Ogłoszenie konkursu nr RPLB.08.05.00-IZ.00-08-K01/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja Działania 8.5 Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych

Zakończony 02.09.2019

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

nr RPLB. 08.05.00-IZ.00-08-K01/19


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja


Działania

8.5 Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych

Dla konkursu RPLB.08.05.00-IZ.00-08-K01/19 rozliczanie wydatków za pomocą kwot ryczałtowych
jest obligatoryjne w projektach, których wartość wkładu publicznego (środków publicznych)
nie przekracza równowartości
100.000,00 EUR,
tj. 425 150,00 PLN

Wyniki naboru 28.04.2020

23 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził zaktualizowaną listę rankingową oraz listę projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu RPLB.08.05.00-IZ.00-08-K01/19

Lista projektów

 

Szanowni Państwo,
w dniu 28 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę aktualizującą listę rankingową projektów oraz listę projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.05.00-IZ.00-08-K01/19 w ramach Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.5 Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych. Aktualizacja listy zamieszczonej poniżej jest wynikiem zakończenia procedury rozpatrywania protestów dla przedmiotowego konkursu.

Poniżej przedstawiamy zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania.
Aktualizacja listy projektów wybranych do dof. RPLB.08.05.00-IZ.00-08-K01/19

-------------------------------------------------------------

W dniu 10 grudnia 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.05.00-IZ.00-08-K01/19 w ramach Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.5. Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych.

Prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania w przedmiotowym konkursie oraz skład Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPLB.08.05.00-IZ.00-08-K01/19.

Lista projektów

Skład KOP

 

W związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji kompletności wniosków w ramach konkursu RPLB.08.05.00-IZ.00-08-K01/19 informujemy, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych jedenaście wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 8 082 562,75 zł.

Lista wniosków

 

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.08.05.00-IZ.00-08-K01/19 informujemy, iż do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęło jedenaście wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 8 082 562,75 zł.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się

26 sierpnia 2019 r. i zakończy się 2 września 2019 r.

Konkurs nie jest podzielony na rundy

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Grudzień 2019

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, pokój nr 59

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Sposób składania wniosków

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

Datą dostarczenia wniosku do IZ RPO jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków (w przypadku nadania wniosku o dofinansowanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego decyduje data nadania).

Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

 • stowarzyszenia i porozumienia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • szkoły i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ I – Wsparcie dla osób dorosłych (w tym zwłaszcza osób  w wieku 50 lat i więcej, osób
z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach, osób zamieszkujących tereny wiejskie,
tzw. biednych pracujących) chcących podnosić swoje umiejętności, wiedzę i kompetencje zawodowe poprzez udział w edukacji formalnej i pozaformalnej (kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych) uwzględniające popytowy system dystrybucji usług rozwojowych.

w ramach 118  kategorii interwencji

118 – Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia
i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te            projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone
lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne
i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 134/KM-RPO-L2020/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań
i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz
w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.

 

UWAGA:

W trakcie negocjacji istnieje możliwość skierowania wniosku o dofinansowanie projektu do uzupełnienia lub poprawy 

w poszczególnych jego obszarach. Kryteria, które mogą zostać poddane negocjacjom zostały określone poprzez zapis: „W przypadku niespełnienia kryterium wniosek o dofinansowanie, który uzyskał pozytywną ocenę od każdego Oceniającego, tj. uzyskał minimum 70% punktów możliwych do uzyskania w każdej z części D. Kryteria Merytoryczne KOF-M, tj. III, IV, 5.1, 5.3, 5.4-5.6 oraz VI i spełnił wszystkie kryteria obligatoryjne, które nie podlegają uzupełnieniu lub poprawie, będzie mógł zostać skierowany do poprawy w tym zakresie podczas negocjacji prowadzonych przez Komisję Oceny Projektów”.

 

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych
na poziomie projektu wynosi w przypadku:

 • środków UE [1][2]- 85%,
 • środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 90%.
W przypadku projektów generujących dochód – maksymalny poziom dofinansowania należy liczyć z zastosowaniem metody luki w finansowaniu.

W ramach niniejszego konkursu nie mają zastosowania zryczałtowane stawki procentowe dochodów dla projektów generujących dochód.


[1] Maksymalny poziom dofinansowania projektu jest ustalany poprzez zastosowanie zasad dla projektów generujących dochód objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis na podstawie przepisów dotyczących pomocy publicznej lub pomocy de minimis, zgodnie
z art. 61 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”. IZ może ustanowić niższy maksymalny udział procentowy środków UE w wydatkach kwalifikowalnych niż wynikający z powyższej reguły.

[2] W przypadku projektów objętych pomocą publiczną poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych, w tym
w szczególności rozporządzeń Ministra Infrastruktury i Rozwoju wydanych na podstawie art. 27 ust. 4 Ustawy.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 629 250,00 PLN
w tym:
EFS: 2 234 862,50 PLN (85%*);
BP: 131 462,50 (5%);

wkład własny: 262 925,00 PLN (10%);
z czego:
maksymalny poziom dofinansowania projektów w konkursie
EFS + BP: 2 366 325,00 PLN

Niezbędne dokumenty

23 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę dotyczącą zatwierdzenia aktualizacji ogłoszenia i regulaminu konkursu w ramach konkursu: RPLB.08.05.00-IZ.00-K01/19. Zmiana dot. zwiększenia ogólnej puli środków przeznaczonych na konkurs.

Ogłoszenie

Regulamin

 

Zmiany dokumentacji konkursowej nastąpiły w związku z zakończeniem procedury przesunięcia do działania 8.5 maksymalnych dostępnych środków w ramach rezerwy wykonania pozostających w działaniu 8.4, w wyniku czego nastąpiło zwiększenia alokacji w konkursie do 1 469 273,09 PLN.

Ogłoszenie archiwalne II

Regulamin archiwalny II

Ogłoszenie archiwalne I

Regulamin archiwalny I

Załączniki

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Sekretariat: 68 45 65 314, 326

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,

Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521.

 

 • osobisty w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B.2).

 

 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:
  68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.:
  95 73 90 386, -380, -378, -377.
 • osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.

ul. Władysława Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 115, I piętro).