Ogłoszenie konkursu nr RPLB.08.02.02-IZ.00-08-K01/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna Edukacja Działania 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych Poddziałania 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Gorzów Wielkopolski

Zakończony 30.12.2021

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS

nr RPLB.08.02.02-IZ.00-08-K01/21

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna Edukacja

Działania

8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych

Poddziałania

8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Gorzów Wielkopolski

 

Wyniki naboru 30.05.2022

30 maja 2022 roku Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.02.02-IZ.00-08-K01/21 w ramach Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działanie  8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych, Poddziałanie 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Gorzów Wielkopolski.

Projekt wybrany do dofinansowania w przedmiotowym konkursie

Skład KOP

 

W związku z zakończeniem weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu RPLB.08.02.02-IZ.00-08-K01/21 pragniemy poinformować, iż do etapu oceny formalno- merytorycznej przekazany został 1 wniosek o dofinansowanie projektu, na kwotę wnioskowanego dofinansowania 199 999,99 zł.\

Lista projektów

 

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.08.02.02-IZ.00-08-K01/21 pragniemy poinformować, iż do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynął jeden wniosek o dofinansowanie projektu na kwotę wnioskowanego dofinansowania 199 999,99 zł.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się

20 grudnia 2021 r. i zakończy się 30 grudnia 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Kwiecień 2022 r.

W związku z trwającymi pracami Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu RPLB.08.02.02-IZ.00-08-K01/21, uprzejmie informuję, iż Przewodniczący KOP podjął decyzję o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia ww. konkursu na miesiąc maj 2022 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, pokój nr 59

lub w:

Biurze Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach i wersji elektronicznej.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony
na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

Datą dostarczenia wniosku do IZ RPO jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków (w przypadku nadania wniosku o dofinansowanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego decyduje data nadania).

Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z Kryterium nr 1 oraz SzOOP – RPO Lubuskie 2020 wnioskodawcą może  być organ  prowadzący publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną (placówkę oświatową).

 

Zatem uprawnionym do aplikowania w konkursie jest następujący typy Beneficjenta:

 

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,

 

 

Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w typach Beneficjentów Poddziałania 8.2.2 RPO-L2020 takimi jak:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty ekonomii społecznej
 • szkoły i placówki (w rozumieniu ustawy Prawo Oświatowe) i ich organy prowadzące z wyłączeniem szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujący typ projektu:

 

 1. Kształcenie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez:

a) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,

 

b) kształtowanie i rozwijanie u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

UWAGA:

Konkurs dedykowany jest dla pierwszego typu operacji, wskazanego w SzOOP RPO – L2020 dla Poddziałania 8.2.2.  Kształtowanie i rozwijanie u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy  w ramach którego kwalifikowalne będą projekty ukierunkowane tylko na kształtowanie i rozwijanie umiejętności uniwersalnych poprzez objęcie dzieci i młodzieży oraz nauczycieli wsparciem wychowawczym, profilaktycznym i pomocowym w różnorodnych formach przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

 

Zgodnie z kryterium dostępu nr 3  forma wsparcia o której mowa w pkt b, jest obowiązkowa w ramach konkursu.

Forma wsparcia o której mowa w  pkt a może występować jedynie jako uzupełnienie wsparcia o którym mowa w pkt b.

w ramach kategorii interwencji

115 - Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego
i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne
i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 195/KM RPO L2020/2021 z dnia 9 listopada 2021 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu a także w oparciu o  kryteria zgodności ze strategią ZIT MOF GW , przyjęte  uchwałą Nr 14/KM RPO-L2020/2015 z dnia 20 listopada 2015 r., zmieniającą uchwałę nr 10/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 21 sierpnia 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp., zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.

UWAGA:

W trakcie negocjacji istnieje możliwość skierowania projektu do uzupełnienia lub poprawy 

 

w poszczególnych jego obszarach. Kryteria, które mogą zostać poddane negocjacjom zostały określone poprzez zapis: „W przypadku niespełnienia kryterium projekt, który uzyskał pozytywną ocenę od każdego Oceniającego, tj. uzyskał minimum 70% punktów możliwych do uzyskania w każdej z części D. Kryteria Merytoryczne KOF-M, tj. III, IV, 5.1, 5.3, 5.4-5.6 oraz VI i spełnił wszystkie kryteria obligatoryjne, które nie podlegają uzupełnieniu lub poprawie, będzie mógł zostać skierowany do poprawy w tym zakresie podczas negocjacji prowadzonych przez Komisję Oceny Projektów. Jeżeli projekt nie spełni powyższego warunku umożliwiającego skierowanie do poprawy, kryterium zostanie uznane za niespełnione i w konsekwencji projekt nie zostanie skierowany do dofinansowania.”

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi     – 85%,
w tym wsparcie finansowe EFS – 85%

Wkład własny wynosi – 15%

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

235 294,12 PLN
w tym:
EFS: 200 000,00 PLN (85%)
wkład własny: 35 294,12 PLN (15%)

Warunki dodatkowe:
Minimalna  wartość pojedynczego projektu musi być wyższa niż 100 000,00 PLN
Maksymalna  wartość pojedynczego projektu nie może być wyższa niż 235 294,12 PLN

 

Niezbędne dokumenty

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Sekretariat: 68 45 65 314, 326

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,

Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521.

 • osobisty w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B.2).
 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:
  68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.:
  95 73 90 386, -380, -378, -377.
 • osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.

ul. Władysława Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 115, I piętro).

Ze względu na panującą pandemię COVID-19 kontakty osobiste należy ograniczyć do minimum korzystając z pozostałych środków komunikacji.