Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.11.01.00-IZ.00-08-K01/22 w ramach RPO – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 11 REACT-EU wspiera lubuskie dla Działania 11.1 Efektywność energetyczna – REACT-EU

Zakończony 25.05.2022

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.11.01.00-IZ.00-08-K01/22


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 11 REACT-EU wspiera lubuskie
dla Działania
11.1 Efektywność energetyczna – REACT-EU

 

(Konkurs może dotyczyć projektów objętych zasadami pomocy publicznej oraz pomocy de minimis;

Konkurs nie jest podzielony na rundy)

Wyniki naboru 02.11.2022

2022-11-03 -------------------------------

W dniu 3 listopada 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu projektów w ramach konkursu nr RPLB.11.01.00-IZ.00-08-K01/22 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 11 REACT-EU wspiera Lubuskie, Działania 11.1 Efektywność energetyczna – REACT-EU, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach Konkursu nr RPLB.11.01.00-IZ.00-08-K01/22 wynosi: 36 000 000,00 PLN[1].

Wartość wnioskowanego dofinansowania dla dziesięciu zatwierdzonych projektów wynosi 31 511 228,32 PLN zaś ich kwota całkowita to 38 940 453,43 PLN.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy projekty, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.11.01.00-IZ.00-08-K01/22

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

.............................................................

W dniu 2 listopada 2022 r. zakończono ocenę środowiskową projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.11.01.00-IZ.00-08-K01/22 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 11 REACT-EU wspiera Lubuskie, Działania 11.1 Efektywność energetyczna – REACT-EU, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej.

Wszystkie projekty przekazane do oceny środowiskowej zostały pozytywnie ocenione. Kwota dofinansowania pozytywnie ocenionych 10 projektów wynosi 31 511 228,32 PLN zaś ich kwota całkowita to 38 940 453,43 PLN.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach Konkursu nr RPLB.11.01.00-IZ.00-08-K01/22 wynosi: 36 000 000,00 PLN[1].

 

Projekty, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny środowiskowej

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

 

 

Szanowni Państwo,

w dniu 10 października 2022 r. zakończono ocenę merytoryczną projektów (która trwała od dnia 27 września 2022 r. do dnia 10 października 2022 r.) złożonych
w ramach Konkursu nr 11.01.00-IZ.00-08-K01/22 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 11 REACT-EU wspiera Lubuskie, Działania 11.1 Efektywność energetyczna – REACT-EU, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej.

Wszystkie projekty przekazane do oceny merytorycznej zostały pozytywnie ocenione, tj. spełniły kryteria merytoryczne horyzontalne oraz specyficzne. Następnie zostaną przekazane do oceny OOŚ. Kwota dofinansowania pozytywnie ocenionych 10 projektów wynosi 31 511 228,32 PLN zaś ich kwota całkowita to 38 940 453,43 PLN.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach Konkursu nr RPLB.11.01.00-IZ.00-08-K01/22 wynosi: 36 000 000,00 PLN[1].

Projekty, które zostały pozytywnie zweryfikowane na etapie oceny merytorycznej.
 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

 

W dniu 19 września 2022 r. zakończono ocenę formalną, projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.11.01.00-IZ.00-08-K01/22 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 11 REACT-EU wspiera Lubuskie, Działania 11.1 Efektywność energetyczna – REACT-EU, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach Konkursu nr RPLB.11.01.00-IZ.00-08-K01/22 wynosi: 36 000 000,00 PLN[1].

Weryfikację warunków formalnych pozytywnie przeszło 10 projektów na kwotę dofinansowania 31 396 426,90 PLN i kwotę całkowitą 39 037 008,43 PLN.

obrazek W tabeli prezentujemy projekt, który został pozytywnie zweryfikowany na etapie oceny formalnej.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

--------------------------------

9 sierpnia 2022 r. zakończono weryfikację warunków formalnych projektów złożonych w ramach Konkursu nr RPLB.11.01.00-IZ.00-08-K01/22 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 11 REACT-EU wspiera Lubuskie, Działania 11.1 Efektywność energetyczna – REACT-EU, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach Konkursu nr RPLB.11.01.00-IZ.00-08-K01/22 wynosi: 36 000 000,00 PLN[1].

Weryfikację warunków formalnych pozytywnie przeszło 10 projektów na kwotę dofinansowania 31 396 426,90 PLN i kwotę całkowitą 39 037 008,43 PLN.

Lista projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane na etapie weryfikacji warunków formalnych.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

25 maja 2022 r. zakończył się nabór wniosków w ramach Konkursu Nr RPLB.11.01.00-IZ.00-08-K01/22 – Oś Priorytetowa 11 REACT-EU wspiera lubuskie dla Działania 11.1 Efektywność energetyczna – REACT-EU.

13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 36 000 000,00 PLN, w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (3 600 000,00 PLN). Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Działanie 11.1 jest finansowane ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Nabór wniosków rozpoczął się w dniu 5 maja 2022 r., a zakończył w dniu 25 maja 2022 r. W wyniku naboru do Departamentu Programów Regionalnych wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej – dziesięć wniosków o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania wszystkich projektów wynosi 31 511 228,32 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 38 940 453,43 PLN.

Lista projektów

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 5 maja 2022 r. i zakończy się w dniu 18 maja 25 maja 2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: lipiec 2022 r. wrzesień 2022 r. październik 2022 r. listopad 2022 r.

Miejsce składania wniosków

Formularze wniosków wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,

w Punkcie Przyjęć Wniosków:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departament Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(główny hol budynku – parter)

lub w:

Biurze Zamiejscowym
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
 z siedzibą w Gorzowie Wlkp.,
ul. Ignacego Mościckiego 6

66-400 Gorzów Wlkp.

(Sekretariat)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

W przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej. W pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnieni są następujący Wnioskodawcy:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia oraz podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub, dla których podmiotem założycielskim jest JST,
 • organizacje pozarządowe, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia;

Projekty mogą być realizowane na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w powyższym katalogu Beneficjentów. Dopuszczalna jest realizacja projektu z zaangażowaniem podmiotów, innych niż ww. katalogu Beneficjentów, realizujących wspólnie projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu, z zastrzeżeniem, iż wszystkie wydatki ponoszone przez te podmioty, zostaną ujęte jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projektu.

 

Partner musi zostać wybrany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania m.in. na:

 • poprawę termoizolacyjności obiektów poprzez docieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej,
 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię budynków poprzez modernizację oświetlenia, w tym budowę inteligentnych energooszczędnych systemów oświetlenia, modernizację systemów c.o. oraz c.w.u,
 • instalację systemów monitorowania i zarządzania energią,
 • przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła) oraz wentylacji i klimatyzacji (w tym budowy układów odzysku ciepła z wywiewanego powietrza wentylacyjnego w nowobudowanych obiektach użyteczności publicznej oraz poddawanych gruntownej renowacji),
 • instalacje odnawialnych źródeł energii w modernizowanych energetycznie budynkach,
 • instalacje systemów chłodzących z możliwością wykorzystania OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
 • przygotowanie audytów energetycznych dla sektora publicznego, stanowiących niezbędny element dla przeprowadzenia finansowanych inwestycji (jako kompleksowy element projektu),
 • inwestycje w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe – wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o warunki formalne (określone w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego), jak również kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) oraz środowiskowe przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:

 • uchwałą nr 198/KM RPO-L2020/2022 Komitetu Monitorującego RPO - L2020 z dnia 10.01.2022 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych  dla Działania 11.1 Efektywność energetyczna – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
 • uchwałą nr 201/KM RPO-L2020/2022 Komitetu Monitorującego RPO-L2020  z dnia 7 lutego 2022 r. zmieniającą uchwałę nr 68/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 i 11 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi:

 • 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną,
 • 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w przypadku projektów generujących dochód,
 • zgodnie ze schematem pomocy publicznej – w przypadku projektów objętych pomocą publiczną.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 36 000 000,00 PLN[1], w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (3 600 000,00PLN). Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Działanie 11.1 jest finansowane ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO-L2020 zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

Niezbędne dokumenty

Niezbędne dokumenty

25 października 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wydłużeniu terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPLB.11.01.00-IZ.00-08-K01/22 w ramach Osi Priorytetowej 11 REACT-EU wspiera lubuskie dla Działania 11.1 Efektywność energetyczna – REACT-EU, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Termin rozstrzygnięcia naboru w trybie konkursowym uległ wydłużeniu z października 2022 r. na listopad 2022 r. W związku z tym zmianie uległy zapisy Regulaminu ww. konkursu.

 

Załączniki:

1. Regulamin konkursu nr RPLB.11.01.00-IZ.00-08-K01/22

2. Tabela zmian do Regulaminu konkursu nr RPLB.11.01.00-IZ.00-08-K01/22

 

 

2022-09-28 -----------------------------

W dniu 27 września 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wydłużeniu terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPLB.11.01.00-IZ.00-08-K01/22 w ramach Osi Priorytetowej 11 REACT-EU wspiera lubuskie dla Działania 11.1 Efektywność energetyczna – REACT-EU, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Termin rozstrzygnięcia naboru w trybie konkursowym uległ wydłużeniu z września 2022 r. na październik 2022 r. W związku z tym zmianie uległy zapisy Regulaminu ww. konkursu.

 

Załączniki:

1. Regulamin konkursu nr RPLB.11.01.00-IZ.00-08-K01/22

2. Tabela zmian do Regulaminu konkursu nr RPLB.11.01.00-IZ.00-08-K01/22

--------------------------------------------

26 lipca 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wydłużeniu terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPLB.11.01.00-IZ.00-08-K01/22 w ramach Osi Priorytetowej 11 REACT-EU wspiera lubuskie dla Działania 11.1 Efektywność energetyczna – REACT-EU, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Termin rozstrzygnięcia naboru w trybie konkursowym uległ wydłużeniu z lipca 2022 r. na wrzesień 2022 r. W związku z tym zmianie uległy zapisy Regulaminu ww. konkursu.

Załączniki:

1. Regulamin konkursu nr RPLB.11.01.00-IZ.00-08-K01/22

2. Tabela zmian do Regulaminu konkursu nr RPLB.11.01.00-IZ.00-08-K01/22

 

 

19 kwietnia 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian do regulaminu konkursu Nr RPLB.11.01.00-IZ.00-08-K01/22 w ramach Osi Priorytetowej 11 REACT-EU wspiera lubuskie dla Działania 11.1 Efektywność energetyczna – REACT-EU.

Zmiany dotyczą przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu z 18 maja 2022 r. na 25 maja 2022 r. oraz precyzują zapisy dotyczące braku możliwości realizowania projektów w trybie „zaprojektuj i wybuduj” i projektów objętych zasadami pomocy publicznej. Ponadto, uszczegółowiono zapisy dotyczące składania przez Wnioskodawcę dokumentów za pośrednictwem e-puapu oraz doprecyzowano (zgodnie z regulaminem konkursu) katalog kosztów kwalifikowanych.


Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.11.01.00-IZ.00-08-K01/22

Regulamin konkursu Nr RPLB.11.01.00-IZ.00-08-K01/22 archiwalny

Wykaz zmian w Regulaminie

Katalog Kosztów Kwalifikowanych

 

 

Ogłoszenie archiwalne

Regulamin archiwalne

Załączniki

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu (w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków). Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 • Departament Programów Regionalnych

Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr: 24, 17)

tel. 68 45 65 133, - 143

e-mail: m.graczyk@rpo.lubuskie.pl, l.kucz@rpo.lubuskie.pl

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
 • e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
 • telefoniczny: 68 45 65 119
 • osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.6, poziom „0”)
 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 • e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)
 • telefoniczny: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:
  68 45 65 535, -499, -488, -480, -454 oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. 95 73 90 386, -380, -378, -377
 • osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 0.3, poziom „0”)