Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.08.02.02-IZ.00-08-K01/16 w ramach RPO – Lubuskie 2020 Poddziałanie 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Gorzów Wielkopolski

Zakończony 17.06.2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.08.02.02-IZ.00-08-K01/16

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja

Działania

8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym
oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych

Poddziałania

8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Gorzów Wielkopolski

(konkurs nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej)

Wyniki naboru 17.06.2016

W związku z rozstrzygnięciem konkursu oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania, prezentujemy listę projektów, które otrzymały dofinansowanie.

 

 W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.08.02.02-IZ.00-08-K01/16 informujemy, iż do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynął jeden wniosek o dofinansowanie projektu na kwotę wnioskowanego dofinansowania 7 110 043,83 zł.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 31 marca 2016 r. i zakończy się w dniu 17 czerwca 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 sierpnia 2016 roku pod warunkiem, że liczba złożonych wniosków o dofinansowanie projektu nie przekroczy 100 - w przeciwnym wypadku, przy każdym kolejnym wzroście liczby wniosków o dofinansowanie projektu o 100 termin rozstrzygnięcia zostanie przedłużony o 30 dni kalendarzowych.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu stanowiące odpowiedź na przedmiotowy konkurs ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w wersji papierowej wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj.

  • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
  • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra - pok. 59,

lub w Sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wielkopolski – pok. 9.

Wnioski można składać osobiście oraz nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską jedynie w dwóch ww. punktach.

O dacie przyjęcia wersji papierowej wniosku o dofinansowanie decyduje data jej wpływu do IOK. 

Zaznacza się, że do kompetencji pracownika kancelarii ogólnej i sekretariatu nie należy weryfikacja kompletności złożonych dokumentów.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca składa maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach przedmiotowego konkursu RPO-L2020 w części współfinansowanej z EFS wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) w wersji elektronicznej i dwóch wersjach papierowych.

Komplet dokumentów zaleca się składać w skoroszytach z europerforacją (format A4).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

  • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
  • szkoły, i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 2014 r. poz. 1417, z późn. zm.).

Weryfikacja spełnienia powyższego wymogu nastąpi w oparciu o oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, które Beneficjent składa przed podpisaniem umowy.

Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs dotyczy Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych, Poddziałania 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Gorzów Wielkopolski (PI 10i),

określonego w SzOOP RPO-L2020 i prowadzony jest dla następujących typów projektów:

1. Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez:

- doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form  organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej),

- kształtowanie i rozwijanie u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).

2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez realizację przynajmniej dwóch z następujących elementów[1]:

- wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki,

- doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów  przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,

- kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki.

3. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego poprzez:

- doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania,

- przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy,

- wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.

4. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych poprzez:

- wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej,

- podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego,

- kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z  uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń, programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy poprzez naukę programowania.

w ramach następującej kategorii interwencji:

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia).

[1] Co do zasady oba elementy powinny zostać zawarte w projekcie chyba, że w regulaminie konkursu zawarto informację o możliwości realizacji jednego z elementów poza projektem.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 24/KM RPO-L2020/2016 z dnia 18 lutego 2016 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS, a także w oparciu o kryteria oceny strategicznej projektów w ramach ZIT, przyjęte przez KM Uchwałą Nr 14/KM RPO-L2020/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. zmieniającą uchwałę nr 10/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 21 sierpnia 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. Dokumenty zamieszczone zostały na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.

UWAGA:

Zgodnie z ww. Uchwałą KM Nr 24/KM RPO-L2020/2016 z dnia 18 lutego 2016 r., kryterium dostępu nr 1, o treści: „Projekt realizowany będzie w szkole (szkołach), w której średnia z egzaminów zewnętrznych jest niższa niż średnia województwa z danego egzaminu. Przez średnią województwa należy rozumieć średnią z ostatniego egzaminu zewnętrznego (sprawdzian szóstoklasisty- bez języka obcego, egzamin gimnazjalny – matematyka i przedmioty przyrodnicze [oba wyniki będą brane pod uwagę], egzamin maturalny – matematyka poziom podstawowy), którego wyniki zostały opublikowane na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do dnia opublikowania ogłoszenia
o naborze. Niniejsze kryterium nie dotyczy szkół specjalnych. Kryterium dotyczy wszystkich typów projektów wskazanych w SzOOP”, zostanie spełnione, jeżeli wsparciem zostaną objęte wszystkie szkoły/placówki oświatowe zlokalizowane na terenach objętych instrumentem ZIT MOF GW.

 

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitych wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:

  • środków UE - 85%,
  • środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 95%.

Maksymalna wartość dofinansowania

Nie dotyczy

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Nie dotyczy

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków alokacji Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr  RPLB.08.02.02-IZ.00-08-K01/16 dla Działania 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych Poddziałania 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Gorzów Wielkopolski (PI 10i) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynosi 7 900 562,00 PLN, w tym na procedurę odwoławczą 10% kwoty przeznaczonej na konkurs
(790 056,20 PLN). Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

UWAGA! Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Projektodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu dla Poddziałania 8.2.2

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Lubuskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w dniu 26 kwietnia 2016 r. wprowadził zmiany w Regulaminie konkursu:

Regulamin konkursu Nr RPLB.08.02.02-IZ.00-08-K01/16 - obrazekWERSJA AKTUALNA

Wykaz zmian w Ogłoszeniu i Regulaminie konkursu 8.2.2 obrazek

 

Regulamin konkursu Nr RPLB.08.02.02-IZ.00-08-K01/16 - obrazek (WERSJA ARCHIWALNA)

Wykaz zmianobrazek

Regulamin konkursu Nr RPLB.08.02.02-IZ.00-08-K01/16 (WERSJA ARCHIWALNA II)obrazek

Wykaz zmian w Ogłoszeniu i regulaminie konkursu 8.2.2 obrazek

Regulamin konkursu Nr RPLB.08.02.02-IZ.00-08-K01/16 (WERSJA ARCHIWALNA)

Dokumenty dla konkursu Poddziałanie 8.2.2

Załączniki - Dokumentacja dla konkursu w ramach Poddziałania 8.2.2 RPO-L2020

Uwaga:

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020, uprzejmie informuje, że dnia 08 marca 2016 roku Uchwałą Nr 93/1136/16 Zarządu Województwa Lubuskiego przyjęte zostały zmiany do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Zmianie uległ Wzór Karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO – L2020. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej IOK (www.rpo.lubuskie.pl), oraz na portalu funduszy europejskich  www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Kto udziela informacji o naborze wniosków

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

• e-mail: info@rpo.lubuskie.pl

• telefoniczny:
Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 119

•  osobisty w siedzibie:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 03)

Dodatkowych informacji udziela również Instytucja Pośrednicząca Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego poprzez kontakt:

• e-mail: zit@um.gorzow.pl

• telefoniczny:
Urząd Miasta Gorzów Wlkp., Wydział Strategii Miasta – Referat Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
tel. 95 735 58 83

• osobisty w siedzibie:
Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., Wydział Strategii Miasta – Referat ZIT
ul. Myśliborska 34, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 308)