Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.11.01.00-IZ.00-08-K01/22 w ramach RPO – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 11 REACT-EU wspiera lubuskie dla Działania 11.1 Efektywność energetyczna – REACT-EU

Zakończony 25.05.2022

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.11.01.00-IZ.00-08-K01/22


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 11 REACT-EU wspiera lubuskie
dla Działania
11.1 Efektywność energetyczna – REACT-EU

 

(Konkurs może dotyczyć projektów objętych zasadami pomocy publicznej oraz pomocy de minimis;

Konkurs nie jest podzielony na rundy)

Wyniki naboru 25.05.2022

25 maja 2022 r. zakończył się nabór wniosków w ramach Konkursu Nr RPLB.11.01.00-IZ.00-08-K01/22 – Oś Priorytetowa 11 REACT-EU wspiera lubuskie dla Działania 11.1 Efektywność energetyczna – REACT-EU.

13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 36 000 000,00 PLN, w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (3 600 000,00 PLN). Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Działanie 11.1 jest finansowane ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Nabór wniosków rozpoczął się w dniu 5 maja 2022 r., a zakończył w dniu 25 maja 2022 r. W wyniku naboru do Departamentu Programów Regionalnych wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej – dziesięć wniosków o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania wszystkich projektów wynosi 31 511 228,32 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 38 940 453,43 PLN.

Lista projektów

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 5 maja 2022 r. i zakończy się w dniu 18 maja 25 maja 2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: lipiec 2022 r.

Maksymalny termin zakończenia realizacji projektów: 30 września 2023 r.

Miejsce składania wniosków

Formularze wniosków wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,

w Punkcie Przyjęć Wniosków:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departament Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(główny hol budynku – parter)

lub w:

Biurze Zamiejscowym
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
 z siedzibą w Gorzowie Wlkp.,
ul. Ignacego Mościckiego 6

66-400 Gorzów Wlkp.

(Sekretariat)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

W przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej. W pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnieni są następujący Wnioskodawcy:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia oraz podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub, dla których podmiotem założycielskim jest JST,
 • organizacje pozarządowe, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia;

Projekty mogą być realizowane na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w powyższym katalogu Beneficjentów. Dopuszczalna jest realizacja projektu z zaangażowaniem podmiotów, innych niż ww. katalogu Beneficjentów, realizujących wspólnie projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu, z zastrzeżeniem, iż wszystkie wydatki ponoszone przez te podmioty, zostaną ujęte jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projektu.

 

Partner musi zostać wybrany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania m.in. na:

 • poprawę termoizolacyjności obiektów poprzez docieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej,
 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię budynków poprzez modernizację oświetlenia, w tym budowę inteligentnych energooszczędnych systemów oświetlenia, modernizację systemów c.o. oraz c.w.u,
 • instalację systemów monitorowania i zarządzania energią,
 • przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła) oraz wentylacji i klimatyzacji (w tym budowy układów odzysku ciepła z wywiewanego powietrza wentylacyjnego w nowobudowanych obiektach użyteczności publicznej oraz poddawanych gruntownej renowacji),
 • instalacje odnawialnych źródeł energii w modernizowanych energetycznie budynkach,
 • instalacje systemów chłodzących z możliwością wykorzystania OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
 • przygotowanie audytów energetycznych dla sektora publicznego, stanowiących niezbędny element dla przeprowadzenia finansowanych inwestycji (jako kompleksowy element projektu),
 • inwestycje w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe – wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o warunki formalne (określone w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego), jak również kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) oraz środowiskowe przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:

 • uchwałą nr 198/KM RPO-L2020/2022 Komitetu Monitorującego RPO - L2020 z dnia 10.01.2022 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych  dla Działania 11.1 Efektywność energetyczna – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
 • uchwałą nr 201/KM RPO-L2020/2022 Komitetu Monitorującego RPO-L2020  z dnia 7 lutego 2022 r. zmieniającą uchwałę nr 68/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 i 11 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi:

 • 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną,
 • 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w przypadku projektów generujących dochód,
 • zgodnie ze schematem pomocy publicznej – w przypadku projektów objętych pomocą publiczną.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 36 000 000,00 PLN[1], w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (3 600 000,00PLN). Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Działanie 11.1 jest finansowane ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO-L2020 zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

Niezbędne dokumenty

Niezbędne dokumenty

19 kwietnia 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian do regulaminu konkursu Nr RPLB.11.01.00-IZ.00-08-K01/22 w ramach Osi Priorytetowej 11 REACT-EU wspiera lubuskie dla Działania 11.1 Efektywność energetyczna – REACT-EU.

Zmiany dotyczą przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu z 18 maja 2022 r. na 25 maja 2022 r. oraz precyzują zapisy dotyczące braku możliwości realizowania projektów w trybie „zaprojektuj i wybuduj” i projektów objętych zasadami pomocy publicznej. Ponadto, uszczegółowiono zapisy dotyczące składania przez Wnioskodawcę dokumentów za pośrednictwem e-puapu oraz doprecyzowano (zgodnie z regulaminem konkursu) katalog kosztów kwalifikowanych.


Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.11.01.00-IZ.00-08-K01/22

Regulamin konkursu Nr RPLB.11.01.00-IZ.00-08-K01/22

Wykaz zmian w Regulaminie

Katalog Kosztów Kwalifikowanych

 

 

Ogłoszenie archiwalne

Regulamin archiwalne

Załączniki

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu (w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków). Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 • Departament Programów Regionalnych

Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr: 24, 17)

tel. 68 45 65 133, - 143

e-mail: m.graczyk@rpo.lubuskie.pl, l.kucz@rpo.lubuskie.pl

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
 • e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
 • telefoniczny: 68 45 65 119
 • osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.6, poziom „0”)
 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 • e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)
 • telefoniczny: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:
  68 45 65 535, -499, -488, -480, -454 oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. 95 73 90 386, -380, -378, -377
 • osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 0.3, poziom „0”)