Ogłoszenie konkursu nr RPLB.07.06.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO – Lubuskie 2020 Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej

Zakończony 19.01.2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.07.06.01-IZ.00-08-K01/15
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna
dla Działania
7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej

Poddziałania

7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej

W zależności od naturalnych oddziaływań instytucji OWES,

województwo lubuskie podzielono na dwa obszary:

Obszar I, który obejmuje następujące powiaty: krośnieński, słubicki, sulęciński,  wschowski, zielonogórski ziemski i grodzki, żarski.

 

Obszar II, który obejmuje następujące powiaty: gorzowski ziemski i grodzki, międzyrzecki,
strzelecko-drezdenecki, świebodziński, żagański, nowosolski.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 31 grudnia 2015 r. i zakończy się 19 stycznia 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 kwietnia 2016 roku pod warunkiem, że liczba złożonych wniosków o dofinansowanie projektu nie przekroczy 100 - w przeciwnym wypadku, przy każdym kolejnym wzroście liczby wniosków o dofinansowanie projektu o 100 termin rozstrzygnięcia zostanie przedłużony o 30 dni kalendarzowych.

Miejsce składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch egzemplarzach (wraz z załącznikami) i  w wersji elektronicznej.

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7,

65-057 Zielona Góra

(pokój nr 59)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Łokietka 22

66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 9).

Sposób składania wniosków

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

W przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • ośrodki wsparcia ekonomii społecznej posiadające akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dla wszystkich typów usług wsparcia ekonomii społecznej
   

Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Beneficjentów Poddziałania 7.6.1 RPO-L2020. Dopuszczalna jest realizacja projektu z zaangażowaniem podmiotów, innych niż wymienionych w katalogu Beneficjentów, realizujących wspólnie projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu, z zastrzeżeniem, iż wszystkie wydatki ponoszone przez te podmioty, zostaną ujęte jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs dotyczy Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej określonego w SzOOP RPO-L2020 i prowadzony jest dla następujących typów projektu:

 

I. Świadczenie usług:

a. animacyjnych, obejmujących m.in. działania o charakterze animacyjnym, umożliwiające tworzenie podmiotów obywatelskich i wsparcie dla ich rozwoju, budowę i wsparcie partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz partycypacji społecznej, działania mające na celu wspieranie liderów i animatorów lokalnych;

b. inkubacyjnych, służących, nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania podmiotu ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwa społecznego, obejmujące m.in. szkolenia i warsztaty, doradztwo prawne, biznesowe, finansowe, mentoring, coaching, tutoring, wizyty studyjne;

c. biznesowych służące ich profesjonalizacji, obejmujące m.in.: umożliwienie dostępu do usług specjalistycznych m.in. prawnych, księgowych, marketingowych, doradztwo, w tym doradztwo biznesowe, zwiększenie konkurencyjności produktów przedsiębiorczości społecznej.

 

dla wsparcia rozwoju ekonomii społecznej oraz podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego pracowników PES, zgodnie z KPRES przez ośrodki wspierania ekonomii społecznej.

II. Tworzenie miejsc pracy w sektorze przedsiębiorczości społecznej poprzez m.in. wsparcie tworzenia podmiotów ekonomii społecznej w następujących formach:

a. udzielanie bezzwrotnych dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w maksymalnej kwocie do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149) na stworzenie jednego miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym połączone ze wsparciem pomostowym w formie finansowej  lub w formie zindywidualizowanych usług, przy czym dotacja na jeden PES nie może przekroczyć 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

b. doradztwo (indywidualne i grupowe) w zakresie pozyskiwania przez podmioty ekonomii społecznej zewnętrznych źródeł finansowania,

c. usługi służące nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, w szczególności związanych ze sferą ekonomiczną funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego: szkolenia, warsztaty, mentoring, coaching, tutoring, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego,

d. usługi służące dostarczaniu i rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym (adekwatnie do potrzeb i roli danej osoby w przedsiębiorstwie społecznym): szkolenia umożliwiające nabycie i rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym.

Typy I i II stosowane są łącznie (obligatoryjnie).

w ramach następującej kategorii interwencji:

 
113 - Promowanie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz gospodarki społecznej i gospodarki solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 15/KM RPO-L2020/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS. Dokument stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:

 • środków UE - 85%
 • środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 95%.

Maksymalna wartość dofinansowania

Nie dotyczy

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Nie dotyczy

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków alokacji Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr  RPLB.07.06.01-IZ.00-08-K01/15 dla Działania 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałania 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynosi:

28 400 000,00PLN

 

UWAGA!

 

W związku z podziałem województwa lubuskiego na dwa obszary, kwota alokacji w niniejszym regulaminie zostaje odpowiednio podzielona:

 1. Alokacja środków przeznaczonych na dofinansowanie dla Obszaru I wynosi: 13 637 680,00 PLN

 

 1. Alokacja środków przeznaczonych na dofinansowanie dla Obszaru II wynosi: 14 762 320,00 PLN

 

 

Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Projektodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

Niezbędne dokumenty

Ogłoszenie konkursu nr RPLB.07.06.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO – Lubuskie 2020 Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej

Ogłoszenie konkursu nr RPLB.07.06.01-IZ.00-08-K01/15  w ramach RPO – Lubuskie 2020 Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej

Regulamin konkursu nr RPLB.07.06.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO – Lubuskie 2020 Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej

Regulamin konkursu nr RPLB.07.06.01-IZ.00-08-K01/15  w ramach RPO – Lubuskie 2020 Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej

Dokumentacja konkursu nr RPLB.07.06.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO – Lubuskie 2020 Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej

Dokumentacja konkursu nr RPLB.07.06.01-IZ.00-08-K01/15  w ramach RPO – Lubuskie 2020 Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania:

 

Kto udziela informacji

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Wydział Informacji i Promocji: 68 4565 110, 111
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 499, 480, 488, 535, 454,
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.: 95 739 03 86, 377, 378, 380.
 • osobisty w siedzibie:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub w siedzibie:

 

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.,

ul. Władysława Sikorskiego 107

66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 115).