Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach RPO–Lubuskie 2020 dla Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT

Zakończony 31.10.2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-K01/16


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna
dla Działania
9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych

dla Poddziałania

9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT

w ramach kategorii interwencji 53 - Infrastruktura ochrony zdrowia

 (konkurs nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej)

zgodnie z przyjętym w dniu 26 lutego 2016 r. Planem Działań w obszarze zdrowia przez Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia

Wyniki naboru 31.10.2016

Szanowni Państwo,

W dniu 22 listopada 2016 r. zakończono ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałanie 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych  - projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 53 - Infrastruktura ochrony zdrowia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych  - projekty realizowane poza formułą ZIT, wynosi 4 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 400 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszenie o ww. konkursie wpłynęły 2 wnioski, które pozytywnie przeszły ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną, tj. spełniły kryteria dopuszczające i otrzymały co najmniej 60%, tj. 21,6 pkt maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia na ocenie merytorycznej (horyzontalnej
i specyficznej) . Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 3 421 073,25 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 4 024 792,10 PLN.

W dniu 24 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził w formie Uchwały – listę projektów wybranych do dofinansowania. Kwota dofinansowania dla pozytywnie ocenionych projektów wyniosła łącznie 3 421 073,25 PLN i nie przekroczyła alokacji środków EFRR zaplanowanych na ww. konkurs.

W zamieszczonych poniżej tabelach prezentujemy skład KOP oraz listę projektów pozytywnie ocenionych po ocenie merytorycznej oraz listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-K01/16

                                                                                                                      

W dniu 17 listopada 2016 r. zakończyła się ocena formalna wniosków o dofinansowanie złożonych
w ramach konkursu Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałanie 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna
i usług społecznych  - projekty realizowane poza formułą ZIT
, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 53 - Infrastruktura ochrony zdrowia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych  - projekty realizowane poza formułą ZIT, wynosi 4 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 400 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 21 czerwca 2016 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 22 lipca 2016 r.) wpłynęły - w wersji elektronicznej i papierowej – 2 wnioski o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 3 421 073,35 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 4 024 792,10 PLN.

W dniu 31 października 2016 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu
Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałanie 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych  - projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:
53 - Infrastruktura ochrony zdrowia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych  - projekty realizowane poza formułą ZIT, wynosi 4 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 400 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 21 czerwca 2016 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 22 lipca 2016 r.) wpłynęły - w wersji elektronicznej i papierowej – 2 wnioski o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 3 421 073,35 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 4 024 792,10 PLN.

Lista wniosków złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-K01/16

 

Lista członków KOP (pdf 292 KB )

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Termin na złożenie wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 22 lipca 2016 r. i zakończy się w dniu 31 października 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w Punkcie Przyjęć Wniosków w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departament Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(główny hol budynku - parter)

lub w:

Sekretariacie Wydziału Zamiejscowego

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,

ul. Dworcowa 13

66-400 Gorzów Wlkp.

(sekretariat)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie (wraz z załącznikami) należy złożyć za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl) oraz w formie papierowej w jednym egzemplarzu w terminie/formie i miejscu określonym szczegółowo w niniejszym Ogłoszeniu oraz Regulaminie ww. konkursu.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganą dokumentacją należy przesłać do IZ RPO-L2020 za pośrednictwem systemu LSI2020 do dnia 31 października 2016 r.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

W przypadku dostarczenia wniosku w formie papierowej pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie ww. konkursu, dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnieni są następujący Beneficjenci:

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • Organizacje pozarządowe, nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia i fundacje,
 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • Podmioty lecznicze świadczące/lub zamierzające świadczyć usługi opieki zdrowotnej w publicznym i niepublicznym systemie ochrony zdrowia na podstawie kontraktu z NFZ - z wyłączeniem szpitali oraz podmiotów, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Projekty mogą być realizowane na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w powyższym katalogu Beneficjentów. Dopuszczalna jest realizacja projektu z zaangażowaniem podmiotów, innych niż ww. katalogu Beneficjentów, realizujących wspólnie projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu, z zastrzeżeniem, iż wszystkie wydatki ponoszone przez te podmioty, zostaną ujęte jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projektu.

Beneficjentami Poddziałania 9.1.1. mogą być wnioskodawcy z terenu MOF Gorzowa Wlkp.

Brak możliwości uzyskania wsparcia przez jednostki samorządu terytorialnego tworzące Związek ZIT Zielona Góra (tj. Miasto Zielona Góra, Gmina Czerwieńsk, Gmina Sulechów, Gmina Świdnica, Gmina Zabór).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje IV typ projektu: Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, podmiotów leczniczych świadczących usługi w zakresie opieki geriatrycznej, długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej.

W ramach konkursu będzie można uzyskać dofinansowanie na inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, podmiotów leczniczych świadczących usługi w zakresie opieki geriatrycznej, długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej - w kontekście deinstytucjonalizacji[1] opieki zdrowotnej - obejmującą:

 • zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego (wyposażenie obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia w wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny),
 • prace remontowo-budowlane obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia i/lub związane z dostosowaniem obiektów do pełnienia funkcji związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia,
 • rozbudowę[2] i/lub przebudowę[3], obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia (część projektu infrastrukturalnego może stanowić termomodernizacja – do 30% całkowitych kosztów projektu),
 • inwestycje w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych (e-usług), polegające na zakupie oprogramowania i sprzętu komputerowego – tylko jako element ww. typu projektu, (którego koszt nie może przekroczyć 30% wydatków kwalifikowalnych projektu) polegającego na zakupie wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego i/lub rozbudowie i/lub przebudowie obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia,
 • zakup wyposażenia niezbędnego do osiągnięcia celu głównego i prawidłowej realizacji zadania – tylko jako element ww. typu projektu (którego koszt nie może przekroczyć 20% wydatków kwalifikowalnych projektu) polegającego na zakupie wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego i/lub rozbudowie i/lub przebudowie obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia.

w ramach kategorii interwencji: 53 - Infrastruktura ochrony zdrowia

Okres realizacji projektu obejmujący wyłącznie zakup wysokospecjalistycznego sprzętu (bez robót budowlanych) nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, a w przypadku pozostałych rodzajów projektu (uwzględniających prace budowlane) nie dłuższy niż 24 miesiące od dnia podpisania Umowy o dofinansowanie projektu.

 

[1] Deinstytucjonalizacja - proces przejścia od usług świadczonych w formach instytucjonalnych do usług świadczonych na poziomie lokalnym, wymagający z jednej strony rozwoju usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności, z drugiej - stopniowej eliminacji usług świadczonych w formach instytucjonalnych. Integralnym elementem deinstytucjonalizacji usług jest profilaktyka, która obejmuje różnorodne rodzaje wsparcia, mające zapobiegać umieszczaniu osób w formach instytucjonalnych, a w przypadku dzieci zapobiegać rozdzieleniu dziecka z rodziną i umieszczeniu pod opieką zastępczą.

[2] Zgodnie z art. 3 pkt 7a Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

[3] Zgodnie z art. 3 pkt 7a Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne oraz merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą Nr 32/KM RPO-L2020/2016 z dnia 19 maja 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5, 9) oraz uchwałą Nr 33/KM RPO-L2020/2016 z dnia 19 maja 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie Kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5, 9), które stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu. Uchwały zostały również zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu/Działania RPO-L2020 będzie mógł otrzymać wniosek, który:

 • spełnił wszystkie kryteria dopuszczające (horyzontalne i specyficzne) oraz
 • uzyskał co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów na ocenie merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej).

Finanse

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania środkami UE całkowitych kosztów kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85 % dla projektów nie generujących dochodu.

W przypadku projektów generujących dochód – maksymalny poziom dofinansowania należy liczyć z zastosowaniem metody luki w finansowaniu.

W ramach niniejszego konkursu nie mają zastosowania zryczałtowane stawki procentowe dochodów dla projektów generujących dochodu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Podziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projkty realizowane poza formułą ZIT wynosi

4 000 000,00 PLN

(w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 400 000,00 PLN).
Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 • Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 24, 54, 55), tel. 68 45 65 117, 118, 127, 145, 146, 154, 190.

adresy e-mail: l.klobut@lrpo.lubuskie.pl; j.szczepaniak@lrpo.lubuskie.pl; l.olszewska@ lrpo.lubuskie.pl; j.wachowski@lrpo.lubuskie.pl; a.tybura@lrpo.lubuskie.pl; k.wasilewska@lrpo.lubuskie.pl; j.bieniasz@lrpo.lubuskie.pl

 •  Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.: 95 73 90 386, -380, -378, -377.
 • osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.,

ul. Władysława Sikorskiego 107

66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 115, I piętro).

2016-09-29

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż zmianie uległa treść załącznika nr 3 do Regulaminu konkursu – Informacje, które powinny znaleźć się w Programie poprawy jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych.

W związku z tym, iż w województwie lubuskim nie obowiązuje regionalna baza szpitalna, wykreśla się punkt 9 „Czy projekt zapewni uporządkowanie, rozwój i dostosowanie do obowiązujących standardów regionalnej bazy szpitalnej prowadzącej specjalistyczne usługi zdrowotne”.

Poniżej przedstawiamy obowiązującą treść załącznika Informacje, które powinny znaleźć się w Programie poprawy jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych