Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT

Zakończony 01.12.2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
OGŁASZA KONKURS Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (RPO-L2020) Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna dla Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych dla Poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 30 czerwca 2016 r. i zakończy się 20 grudnia 2016 r.

Wyniki naboru 28.10.2016

Szanowni Państwo,

W dniu 29 listopada 2016 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach II rundy konkursu Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT,  kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

W ramach II rundy konkursowej wpłynęło 6 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie złożone projekty pozytywnie przeszły ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną, tj. spełniły kryteria dopuszczające i otrzymały co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia na ocenie merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej). Łączna kwota dofinansowania projektów złożonych w ramach II rundy konkursowej wynosi 23 935 827,55 PLN (w tym środki z EFRR w kwocie 21 144 876,72 PLN oraz z budżetu państwa w kwocie 2 790 950,83 PLN).

Alokacja przeznaczona na ww. konkurs wynosi 59 332 040,00 PLN, w tym na procedurę odwoławczą 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (5 933 204,00 PLN).

Po dofinansowaniu projektów złożonych w ramach I rundy konkursowej (34 107 903,03 PLN –  w tym środki z EFRR w kwocie 30 095 208,58 PLN oraz z budżetu państwa w kwocie 4 012 694,45 PLN) pozostała do wykorzystania alokacja w wysokości 19 290 932,97 PLN oraz 5 933 204,00 PLN w ramach procedury odwoławczej.

Wobec powyższego, w dniu 1 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego Zarząd Województwa Lubuskiego podjął w formie Uchwały decyzję o przyznaniu dofinansowania dla 6 projektów złożonych
w ramach II rundy konkursowej, przesuwając  środki (w kwocie 4 644 894,58 PLN) z procedury odwoławczej, tak aby wszystkie złożone w ramach II rundy konkursowej projekty mogły otrzymać dofinansowanie. W konkursie pozostała kwota w wysokości 1 288 309,42 PLN (w ramach procedury odwoławczej).

W związku z wyczerpaniem alokacji środków przeznaczonych na ww. konkurs Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 1 grudnia 2016 r. podjął decyzję o zamknięciu naboru projektów w ramach III rundy konkursu Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/16, ponieważ zgodnie z zapisami Regulaminu ww. konkursu w przypadku, gdy przed upływem terminu zakończenia naboru dostępna w konkursie alokacja zostanie wyczerpana, Zarząd Województwa Lubuskiego podejmuje decyzję o zamknięciu naboru.

Załączniki poniżej :

Lista rankingowa projektów pozytywnie ocenionych po ocenie merytorycznej w ramach konkursu

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach  konkursu

Lista członków KOP do oceny wniosków w konkursie

                                                                                                                                                                    

w dniu 23 listopada 2016 r. zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych do II rundy w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT,

 kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 59 332 040,00 PLN (52 351 800,00 PLN wynoszą środki z EFRR,  6 980 240,00 PLN wynoszą środki z budżetu państwa), w tym na procedurę odwoławczą 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (5 933 204,00 PLN).

 Konkurs został podzielony na trzy rundy konkursowe. II runda konkursowa trwała od dnia 1 września 2016 r. do  dnia 28 października 2016 r. Do II rundy konkursowej wpłynęło – w wersji elektronicznej
i papierowej – 6 wniosków o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania projektów po ocenie formalnej wynosi 23 935 827,55 PLN, natomiast całkowita wartość wynosi 28 305 041,18 PLN.

 

Wszystkie wnioski o dofinansowanie, złożone w ramach II rundy ww. konkursu uzyskały pozytywny wynik po ocenie formalnej i  zostaną przekazane do oceny merytorycznej.

W dniu  8 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął w formie Uchwały decyzję
o przyznaniu dofinansowania dla 6 projektów złożonych w ramach I rundy ww. konkursu. Łączna kwota dofinansowania projektów wyniosła 34 107 903,03 PLN (w tym 30 095 208,58 PLN – środki pochodzące z EFRR oraz 4 012 694,45 PLN – środki pochodzące z budżetu państwa).

Załącznik:

Lista wniosków pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalnej (II runda konkursowa).

                                                                                                                                                                      

W dniu  8 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął decyzję o zwiększeniu alokacji z kwoty 18 133 333,32 PLN na kwotę 59 332 040,00 PLN na konkurs Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT,

 kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 – Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 – Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

W związku z tym, zmianie uległy zapisy Ogłoszenia o ww. konkursie oraz Regulaminu.

                                                                                                                                                                      

W dniu 3 listopada 2016 r. zakończono ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT,

 kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 – Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 – Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Wartość środków przeznaczona na konkurs pierwotnie wynosiła 18 133 333,32 PLN, w tym na procedurę odwoławczą 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (1 813 333,32 PLN). W dniu 8 listopada br. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął w formie Uchwały decyzję o zwiększeniu alokacji na ww. konkurs na kwotę 59 332 040,00 PLN, w tym na procedurę odwoławczą 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (5 933 204,00 PLN).

Złożone projekty uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej oraz merytorycznej tj. spełniły wszystkie kryteria dopuszczające (środowiskowe, horyzontalne i specyficzne) i uzyskały co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów na ocenie horyzontalnej i specyficznej (otrzymały 20/40 pkt.).

W dniu  8 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął w formie Uchwały decyzję
o przyznaniu dofinansowania dla 6 projektów. Łączna kwota dofinansowania projektów wynosi 34 107 903,03 PLN (w tym 30 095 208,58 PLN – środki pochodzące z EFRR oraz 4 012 694,45 PLN – środki pochodzące z budżetu państwa).

                                                                                                                                                                       

w związku z tym, iż Konkurs Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT,

 kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego został podzielony na trzy rundy konkursowe, w pierwszej kolejności rozpatrywane będą projekty złożone w ramach pierwszej rundy konkursowej (tj. do dnia 31 sierpnia 2016 r.).

Każda z rund będzie rozstrzygana oddzielnie, w terminie wskazanym w Regulaminie ww. Konkursu.

                                                                                                                                                            

W dniu 28 października 2016 r. zakończył się nabór wniosków do II rundy konkursowej w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT,  kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Łączna wartość środków  przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 18 133 333,32 PLN (środki z EFRR wynoszą 16 000 000,00 PLN natomiast środki z budżetu państwa wynoszą 2 133 333,32 PLN), w tym na procedurę odwoławczą  przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (1 813 333,32 PLN).

I runda konkursowa trwała od dnia 30 czerwca 2016 r. do  dnia 31 sierpnia 2016 r.  W odpowiedzi na ww. konkurs do I rundy wpłynęło – w wersji elektronicznej i papierowej – 6 wniosków o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania złożonych projektów wynosi 34 107 903,03 PLN, natomiast całkowita wartość wynosi 41 460 188,71 PLN.

II runda konkursowa trwała od dnia 1 września 2016 r. do  dnia 28 października 2016 r. Do II rundy konkursowej wpłynęło – w wersji elektronicznej i papierowej – 6 wniosków o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania projektów wynosi 23 989 597,18 PLN, natomiast całkowita wartość wynosi 28 305 041,18 PLN. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wniosków złożonych w ramach I i II rundy konkursowej wynosi 58 097 500,21 PLN, a całkowita wartość inwestycji 69 765 229,89 PLN.

w dniu 25 października 2016 r. zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT,

 kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 18 133 333,32 PLN (środki z EFRR wynoszą 16 000 000,00 PLN natomiast środki z budżetu państwa wynoszą 2 133 333,32 PLN), w tym na procedurę odwoławczą 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (1 813 333,32 PLN).

 Konkurs został podzielony na trzy rundy konkursowe. I runda trwała od dnia 30 czerwca 2016 r. do  dnia 31 sierpnia 2016 r. W ramach I rundy wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej - 6 wniosków o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 34 107 903,03 PLN, wartość kwalifikowalna wynosi 40 126 944, 98 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 41 460 188,71 PLN.

Wszystkie wnioski o dofinansowanie, złożone w ramach I rundy ww. konkursu uzyskały pozytywny wynik po ocenie formalnej i  zostaną przekazane do oceny merytorycznej.

Załącznik poniżej.

                                                                                                                                                                           

W dniu 31 sierpnia 2016 r. zakończył się nabór wniosków do I rundy konkursowej w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT,

 kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 18 133 333,32 PLN (środki z EFRR wynoszą 16 000 000,00 PLN natomiast środki z budżetu państwa wynoszą 2 133 333,32 PLN), w tym na procedurę odwoławczą 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (1 813 333,32 PLN). I runda konkursowa trwała od dnia 30 czerwca 2016 r. do  dnia 31 sierpnia 2016 r. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej -
6 wniosków o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 34 118 953,15 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 41 460 188,71PLN.

Lista złożonych projektów konkursowych

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 30 czerwca 2016 r. i zakończy się 20 grudnia 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: czerwiec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.
- poniedziałek: od 8:00 do 16:00
- wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30
w :
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego
Departament Programów Regionalnych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra
(punkt przyjęć wniosków w holu na parterze)
lub w:
Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Dworcowa 13
66-400 Gorzów Wlkp.
(sekretariat)

Sposób składania wniosków

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:
- listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
- przesyłką kurierską,
- osobiście.
W przypadku dostarczenia wniosku w formie papierowej pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:
- jednostki samorządu terytorialnego (JST),
- związki, stowarzyszenia i porozumienia JST,
- jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
- jednostki administracji rządowej,
- kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
- organizacje pozarządowe, nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia i fundacje,
- samorządowe instytucje kultury,
- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
- towarzystwa budownictwa społecznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu będzie można uzyskać dofinansowanie na realizację projektów z zakresu kompleksowej rewitalizacji zdegradowanych obszarów1, mających na celu przywracanie i/lub nadawanie nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych tym obszarom2, obejmujących:
- adaptację, tj. modernizację3, remont, renowację budynków4, znajdujących się na obszarze zdegradowanym podlegającym rewitalizacji, stanowiących własność publiczną lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych, wraz z zagospodarowaniem najbliższej przestrzeni wokół adaptowanego obiektu (w tym inwestycje dotyczące infrastruktury komunalnej – tylko jako element projektu),
- uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanych terenów i przestrzeni publicznej, polegające na dostosowaniu do nowych funkcji (w tym inwestycje dotyczące infrastruktury komunalnej – tylko jako element projektu).


1 Obszar zdegradowany to obszar, na którym został zidentyfikowany stan kryzysowy, objęty w całości lub w części procesem rewitalizacji. Stan kryzysowy to stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej. Dotyczy to najczęściej obszarów miejskich, ale również wiejskich. Obszar rewitalizacji nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy.
2 Pod warunkiem, że obszar zdegradowany został wyznaczony w Programie Rewitalizacji, a projekt wynika z Programu Rewitalizacji, który został pozytywnie zweryfikowany przez IZ RPO-L2020.
3 Pojęcie „modernizacja” mieści się w zakresie pojęciowym remontu, przebudowy albo rozbudowy. Remont jako ulepszenie środka trwałego, o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.), będzie stanowił wydatek inwestycyjny. Wydatki na ulepszenie są to takie wydatki, które powodują zwiększenie wartości użytkowej środków trwałych z dnia ich przekazania/przyjęcia do używania. Wzrost wartości użytkowej środka trwałego następuje, gdy:
- wydłuża się okres używania środka trwałego,
- zwiększa się zdolność wytwórcza środka trwałego,
- zmienia się jakość produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych,
- zmniejszają się koszty eksploatacji środka trwałego.
Do wydatków na ulepszenie środków trwałych zalicza się:
- przebudowę, czyli zmianę (poprawienie) istniejącego stanu środków trwałych na inny,
- rozbudowę, tj. powiększenie (rozszerzenie) składników majątkowych, w szczególności budynków i budowli, linii technologicznych, itp.
- modernizację, tj. unowocześnienie środka trwałego, - rekonstrukcję, tj. odtworzenie (odbudowanie) zużytych całkowicie lub częściowo składników majątkowych,
- adaptację, tj. przystosowanie (przerobienie) składnika majątkowego do wykorzystania go w innym celu niż wskazywało jego pierwotne przeznaczenie, albo nadanie temu składnikowi nowych cech użytkowych.
4 Część projektu infrastrukturalnego może stanowić termomodernizacja – do 30% całkowitych kosztów projektu.
5 16 000 000,00 PLN wynoszą środki z EFRR, 2 133 333,32 PLN wynoszą środki z budżetu państwa.

 

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą NR 32/KM RPO-L2020/2016 z dnia 19 maja 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9) oraz uchwałą NR 33/KM RPO-L2020/2016 z dnia 19 maja 2016 r. zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9), które zostały zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Finanse

Maksymalna wartość dofinansowania

Łączna wartość środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nr RPLB.09.02.00-IZ.00-08-K01/16 dla Działania 9.2 wynosi 18 133 333,32 PLN. (8 listopad 2016) wynosi 59 332 040,00 PLN)

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitych kosztów kwalifikowalnych na poziomie projektu (dla projektów nie generujących dochodu) wynosi 85% i pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz budżetu państwa, w tym 75% EFRR i 10% budżetu państwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Łączna wartość środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nr RPLB.09.02.00-IZ.00-08-K01/16 dla Działania 9.2 wynosi 18 133 333,32 PLN.

Niezbędne dokumenty

Załączniki i oświadczenie do konkursu Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT

Załączniki i oświadczenie do konkursu Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT

Dokumenty pomocne w przygotowaniu wniosku

III. Dokumenty pomocne w przyg. wniosku

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać osobiście, pisemnie lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:


- Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 24, 54, 55), tel. 68 45 65 117,  -118,  -127,  -145,  -146,  -190.
adresy e-mail: l.klobut@lrpo.lubuskie.pl, j.szczepaniak@lrpo.lubuskie.pl, l.olszewska@rpo.lubuskie.pl, j.bieniasz@rpo.lubuskie.pl, j.wachowski@rpo.lubuskie.pl, k.wasilewska@rpo.lubuskie.pl, a.tybura@rpo.lubuskie.pl.

- Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:
- e-mail: infoue@lubuskie.pl i lpi@lubuskie.pl
- telefoniczny:
- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 4565 535, -499, -488, -480, -454;
- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.: 95 7390 386, -380, -378, -377.
- osobisty w siedzibie:
Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra
(pokój nr 0.3, poziom „0”)
lub
Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.,
ul. Władysława Sikorskiego 107
66-400 Gorzów Wlkp.
(pokój nr 115, I piętro).

Zakończenie I rundy naboru

W dniu 31 sierpnia 2016 r. zakończył się nabór wniosków do I rundy konkursowej w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT,

 kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 18 133 333,32 PLN (środki z EFRR wynoszą 16 000 000,00 PLN natomiast środki z budżetu państwa wynoszą 2 133 333,32 PLN), w tym na procedurę odwoławczą 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (1 813 333,32 PLN). I runda konkursowa trwała od dnia 30 czerwca 2016 r. do  dnia 31 sierpnia 2016 r. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej -
6 wniosków o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 34 118 953,15 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 41 460 188,71PLN.

Lista złożonych projektów konkursowych