Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.08.01.02-IZ.00-08-K01/16 w ramach RPO – Lubuskie 2020 Poddziałanie 8.1.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski

Zakończony 16.05.2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.08.01.02-IZ.00-08-K01/16

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja
Działania

8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej

Poddziałania

8.1.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski

 (konkurs nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej)

Wyniki naboru 17.08.2016

W związku z rozstrzygnięciem konkursu oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania, prezentujemy listę projektów, które otrzymały dofinansowanie.

___________

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.08.01.02-IZ.00-08-K01/16 informujemy, iż do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęło osiem wniosków o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 3 416 798,74 zł.

----------------

W związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu RPLB.08.01.02-IZ.00-08-K01/16 informujemy, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych osiem wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 3 416 798,74 zł.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 31 marca 2016 r. i zakończy się w dniu 16 maja 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 sierpnia 2016 roku pod warunkiem, że liczba złożonych wniosków o dofinansowanie projektu nie przekroczy 100 - w przeciwnym wypadku, przy każdym kolejnym wzroście liczby wniosków o dofinansowanie projektu o 100 termin rozstrzygnięcia zostanie przedłużony o 30 dni kalendarzowych.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu stanowiące odpowiedź na przedmiotowy konkurs ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w wersji papierowej wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj.

  • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
  • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra - pok. 59,

lub w Sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wielkopolski – pok. 9.

Wnioski można składać osobiście oraz nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską jedynie w dwóch ww. punktach.

O dacie przyjęcia wersji papierowej wniosku o dofinansowanie decyduje data jej wpływu do IOK. 

Zaznacza się, że do kompetencji pracownika kancelarii ogólnej i sekretariatu nie należy weryfikacja kompletności złożonych dokumentów.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca składa maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach przedmiotowego konkursu RPO-L2020 w części współfinansowanej z EFS wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) w wersji elektronicznej i dwóch wersjach papierowych.

Komplet dokumentów zaleca się składać w skoroszytach z europerforacją (format A4).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

  • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
  • szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 2014 r. poz. 1417, z późn. zm.).

Weryfikacja spełnienia powyższego wymogu nastąpi w oparciu o oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, które Beneficjent składa przed podpisaniem umowy.

Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs dotyczy Osi Priorytetowej 8 – Nowoczesna edukacja, Działania 8.1 – Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej  Poddziałania 8.1.2 – Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym przez ZIT Gorzów Wielkopolski określonego w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020 i prowadzony jest dla następujących typów projektów:

I. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych OWP[1].

II. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.

III. Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów[2]

a) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532): korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;
b) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty;
c) zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna;
d) zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne.

IV. Wydłużenie godzin pracy OWP.

V. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych:

a) kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne);
b) szkolenia kaskadowe, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER;
c) studia podyplomowe;
d) budowanie i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli;
e) współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami np. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi.

Typy projektów III-V mogą występować jedynie jako uzupełnienie działań określonych w typach I i/lub II

w ramach następującej kategorii interwencji:

115 - Ograniczanie  i  zapobieganie  przedwczesnemu  kończeniu  nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz  kształcenia  podstawowego,  gimnazjalnego i  ponadgimnazjalnego,  z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

 

[1] Dofinansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego ze środków EFS możliwe jest przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Beneficjent będzie zobowiązany do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc wychowania przedszkolnego, przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, określonej
w umowie o dofinansowanie projektu. Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość ośrodków wychowania przedszkolnego do świadczenia usług przedszkolnych w ramach utworzonych w projekcie miejsc wychowania przedszkolnego.

[2] Finansowanie realizacji dodatkowych zajęć w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w których zostały utworzone nowe miejsca wychowania przedszkolnego w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS możliwe jest przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 24/KM RPO-L2020/2016 z dnia 18 lutego 2016 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS, a także w oparciu o kryteria oceny strategicznej projektów w ramach ZIT, przyjęte przez KM Uchwałą Nr 14/KM RPO-L2020/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. zmieniającą uchwałę nr 10/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 21 sierpnia 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. Dokumenty zamieszczone zostały na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitych wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:

  • środków UE - 85%,
  • środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 85%.

Maksymalna wartość dofinansowania

Nie dotyczy

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Nie dotyczy

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków alokacji Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLB.08.01.02-IZ.00-08-K01/16 dla Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 8.1.2  Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia  na poziomie elementarnym realizowanym przez ZIT Gorzów Wielkopolski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynosi:

2 145 650,00 PLN,

w tym na procedurę odwoławczą 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (214 565,00 PLN).

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.

UWAGA! Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Projektodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

Niezbędne dokumenty

Regulamin

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Lubuskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w dniu 5 kwietnia 2016 r. wprowadził zmiany w Regulaminie konkursu:

obrazekRegulamin konkursu - aktualny

obrazekWykaz zmian

obrazekRegulamin konkursu - archiwalny II

obrazekWykaz zmian

obrazekRegulamin konkursu - archiwalny I

Załączniki

obrazekZałączniki - Dokumentacja dla konkursu w ramach Poddziałania 8.1.2 RPO-L2020

 

Uwaga:

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020, uprzejmie informuje, że dnia 08 marca 2016 roku Uchwałą Nr 93/1136/16 Zarządu Województwa Lubuskiego przyjęte zostały zmiany do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Zmianie uległ Wzór Karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO – L2020. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej IOK (www.rpo.lubuskie.pl), oraz na portalu funduszy europejskich  www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Kto udziela informacji o naborze wniosków

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

  • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 110

  • osobisty w siedzibie:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr B.10)

Dodatkowych informacji udziela również Instytucja Pośrednicząca Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego poprzez kontakt:

Urząd Miasta Gorzów Wlkp., Wydział Strategii Miasta – Referat Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,

tel. 95 735 58 83

  • osobisty w siedzibie:

Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., Wydział Strategii Miasta – Referat ZIT

ul. Myśliborska 34, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 308)