Ogłoszenie konkursu nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/16 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra

Zakończony 31.10.2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z siedzibą w Zielonej Górze

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS
Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/16


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (RPO-L2020)
Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna dla Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych
dla Poddziałania
9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra

(konkurs nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej)

Wyniki naboru 31.10.2016

Szanowni Państwo,

W dniu 21 listopada 2016 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra,

 kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 – Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 – Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Łączna wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra wynosi 35 600 000,00 PLN (31 411 764,71 PLN wynoszą środki z EFRR, 4 188 235,29 PLN wynoszą środki z budżetu państwa.), w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (3 560 000,00 PLN). Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 30 sierpnia 2016 r. i zakończył się w dniu 31 października 2016 r.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej - 1 wniosek
o dofinansowanie,
który pozytywnie przeszedł ocenę formalną oraz merytoryczną, tj. spełnił kryteria dopuszczające i otrzymał co najmniej 50%, tj. 15,5 pkt maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia podczas oceny merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej). W dniu 22 listopada 2016 r. projekt otrzymał również pozytywną cenę pod kątem zgodności ze Strategią ZIT MOF Zielonej Góry.

W dniu 24 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął w formie Uchwały decyzję
o przyznaniu dofinansowania dla ww. projektu, znajdującego się na liście rankingowej projektów po ocenie merytorycznej i zgodności ze Strategią ZIT MOF Zielona Góra w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/16.

Wartość dofinansowania projektu wynosi 31 999 999,65 PLN (w tym 28 235 293,81 PLN – środki pochodzące z EFRR oraz 3 764 705,84 PLN – środki pochodzące z budżetu państwa), natomiast całkowita wartość projektu wynosi 37 908 929,42 PLN.

W dniu 15 listopada 2016 r. zakończyła się ocena formalna wniosku złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra,  kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Łączna wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra wynosi 35 600 000,00 PLN (31 411 764,71 PLN wynoszą środki z EFRR, 4 188 235,29 PLN wynoszą środki z budżetu państwa.), w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (3 560 000,00 PLN). Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 30 sierpnia 2016 r. i zakończył się w dniu 31 października 2016 r. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej - 1 wniosek o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 31 999 999,65 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 37 908 929,42 PLN.

Wniosek złożony w ramach ww. konkursu uzyskał pozytywny wynik po ocenie formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej.

Załączniki:

Lista projektów pozytywnie ocenionych po ocenie merytorycznej i zgodności ze Strategią ZIT MOF Zielona Góra w konkursie Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/16

Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/16

Lista członków KOP do oceny wniosków w konkursie Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/16

                                                                                                                                                              

w dniu 31 października 2016 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra,

 kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Łączna wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra wynosi 35 600 000,00 PLN (31 411 764,71 PLN wynoszą środki z EFRR, 4 188 235,29 PLN wynoszą środki z budżetu państwa.), w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (3 560 000,00 PLN). Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 30 sierpnia 2016 r. i zakończył się w dniu 31 października 2016 r. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej - 1 wniosek o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 31 999 999,66 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 37 908 929,42 PLN.

Lista członków KOP (pdf 282 KB )

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 30 sierpnia 2016 r. i zakończy się 31 października 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: kwiecień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 •  poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 •  wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w Punkcie Przyjęć Wniosków w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego
Departament Programów Regionalnych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra

(główny hol budynku - parter)

Sposób składania wniosków

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 •  listem poleconym,
 •  przesyłką kurierską,
 •  osobiście.

W przypadku dostarczenia wniosku w formie papierowej pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnieni są następujący Wnioskodawcy:

 •  jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 •  jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 •  samorządowe instytucje kultury,
 •  organizacje pozarządowe, nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia i fundacje.

Projekty mogą być realizowane na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020, w katalogu Beneficjentów dla Poddziałania 9.2.1. Dopuszczalna jest realizacja projektu z zaangażowaniem podmiotów, innych niż ww. katalogu Beneficjentów, realizujących wspólnie projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu,z zastrzeżeniem, iż wszystkie wydatki ponoszone przez te podmioty, zostaną ujęte jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu będzie można uzyskać dofinansowanie na realizację projektów z zakresu kompleksowej rewitalizacji zdegradowanych obszarów1, mających na celu przywracanie i/lub nadawanie nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych tym obszarom2, obejmujących:

 •  adaptację, tj. modernizację3, remont, renowację budynków4, znajdujących się na obszarze zdegradowanym podlegającym rewitalizacji, stanowiących własność publiczną lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych, wraz z zagospodarowaniem najbliższej przestrzeni wokół adaptowanego obiektu (w tym inwestycje dotyczące infrastruktury komunalnej – tylko jako element projektu5),
 •  uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanych terenów i przestrzeni publicznej, polegające na dostosowaniu do nowych funkcji (w tym inwestycje dotyczące infrastruktury komunalnej – tylko jako element projektu6).

Zakres rzeczowy projektu rewitalizacyjnego aplikującego o środki w ramach przedmiotowego konkursu nie może obejmować działań, mających na celu kompleksowe uzbrojenie (tworzenie) terenów inwestycyjnych, polegających, w szczególności, na dostarczeniu podstawowych mediów, tj.: drogi wewnętrzne, przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe lub telekomunikacyjne. Niniejsze wyłączenie związane jest z dostępnością środków przewidzianych na tego typu zadania w ramach Działania 1.3 „Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych”.

Kryteria wyboru projektów

 Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) oraz strategiczne przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą Nr 32/KM RPO-L2020/2016 z dnia 19 maja 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5, 9), uchwałą Nr 36/KM RPO-L2020/2016 z dnia 19 lipca 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie Kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5, 9), oraz uchwałą Nr 27/KM RPO-L2020/2016 z dnia 18 lutego 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 11/KMRPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 z dnia 21 sierpnia 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry, które stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu. Uchwały zostały również zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu/Poddziałania RPO-L2020 będzie mógł otrzymać wniosek, który:

 •  spełnił wszystkie kryteria dopuszczające (horyzontalne, specyficzne dla Działania 9.2 i strategiczne w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra) oraz
 •  uzyskał co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów na ocenie merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej) oraz
 •  uzyskał nie mniej niż 50% + 1 pkt możliwych do zdobycia punktów na ocenie pod kątem zgodności ze Strategią ZIT.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu (w przypadku projektów nie generujących dochodu) wynosi 85%, z czego 75% stanowi EFRR i 10% budżet państwa.

Maksymalna wartość dofinansowania

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałania 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra, wynosi

34 000 000,00 PLN,

(w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs, co stanowi 3 400 000,00 PLN).

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w tym 75% EFRR i 10% budżetu państwa8

UWAGA! Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 35 600 000,00 PLN.

Inne ważne informacje

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na wniosek IP ZIT MOF Zielonej Góry, Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 25 października 2016 roku podjął decyzję o zwiększeniu alokacji z 34 000 000,00 zł do 35 600 000,00 zł dla ogłoszonego konkursu w ramach Podziałania 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych - ZIT Zielona Góra.

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać osobiście, pisemnie lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:

- Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych i Środowiskowych, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 54), tel. 68 45 65 117, 118.

adresy e-mail: l.klobut@lrpo.lubuskie.pl; j.szczepaniak@lrpo.lubuskie.pl;

 

- Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:

 •  e-mail: infoue@lubuskie.pl i lpi@lubuskie.pl
 •  telefoniczny:

- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;

 •  osobisty w siedzibie:

 Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 0.3, poziom „0”)