Przejdź do komentarzy

Ogłoszenie konkursu nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K02/19

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Lubuskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020, ogłasza konkurs nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K02/19 w ramach  Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna dla Działania 9.2  Rozwój obszarów zmarginalizowanych dla Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp.

Dokumentacja konkursowa