Ogłoszenie naboru w trybie pozakonkursowym, wezwanie do składania wniosków na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach pomocy technicznej RPO–LUBUSKIE 2020 na rok 2021 Nr RPLB.10.01.00-IZ.00-08-P01/20 w ramach RPO – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna dla Działania 10.1 Wsparcie Zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania

Zakończony 31.01.2021

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA NABÓR W TRYBIE POZAKONKURSOWYM I WZYWA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ

RPO–LUBUSKIE 2020 NA ROK 2021

Nr RPLB.10.01.00-IZ.00-08-P01/20
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna
dla Działania
10.1 Wsparcie Zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 1 grudnia 2020 r. i zakończy się 31 stycznia 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Kancelaria ogólna UMWL

ul. Podgórna 7

65-057 Zielona Góra

Sposób składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

  • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
  • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty wskazane w załączniku nr 5 do SZOOP RPO-Lubuskie 2020 tj.

- Instytucja Zarządzająca – Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

- Instytucja Pośrednicząca - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze 

W przypadku braków lub oczywistych omyłek Instytucja Zarządzająca będzie wzywała  wnioskodawcę  do uzupełnienia braków w zakresie warunków formalnych lub poprawienia oczywistej omyłki, drogą elektroniczną, telefoniczną lub pisemnie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach kategorii interwencji:

121 – przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola

122- ewaluacja i badania

123 – informacja i komunikacja

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania 85,00 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Budżet naboru [PLN] 25 670 000,00

Niezbędne dokumenty

Inne ważne informacje