenie regionalnych i lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej przez ROPS, poprzez:

 • ­ tworzenie regionalnych sieci współpracy OWES działających w regionie, w tym w szczególności poprzez organizowanie regionalnych spotkań sieciujących dla OWES, umożliwiających wymianę informacji pomiędzy ośrodkami na temat podejmowanych działań, postępów i problemów w realizacji wsparcia, stosowanych rozwiązaniach i metodach pracy itp., a także agregowanie informacji na temat działalności OWES i wyników ich pracy na poziomie całego regionu oraz uspójnianie i synchronizowanie tych działań w regionie. Wspieranie działań OWES nakierowanych na jednostki samorządu terytorialnego;
 • ­ tworzenie lub dofinansowanie wspólnych przedsięwzięć regionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej (klastry, franczyzy) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w istniejące na poziomie regionalnym organizacje branżowe (sieci, klastry);
 • ­ tworzenie regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ), mających umożliwić wzajemne uczenie się i wymianę informacji oraz wsparcie tych podmiotów w osiąganiu standardów usług;
 • ­ inicjowanie współpracy jednostek systemu pomocy  społecznej, podmiotów ekonomii społecznej w tym o charakterze reintegracyjnym, OWES dla  zwiększenia synergii działań podejmowanych przez te podmioty w procesie aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i wzrostu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej m.in. w celu zapewnienia ciągłości procesu reintegracyjnego, a także współpracy ww. podmiotów z innymi podmiotami takimi jak szkoły, uczelnie wyższe, instytucje rynku pracy, przedsiębiorstwa) m.in. w celu zwiększenia liczby staży i praktyk w podmiotach ekonomii społecznej czy też w typowych przedsiębiorstwach;
 • ­ budowanie powiązań pomiędzy systemem edukacji, nauką, biznesem i ekonomią społeczną na poziomie regionalnym (spotkania, warsztaty, doradztwo, wymiana informacji, udział we wspólnych konkursach i wydarzeniach z organizacjami pracodawców i przedsiębiorców, szkół, w tym szkół wyższych i instytutów naukowych) w celu nawiązania stałej współpracy.
 • ­ organizacja przedsięwzięć służących zwiększaniu widoczności podmiotów ekonomii społecznej jako dostawców produktów i usług oraz wspieranie sprzedaży produktów i usług  świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej na poziomie regionalnym (np. targi ekonomii społecznej, finansowanie udziału PS i PES w targach i wystawach regionalnych o charakterze gospodarczym sprzedaż produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej za pomocą jednego regionalnego portalu lub portali branżowych);
 • ­ współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami lokalnymi, w szczególności podmiotami ekonomii społecznej, w zakresie tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej lub lokalnych planów udziału podmiotów ekonomii społecznej w rozwoju usług społecznych (spotkania, wymiana informacji, dobre praktyki, doradztwo), uwzględniania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych, zlecania zadań PES;
 • ­ wspieranie realizacji przez podmioty ekonomii społecznej usług użyteczności publicznej i współpraca z OWES w tym zakresie;
 • ­ zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, o którym mowa w KPRES, i organizowanie jego prac oraz tworzenie możliwości współpracy kluczowych interesariuszy w zakresie kreowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie;
 • ­ wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej, aktualizacja regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej;
 • ­ reprezentowanie interesów sektora ekonomii społecznej na poziomie regionalnym oraz włączenie ekonomii społecznej do strategii rozwoju województwa w obszarach związanych z rynkiem pracy, integracją społeczną, rozwojem przedsiębiorczości oraz innowacji, rozwojem usług użyteczności publicznej oraz innymi priorytetami, w ramach których jest możliwy regionalny rozwój ekonomii społecznej;
 • ewaluacja działań OWES;
 • weryfikacja statusu i prowadzenie spisu przedsiębiorstw społecznych na zasadach określonych w Wytycznych zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru projektów

Wybór wniosku o dofinansowanie odbywa się w oparciu o kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020, Uchwała nr 103/KM RPO-L2020/2018 z dnia 21.08.2018 r., zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS. Uchwała jest dostępna na stronie: http://rpo.lubuskie.pl/komitet-monitorujacy

Kryteria dostępu dla Poddziałania 7.6.2

Kryterium nr 1.

Projekt zakłada współpracę ROPS z OWES w celu określania podziału zadań i obszarów kompetencji, a także celów jakie zostaną osiągnięte w ramach tej współpracy w woj. lubuskim, w tym m. in. ustalanie wspólnych planów i zasad współpracy oraz realizacji wspólnych inicjatyw

Kryterium nr 2.

Minimalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:

 • środków UE – 85 %,
 • krajowy wkład publiczny – 15% (wkład własny Beneficjenta). 

W przypadku projektów generujących dochód – maksymalny poziom dofinansowania należy liczyć z zastosowaniem metody luki w finansowaniu. W ramach niniejszego konkursu nie mają zastosowania zryczałtowane stawki procentowe dochodów dla projektów generujących dochód.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach Działania 7.6 Równowaga społeczna Poddziałania 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej – ROPS na lata 2018-2020 zgodnie z Planem Działania zaakceptowanym przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 16.10.2018 r. wynosi:

2 104 907,94 PLN

Szacowana wartość projektu wynosi:

2 476 362,28  PLN

w tym krajowy wkład publiczny:

371 454,34 PLN

Niezbędne dokumenty

Wezwanie

Wezwanie

Załączniki

Załączniki

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie wezwania do złożenia wniosku/naboru, w tym w sprawie interpretacji zapisów wezwania, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania można uzyskać poprzez kontakt:

- Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521

- Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Sekretariat: 68 4565 314

 • osobisty w siedzibie:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra

lub w: siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp., Wydział Zamiejscowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wlkp.