Ogłoszenie konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna Działania 7.5 Usługi społeczne

Zakończony 31.08.2020

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS

nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/20

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna


Działania

7.5 Usługi społeczne

Wyniki naboru 02.08.2022

2022-09-08 ---------------------

W dniu 6 września 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą Uchwałę nr 163/2147/21 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy rankingowej projektów złożonych w konkursie RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/20 oraz zaktualizowanej listy projektów wybranych do dofinansowania.

Aktualizacja jest skutkiem podjęcia decyzji przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 23 sierpnia 2022 r. o zwiększeniu kwoty dofinansowania dla projektu nr RPLB.07.05.00-08-0011/20 pt. „Parasol”, realizowanego przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum.

Zwiększeniu ulega kwota dofinansowania z 950 946,00 PLN na 1 678 155,00  PLN.

Zwiększenie ma na celu udzielenie pomocy osobom przybyłym do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie oraz przeciwdziałanie skutkom epidemii Covid-19.

Zaktualizowana lista projektów

------------------------------------

2 sierpnia 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą Uchwałę nr 163/2147/21 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 19 stycznia 2021 roku, zmienionej uchwałą 179/2395/21 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy rankingowej projektów złożonych w konkursie RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/20 oraz zaktualizowanej listy projektów wybranych do dofinansowania.

Aktualizacja jest skutkiem podjęcia decyzji przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 17 maja 2022 r. oraz w dniu 5 lipca 2022 r. o zwiększeniu kwoty dofinansowania dla projektów: nr RPLB.07.05.00-08-0012/20 pt. Lepsze jutro, realizowanego przez Związek Młodzieży Wiejskiej oraz RPLB.07.05.00-08-0030/20 pt. "Rodzina razem", realizowanego przez Stowarzyszenie "Razem dla Strzelec".

Zwiększeniu ulega kwota dofinansowania w projekcie nr RPLB.07.05.00-08-0012/20 z 682 824,97 PLN na 869 803,72 PLN oraz w projekcie nr RPLB.07.05.00-08-0030/20 z 658 739,37 PLN na 1 584 908,18 PLN.

Zwiększenie ma na celu udzielenie pomocy osobom przybyłym do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Lista projektów

 

 

Szanowni Państwo,
13 kwietnia 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy projektów wybranych do dofinansowania, która to aktualizacja jest konsekwencją pozytywnego rozpatrzenia protestów od oceny formalno-merytorycznej projektów nr nr RPLB.07.05.00-08-0012/20 i RPLB.07.05.00-08-0030/20.

Poniżej prezentujemy zaktualizowana listę projektów

nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/20.

------------------------------------------------------------------

19 stycznia 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/20 w ramach Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.5 Usługi społeczne.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w przedmiotowym konkursie

Skład KOP

 

W związku z zakończeniem weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/20 pragniemy poinformować, iż do etapu oceny formalnomerytorycznej przekazanych zostało 29 wniosków o dofinansowanie projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 23 744 436,70 zł.

Lista wniosków

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/20 informujemy, iż do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęło trzydzieści wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 24 611 422,25 zł.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się

24 sierpnia 2020 r. i zakończy się 31 sierpnia 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

W związku z trwającym procesem negocjacji będących częścią oceny formalno-merytorycznej, w ramach konkursu RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/20 oraz pisemnymi prośbami ze strony Wnioskodawców o przełożenie terminów na korektę wniosków o dofinansowanie projektów, a także w związku z sytuacją epidemiczną w regionie, uprzejmie informuję o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia ww. konkursu na miesiąc styczeń 2021 roku.

Miejsce składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach i wersji elektronicznej.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony
na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, pokój nr 59

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Sposób składania wniosków

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

Datą dostarczenia wniosku do IZ RPO jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków (w przypadku nadania wniosku o dofinansowanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego decyduje data nadania).

Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej).

Możliwa jest realizacja projektów w partnerstwie z państwowymi jednostkami organizacyjnymi.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

II. Wsparcie rozwoju usług opiekuńczych i/lub asystenckich  oraz zdrowotnych (jako uzupełnienie usług społecznych, o ile usługi te nie mogą zostać sfinansowane za środków publicznych) skierowanych do osób z różnych względów zagrożonych wykluczeniem społecznym, również w utworzonych mieszkaniach chronionych/wspomaganych;

III. Wsparcie tworzenia miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach o charakterze chronionym/wspomaganym dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Tworzone miejsca świadczenia usług mogą być miejscami stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego, stałego lub krótkookresowego pobytu całodobowego. W przypadku tworzenia miejsc pobytu w innych formach mieszkań o charakterze wspomaganym, miejsca te są tworzone zgodnie z zasadami obowiązującymi dla usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności. Beneficjent zapewnia trwałość miejsc świadczenia usług;

IV. Wsparcie rozwoju usług pomocy środowiskowej, usług wspierających i interwencyjnych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym;

V. Zapewnienie dostępu do usług bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, poradnictwa rodzinnego i psychologicznego oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz odciążenia opiekunów faktycznych (wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych w innych typach wsparcia).

Realizacja typu V możliwa jest wyłącznie w połączeniu z innym typem/typami Działania 7.5. w ramach kategorii interwencji

112 - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 160/KM RPO L2020/2020 z dnia 9 lipca 2020 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.

UWAGA:
W trakcie negocjacji istnieje możliwość skierowania projektu do uzupełnienia lub poprawy w poszczególnych jego obszarach. Kryteria, które mogą zostać poddane negocjacjom zostały określone poprzez zapis: „W przypadku niespełnienia kryterium projekt, który uzyskał pozytywną ocenę od każdego Oceniającego, tj. uzyskał minimum 70% punktów możliwych do uzyskania w każdej z części D. Kryteria Merytoryczne KOF-M, tj. III, IV, 5.1, 5.3, 5.4-5.6 oraz VI i spełnił wszystkie kryteria obligatoryjne, które nie podlegają uzupełnieniu lub poprawie, będzie mógł zostać skierowany do poprawy w tym zakresie podczas negocjacji prowadzonych przez Komisję Oceny Projektów. Jeżeli projekt nie spełni powyższego warunku umożliwiającego skierowanie do poprawy, kryterium zostanie uznane za niespełnione i w konsekwencji projekt nie zostanie skierowany do dofinansowania.”

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi [1] [2]  – 85%, w tym wsparcie finansowe EFS – 85%

 

Wkład własny wynosi – 15%

W przypadku projektów generujących dochód – maksymalny poziom dofinansowania należy liczyć z zastosowaniem metody luki w finansowaniu.

W ramach niniejszego konkursu nie mają zastosowania zryczałtowane stawki procentowe dochodów dla projektów generujących dochód.

 


[1] Maksymalny poziom dofinansowania projektu jest ustalany poprzez zastosowanie zasad dla projektów generujących dochód objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis na podstawie przepisów dotyczących pomocy publicznej lub pomocy de minimis, zgodnie z art. 61 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”. IZ może ustanowić niższy maksymalny udział procentowy środków UE w wydatkach kwalifikowalnych niż wynikający z powyższej reguły.

[2] W przypadku projektów objętych pomocą publiczną poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych, w tym w szczególności rozporządzeń Ministra Infrastruktury i Rozwoju wydanych na podstawie art. 27 ust. 4 Ustawy.

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna wartość dofinansowania pojedynczego projektu (tj. wartość wsparcia publicznego (dofinansowania) nie może być wyższa niż 1 000 000,00 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 • 9 235 204,67 PLN

w tym:

 • EFS: 7 849 923,97 PLN (85%)
 • wkład własny: 1 385 280,70 PLN (15%)

Niezbędne dokumenty

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Sekretariat: 68 45 65 314, 326

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,

Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521.

 • osobisty w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B.2).
 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:
  68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.:
  95 73 90 386, -380, -378, -377.
 • osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.

ul. Władysława Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 115, I piętro).