Przejdź do komentarzy

Ogłoszenie naboru wniosków nr FELB.06.13-IZ.00-002/23 w ramach Działania 6.13 Usługi społeczne i zdrowotne Priorytetu 6 Fundusze Europejskie na wsparcie dla obywateli Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem

Fundusze Europejskie dla Lubuskiego na lata 2021-2027
 

OGŁASZA NABÓR

nr FELB.06.13-IZ.00-002/23


w ramach

Działania 6.13 Usługi społeczne i zdrowotne

Priorytetu 6 Fundusze Europejskie na wsparcie dla obywateli

Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego na lata 2021-2027.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu

rozpocznie się  4 grudnia 2023 r. i zakończy się 12 stycznia 2024 r.

Nabór prowadzony jest w sposób konkurencyjny i nie jest podzielony na rundy.

Nabór rozpoczyna się w dniu udostępnienia formularza wniosku o dofinansowanie projektu w SOWA EFS tj. od 4 grudnia 2023 r. od godziny 0.00,  w sposób umożliwiający składanie wniosków o dofinansowanie projektu.

Za dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu należy uznać dzień wpływu wniosku do ION w formie elektronicznej w SOWA EFS.

Wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy złożyć nie później niż w dniu zakończenia naboru wniosków tj. 12 stycznia 2024 r. do godziny 23:59:59.


Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia jedynie wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie projektu.

Wniosek o dofinansowanie projektu składany za pośrednictwem SOWA EFS nie wymaga podpisania na etapie składania wniosku.

Jeden podmiot (nie dotyczy JST) rozumiany jako Wnioskodawca i/lub Partner projektu może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach przedmiotowego naboru  RP FEWL 21-27.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

III. Rozwój (z zachowaniem zasady deinstytucjonalizacji) usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz usług zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej w formach dziennych i całodobowych, w tym świadczonych w miejscu zamieszkania.

VI. Upowszechnianie transportu indywidualnego typu door-to-door dla osób z ograniczoną mobilnością jako wsparcie uzupełniające w ramach projektu dotyczącego usług społecznych.

Typ VI nie może występować jako osobny typ projektu. Może wystąpić jedynie jako wsparcie uzupełniające w ramach projektu dotyczącego usług społecznych.

Projekty w których wystąpi jedynie typ VI, zostaną ocenione negatywnie.

                                                         UWAGA

W wyniku przeprowadzonej analizy potrzeb oraz uzgodnieniami IZ z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, wsparcie w danym naborze ograniczone zostało do rozwoju usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej w formach dziennych tj. w Dziennych Domach Pomocy, w tym świadczonych w miejscu zamieszkania.

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania mogą być świadczone jedynie w ramach działalności Dziennych Domów Pomocy.

Jako uzupełnienie w ramach projektu dotyczącego usług społecznych możliwe będzie również upowszechnienie transportu  indywidualnego typu door-to-door dla osób z ograniczoną mobilnością.

 

w ramach następującej kodów interwencji:

 

158 – Działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług.

161 - Działania na rzecz poprawy dostępu do opieki długoterminowej (z wyłączeniem infrastruktury)

 

                                                         UWAGA

Biorąc pod uwagę potrzebę osiągniecia, dla odpowiednich wskaźników, wartości pośredniej celu na koniec 2024 roku, ION zobowiązuje Wnioskodawcę aby  osiągnął (zrealizował) do końca III kwartału 2024 roku min. 25% wartości założonego w planowanym projekcie wskaźnika Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w programie (wartości wskaźników, w trakcie realizacji projektu, generowane są do sprawozdawczości dla KE na podstawie zatwierdzonych  przez IZ FEWL 21-27 wniosków o płatność lub formularzy monitorowania uczestników).
 

W celu osiągnięcia na koniec 2024 roku wskazanej powyżej procentowej wartości wskaźnika Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w programie, ION obliguje Wnioskodawcę do rozpoczęcia projektu nie później niż 1 czerwca 2024 roku.

 

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego naboru, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę.

 

Całkowita kwota środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach naboru nr FELB.06.13-IZ.00-002/23 dla Priorytetu 6 - Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli, Działania 6.13 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 wynosi:

 

Całkowita kwota środków (100%)

10 000 000,00 PLN

Wkład własny (5%)

500 000,00 PLN

Wartość dofinansowania (95%)

9 500 000,00 PLN

w tym:

Wsparcie UE (85%)

8 500 000,00 PLN

Wsparcie Budżetu Państwa (10%)

1 000 000,00 PLN

 

Minimalna wartość projektu

100 000,00 PLN

Maksymalna wartość pojedynczego projektu[1]

926 860,00 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania pojedynczego projektu[2]

880 517,00 PLN

Średni koszt wsparcia przypadający na jednego uczestnika projektu[3]

18 095,67 PLN

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi– 95%, w tym wsparcie finansowe EFS+ – 85%, budżet państwa 10%. Wkład własny wynosi – 5%.

                                                         UWAGA

Projekty realizowane w ramach ogłoszonego naboru dla Priorytetu 6 - Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli, Działania 6.13 Usługi społeczne i zdrowotne, zgodnie z kryterium dostępu nr 6, będą świadczone dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.  

 

Uprawnionymi do aplikowania w naborze są następujące typy Beneficjentów (katalog Beneficjentów dla niniejszego naboru):

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej),
 • niepubliczne i publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe.

 

Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w typach Beneficjentów Działania 6.13.
Dopuszczalna jest realizacja projektu z zaangażowaniem podmiotów, innych niż wymienionych w typach Beneficjentów, realizujących wspólnie projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu, z zastrzeżeniem, iż wszystkie wydatki ponoszone przez te podmioty, zostaną ujęte jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projektu.

 

IZ RP FEWL 21-27 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie naboru, w tym w sprawie interpretacji zapisów regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków.

Przedmiotem zapytań nie mogą być konkretne zapisy lub rozwiązania zastosowane w danym projekcie przez Wnioskodawcę, celem ich wstępnej oceny. Należy jednocześnie pamiętać, że odpowiedź udzielona przez ION nie jest równoznaczna z wynikiem oceny projektu.

Informacje na temat naboru można uzyskać poprzez kontakt:

 • Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Sekretariat: 68 45 65 314, 68 45 65 326

 • Departament Instytucji Zarządzającej

     Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521

 • osobisty w siedzibie:
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

    Departamentu Instytucji Zarządzającej

    ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B.2).

 •         Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie  
 •  

(dla północy województwa)

 • telefoniczny:
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:
  68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.:
  95 73 90 386, -380, -378, -377.
 • osobisty w siedzibie:
 • Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

 • Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.

ul. Władysława Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 115, I piętro).

 

 

[1] do przeliczenia łącznego kosztu projektu stosuje się miesięczny obrachunkowy kurs wymiany waluty stosowany przez KE, aktualny na dzień ogłoszenia naboru,

[2] do przeliczenia łącznego kosztu projektu stosuje się miesięczny obrachunkowy kurs wymiany waluty stosowany przez KE, aktualny na dzień ogłoszenia naboru,

[3] Na podstawie kryterium dostępu nr 9

 

OGŁOSZENIE

REGULAMIN

ZAŁĄCZNIKI