OGŁOSZENIE KONKURSU nr RPLB.08.04.02-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego Poddziałania 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski

Zakończony 30.06.2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

nr RPLB.08.04.02-IZ.00-08-K01/17

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja

Działania

8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego

Poddziałania

8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego,
realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski

Wyniki naboru 07.03.2023

7 marca 2023 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą Uchwałę nr 205/2832/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.04.02-IZ.00-08-K01/17 ogłoszonego 24 maja 2017 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 8.Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – ZIT Gorzów Wielkopolski, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Aktualizacja jest skutkiem podjęcia decyzji przez Zarząd Województwa Lubuskiego o zwiększeniu kwoty dofinansowania dla projektów:

 1. nr RPLB.08.04.02-08-0001/17 pt. „Zawodowcy w Gorzowie 2.0”, realizowanego przez Miasto Gorzów Wlkp.

Zwiększeniu ulega kwota dofinansowania o 217 647,06 PLN.

Rozszerzenie projektu będzie polegało na wprowadzeniu do realizowanego projektu zadania nr 10 : uzupełnienie pracowni Automotiv, doposażenie sprzętu, zakup samochodów  w celach edukacyjnych. Podmiotem odpowiedzialnym za zakup i wykorzystanie laptopów jest Miasto Gorzów Wielkopolski, które zapewni też wymagany wkład w wysokości 15% wartości zadania nr 10.

Lista projektów

 

 

 

20 października 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą Uchwałę nr 205/2832/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 sierpnia 2017 roku, w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy rankingowej projektów złożonych w konkursie RPLB.08.04.02-IZ.00-08-K01/17 oraz zaktualizowanej listy projektów wybranych do dofinansowania.

Aktualizacja jest skutkiem podjęcia decyzji przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 20 października  2020 r. o zwiększeniu kwoty dofinansowania dla projektu nr RPLB.08.04.02-08-0001/17 pt. „Zawodowcy w Gorzowie 2.” realizowanego przez Miasto Gorzów  Wlkp. o kwotę 2 049 636,71 (w tym wkład własny w wysokości 15%).

Przedmiotowe zmiany mają na celu walkę z COVID-19 i zapobieganiu jego rozprzestrzeniania się, poprzez realizację dodatkowego zadania pn. „ Doposażenie szkół zawodowych w komputery w ramach przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19” na potrzeby prowadzenia edukacji zdalnej. Podmiotem odpowiedzialnym za zakup i wykorzystanie laptopów jest Miasto Gorzów Wielkopolski, które zapewni też wymagany wkład w wysokości 15% wartości zadania nr 9.

Lista projektów

 

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPLB.08.04.02-IZ.00-08-K01/17 oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 12.09.2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.04.02-IZ.00-08-K01/17, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w załączeniu przekazuje listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu oraz informację o składzie Komisji Oceny Projektów

poniżej.

 

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPLB.08.04.02-IZ.00-08-K01/17 oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 16.08.2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej dla konkursu nr RPLB.08.04.02-IZ.00-08-K01/17, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż projekt który wpłynął na ogłoszony konkurs nie otrzymał dofinansowania. Szczegółowa informacja o wyniku oceny została przesłana do Projektodawcy pocztą tradycyjną.

Załączniki:

1. Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów.

----------------------

W związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu RPLB.08.04.02 -IZ.00-08-K01/17 informujemy, że do etapu oceny formalno-merytorycznej został przekazany jeden wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania  14 822 682,32 zł.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż 30 czerwca 2017 roku został zakończony nabór wniosków w ramach konkursu nr RPLB.08.04.02-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 8 - Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski.

W odpowiedzi na konkurs wpłynął 1 projekt na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 14 822 682,32 zł.
lista projektów.pdf (pdf 452 KB )
skład KOP.pdf (pdf 86 KB )

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 23 czerwca 2017 r. i zakończy się  30 czerwca 2017 r.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: do 10 października 2017 roku pod warunkiem, że liczba złożonych wniosków o dofinansowanie projektu nie przekroczy 100 - w przeciwnym wypadku, przy każdym kolejnym wzroście liczby wniosków o dofinansowanie projektu o 100 termin rozstrzygnięcia zostanie przedłużony o 30 dni kalendarzowych. Instytucja Organizująca Konkurs zastrzega sobie również możliwość przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu w momencie zidentyfikowania znacznej ilości wniosków o dofinansowanie projektów skierowanych przez oceniających do negocjacji lub w przypadku, gdy negocjacje z projektodawcami, których wnioski zostaną skierowane do negocjacji, zostaną przedłużone z przyczyn nie leżących po stronie IOK

 

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, pokój nr 59

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Dworcowa 13, 66-400 Gorzów Wlkp.

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach i wersji elektronicznej.

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

Datą dostarczenia wniosku do IZ RPO jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków (w przypadku nadania wniosku o dofinansowanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego decyduje data nadania).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

 • szkoły i placówki ponadgimnazjalne prowadzące kształcenie zawodowe i ich organy prowadzące (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty), ich związki, stowarzyszenia
  i porozumienia.

 

Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z udziałem następujących Partnerów:

 • szkoły i placówki ponadgimnazjalne prowadzące kształcenie zawodowe, ich organy prowadzące (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia.
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • organizacje pozarządowe,
 • samorządowe instytucje kultury,
 • instytucje rynku pracy,
 • pracodawcy,
 • organizacje pracodawców,
 • przedsiębiorcy,
 • organizacje przedsiębiorców,
 • szkoły wyższe,
 • partnerzy społeczni,
 • inni interesariusze zidentyfikowani w diagnozie indywidualnych potrzeb szkół i placówek systemu oświaty prowadzących ponadgimnazjalne kształcenie zawodowe.

Dopuszczalna jest realizacja projektu z zaangażowaniem podmiotów, innych niż wymienionych w katalogu Beneficjentów, realizujących wspólnie projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu, z zastrzeżeniem, iż wszystkie wydatki ponoszone przez te podmioty, zostaną ujęte jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

I.        Podniesienia jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym rozwój współpracy szkół
i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, poprzez:

 1. doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem, we współpracy z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe;
 2. podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczestników pozaszkolnych form kształcenia zawodowego i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia;
 3. tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów;
 4. rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe
  z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym.

II.       Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowegoi  ustawicznego oraz tworzenie innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU poprzez:

 1. przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU dla określonej branży;
 2. wsparcie realizacji zadań przez CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU dla określonych branż.

III.      Rozwój doradztwa edukacyjno  – zawodowego, poprzez:

 1. uzyskiwanie kwalifikacji doradców zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz poodnoszenie kwalifikacji zawodowych doradców edukacyjno-zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;
 2. tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery;
 3.  zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Kryteria wyboru projektów

 • Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 65/KM RPO-L2020/2016 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS, a także w oparciu o kryteria oceny strategicznej projektów w ramach ZIT, przyjęte przez KM Uchwałą Nr 14/KM RPO- 2020/2015 z dnia 20 listopada 2015 r., zmieniająca uchwałę nr 10/KM RPO-L2020/2015 Komitetu  monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 21 sierpnia 2015 r., w sprawie  przyjęcia kryteriów oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. Dokumenty zamieszczone zostały na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.
 

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych
na poziomie projektu wynosi w przypadku:

 • środków UE - 85%,
 • środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 95%.

W przypadku projektów generujących dochód – maksymalny poziom dofinansowania należy liczyć z zastosowaniem metody luki w finansowaniu.

W ramach niniejszego konkursu nie mają zastosowania zryczałtowane stawki procentowe dochodów dla projektów generujących dochód

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu
nr RPLB.08.04.02-IZ.00-08-K01/17 wynosi:

17 324 211,93 PLN[1]

(w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu,
co stanowi 1 472 558,01 PLN).

16 458 001,33 PLN

(14 725 580,14 PLN – Europejski Fundusz Społeczny,

1 732 421,19 PLN – Budżet Państwa)

w tym wkład własny:

866 210,60 PLN,

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe
do zakontraktowania.

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt::

- Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,

Sekretariat: 68 45 65 314, 68 45 65 326.

Wydział Analiz i Inwestycji Terytorialnych: 68 45 65 315.

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,

Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 110

 • osobisty w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B.10).

Dodatkowych informacji udziela również Instytucja Pośrednicząca Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego poprzez kontakt:

Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,

tel. 95 735 58 83,

 • osobisty w siedzibie:

Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,

ul. Myśliborska 34, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 308).