OGŁOSZENIE KONKURSU nr RPLB.08.04.02-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego Poddziałania 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski

Zakończony 30.06.2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

nr RPLB.08.04.02-IZ.00-08-K01/17

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja

Działania

8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego

Poddziałania

8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego,
realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski

Wyniki naboru 20.10.2020

20 października 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą Uchwałę nr 205/2832/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 sierpnia 2017 roku, w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy rankingowej projektów złożonych w konkursie RPLB.08.04.02-IZ.00-08-K01/17 oraz zaktualizowanej listy projektów wybranych do dofinansowania.

Aktualizacja jest skutkiem podjęcia decyzji przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 20 października  2020 r. o zwiększeniu kwoty dofinansowania dla projektu nr RPLB.08.04.02-08-0001/17 pt. „Zawodowcy w Gorzowie 2.” realizowanego przez Miasto Gorzów  Wlkp. o kwotę 2 049 636,71 (w tym wkład własny w wysokości 15%).

Przedmiotowe zmiany mają na celu walkę z COVID-19 i zapobieganiu jego rozprzestrzeniania się, poprzez realizację dodatkowego zadania pn. „ Doposażenie szkół zawodowych w komputery w ramach przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19” na potrzeby prowadzenia edukacji zdalnej. Podmiotem odpowiedzialnym za zakup i wykorzystanie laptopów jest Miasto Gorzów Wielkopolski, które zapewni też wymagany wkład w wysokości 15% wartości zadania nr 9.

Lista projektów

 

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPLB.08.04.02-IZ.00-08-K01/17 oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 12.09.2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.04.02-IZ.00-08-K01/17, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w załączeniu przekazuje listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu oraz informację o składzie Komisji Oceny Projektów

poniżej.

 

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPLB.08.04.02-IZ.00-08-K01/17 oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 16.08.2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej dla konkursu nr RPLB.08.04.02-IZ.00-08-K01/17, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż projekt który wpłynął na ogłoszony konkurs nie otrzymał dofinansowania. Szczegółowa informacja o wyniku oceny została przesłana do Projektodawcy pocztą tradycyjną.

Załączniki:

1. Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów.

----------------------

W związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu RPLB.08.04.02 -IZ.00-08-K01/17 informujemy, że do etapu oceny formalno-merytorycznej został przekazany jeden wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania  14 822 682,32 zł.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż 30 czerwca 2017 roku został zakończony nabór wniosków w ramach konkursu nr RPLB.08.04.02-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 8 - Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski.

W odpowiedzi na konkurs wpłynął 1 projekt na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 14 822 682,32 zł.
lista projektów.pdf (pdf 452 KB )
skład KOP.pdf (pdf 86 KB )

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 23 czerwca 2017 r. i zakończy się  30 czerwca 2017 r.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: do 10 października 2017 roku pod warunkiem, że liczba złożonych wniosków o dofinansowanie projektu nie przekroczy 100 - w przeciwnym wypadku, przy każdym kolejnym wzroście liczby wniosków o dofinansowanie projektu o 100 termin rozstrzygnięcia zostanie przedłużony o 30 dni kalendarzowych. Instytucja Organizująca Konkurs zastrzega sobie również możliwość przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu w momencie zidentyfikowania znacznej ilości wniosków o dofinansowanie projektów skierowanych przez oceniających do negocjacji lub w przypadku, gdy negocjacje z projektodawcami, których wnioski zostaną skierowane do negocjacji, zostaną przedłużone z przyczyn nie leżących po stronie IOK

 

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, pokój nr 59

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Dworcowa 13, 66-400 Gorzów Wlkp.

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach i wersji elektronicznej.

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

Datą dostarczenia wniosku do IZ RPO jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków (w przypadku nadania wniosku o dofinansowanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego decyduje data nadania).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

 • szkoły i placówki ponadgimnazjalne prowadzące kształcenie zawodowe i ich organy prowadzące (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty), ich związki, stowarzyszenia
  i porozumienia.

 

Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z udziałem następujących Partnerów:

 • szkoły i placówki ponadgimnazjalne prowadzące kształcenie zawodowe, ich organy prowadzące (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia.
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • organizacje pozarządowe,
 • samorządowe instytucje kultury,
 • instytucje rynku pracy,
 • pracodawcy,
 • organizacje pracodawców,
 • przedsiębiorcy,
 • organizacje przedsiębiorców,
 • szkoły wyższe,
 • partnerzy społeczni,
 • inni interesariusze zidentyfikowani w diagnozie indywidualnych potrzeb szkół i placówek systemu oświaty prowadzących ponadgimnazjalne kształcenie zawodowe.

Dopuszczalna jest realizacja projektu z zaangażowaniem podmiotów, innych niż wymienionych w katalogu Beneficjentów, realizujących wspólnie projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu, z zastrzeżeniem, iż wszystkie wydatki ponoszone przez te podmioty, zostaną ujęte jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

I.        Podniesienia jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym rozwój współpracy szkół
i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, poprzez:

 1. doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem, we współpracy z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe;
 2. podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczestników pozaszkolnych form kształcenia zawodowego i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia;
 3. tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów;
 4. rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe
  z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym.

II.       Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowegoi  ustawicznego oraz tworzenie innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU poprzez:

 1. przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU dla określonej branży;
 2. wsparcie realizacji zadań przez CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU dla określonych branż.

III.      Rozwój doradztwa edukacyjno  – zawodowego, poprzez:

 1. uzyskiwanie kwalifikacji doradców zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz poodnoszenie kwalifikacji zawodowych doradców edukacyjno-zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;
 2. tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery;
 3.  zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Kryteria wyboru projektów

 • Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 65/KM RPO-L2020/2016 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS, a także w oparciu o kryteria oceny strategicznej projektów w ramach ZIT, przyjęte przez KM Uchwałą Nr 14/KM RPO- 2020/2015 z dnia 20 listopada 2015 r., zmieniająca uchwałę nr 10/KM RPO-L2020/2015 Komitetu  monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 21 sierpnia 2015 r., w sprawie  przyjęcia kryteriów oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. Dokumenty zamieszczone zostały na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.
 

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych
na poziomie projektu wynosi w przypadku:

 • środków UE - 85%,
 • środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 95%.

W przypadku projektów generujących dochód – maksymalny poziom dofinansowania należy liczyć z zastosowaniem metody luki w finansowaniu.

W ramach niniejszego konkursu nie mają zastosowania zryczałtowane stawki procentowe dochodów dla projektów generujących dochód

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu
nr RPLB.08.04.02-IZ.00-08-K01/17 wynosi:

17 324 211,93 PLN[1]

(w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu,
co stanowi 1 472 558,01 PLN).

16 458 001,33 PLN

(14 725 580,14 PLN – Europejski Fundusz Społeczny,

1 732 421,19 PLN – Budżet Państwa)

w tym wkład własny:

866 210,60 PLN,

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe
do zakontraktowania.

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt::

- Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,

Sekretariat: 68 45 65 314, 68 45 65 326.

Wydział Analiz i Inwestycji Terytorialnych: 68 45 65 315.

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,

Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 110

 • osobisty w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B.10).

Dodatkowych informacji udziela również Instytucja Pośrednicząca Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego poprzez kontakt:

Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,

tel. 95 735 58 83,

 • osobisty w siedzibie:

Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,

ul. Myśliborska 34, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 308).