Ogłoszenie konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna Działania 7.5 Usługi społeczne

Zakończony 11.10.2019

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS

nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/19

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna

Działania

7.5 Usługi społeczne

Wyniki naboru 02.08.2022

2 sierpnia 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą Uchwałę nr 81/1230/20 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 18 lutego 2020 roku, zmienionej uchwałą 105/1421/20 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 5 maja 2020 roku, zmienionej uchwałą nr 134/1821/20 z dnia 22 września 2020 roku w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy rankingowej projektów złożonych w konkursie RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/19 oraz zaktualizowanej listy projektów wybranych do dofinansowania.

Aktualizacja jest skutkiem podjęcia decyzji przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 2 czerwca 2022 r. o zwiększeniu kwoty dofinansowania dla projektu nr RPLB.07.05.00-08-0007/19 pt. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny, realizowanego przez Województwo Lubuskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Zwiększeniu ulega kwota dofinansowania w projekcie nr RPLB.07.05.00-08-0007/19 z 1 752 191,40 PLN na 1 957 701,00 PLN.

Przedmiotowe zmiany mają na celu udzielenie pomocy osobom przybyłym do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Lista projektów

 

2020-09-24-------------------

22 września 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą Uchwałę nr 81/1230/20 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 18 lutego 2020 roku, zmienionej uchwałą 165/1421/20 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 5 maja 2020 roku, w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy rankingowej projektów złożonych w konkursie RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/19 oraz zaktualizowanej listy projektów wybranych do dofinansowania.

Aktualizacja jest skutkiem podjęcia decyzji przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 28 lipca 2020 r. o zwiększeniu kwoty dofinansowania dla projektu nr RPLB.07.05.00-08-0026/19 pt. Z nami możesz więcej, realizowanego przez Związek Młodzieży Wiejskiej. Zwiększeniu ulega kwota dofinansowania z 1 229 499,56 PLN na 1 510 897,15 PLN.

Przedmiotowe zmiany mają na celu walkę z COVID-19 i zapobieganiu jego rozprzestrzeniania się, poprzez realizację dodatkowego zadania pn. „Działania przeciwdziałające skutkom epidemii”, w wyniku którego Beneficjent zapewni świadczenie usług cateringowych przez podmiot ekonomii społecznej dla 210 osób starszych, niepełnosprawnych i osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w społeczności lokalnej i innych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Lista projektów

 

2020-05-05 -------------------

W związku z zatwierdzeniem w dniu 5 maja 2020 roku przez Zarząd Województwa Lubuskiego zaktualizowanej listy rankingowej projektów oraz zaktualizowanej listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/19, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w załączeniu przekazuje zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania.

Aktualizacja ww. list jest konsekwencją pozytywnego rozstrzygnięcia w dniu 7 kwietnia 2020 roku przez Zarząd Województwa Lubuskiego drogą uchwały nr 100/1361/20 protestu od oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.07.05.00-08-0027/19 pt. „Z nami możesz więcej”, złożonego przez: Związek Młodzieży Wiejskiej. W wyniku protestu zwiększeniu ulega punktacja z 93,5 punktu na 110,5 punktu.  

Dodatkowo w projekcie nr RPLB.07.05.00-08-0005/19 pt. „Bardziej samodzielni! - Gmina Trzebiel wspiera osoby wykluczone” złożonego przez Gminę Trzebiel/Ośrodek Pomocy Społecznej, w wyniku rozpatrzenia protestu od oceny formalno-merytorycznej zwiększeniu ulega punktacja z 103,5 punktu na 104 punkty, co nadal sytuuje projekt poniżej progu umożliwiającego dofinansowanie w ramach kwoty przeznaczonej na konkurs.

Zaktualizowana lista rankingowa

----------------------------------

18 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/19 w ramach Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.5 Usługi społeczne.

Lista projektów

Lista KOP

 

 

2020-01-30 -----------------------

W związku z trwającym procesem negocjacji dla konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/19 w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna, 7.5. Usługi społeczne, które są prowadzone w czasie posiedzenia Komisji Oceny Projektów, termin rozstrzygnięcia przedmiotowego konkursu zostaje przesunięty na miesiąc luty 2020 roku.

 

2019-11-25 -----------------------

W związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji kompletności wniosków w ramach konkursu RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/19 pragniemy poinformować, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej przekazano dwadzieścia sześć wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 40 603 110,33 zł.

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji warunków kompletności w ramach konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/19

------------------------------------------

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/19 informujemy, iż do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęło dwadzieścia sześć wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 40 603 110,33 zł.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się

27 września 2019 r. i zakończy się 11 października 2019 r.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się

27 września 2019 r. i zakończy się 4 października 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2020 roku  

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, pokój nr 59

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach i wersji elektronicznej.

 

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony
na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

Datą dostarczenia wniosku do IZ RPO jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków (w przypadku nadania wniosku o dofinansowanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego decyduje data nadania).

Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej).

Możliwa jest realizacja projektów w partnerstwie z państwowymi jednostkami organizacyjnymi.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

II.             Wsparcie rozwoju usług opiekuńczych i/lub asystenckich  oraz zdrowotnych (jako uzupełnienie usług społecznych, o ile usługi te nie mogą zostać sfinansowane za środków publicznych) skierowanych do osób z różnych względów zagrożonych wykluczeniem społecznym, również w utworzonych mieszkaniach chronionych/wspomaganych;

III.            Wsparcie tworzenia miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach
o charakterze chronionym/wspomaganym dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Tworzone miejsca świadczenia usług mogą być miejscami stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego, stałego lub krótkookresowego pobytu całodobowego. W przypadku tworzenia miejsc pobytu w innych formach mieszkań o charakterze wspomaganym, miejsca te są tworzone zgodnie
z zasadami obowiązującymi dla usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności. Beneficjent zapewnia trwałość miejsc świadczenia usług;

IV.           Wsparcie rozwoju usług pomocy środowiskowej, usług wspierających i interwencyjnych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym;

V.            Zapewnienie dostępu do usług bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, poradnictwa rodzinnego i psychologicznego oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz odciążenia opiekunów faktycznych (wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych w innych typach wsparcia).

Realizacja typu V możliwa jest wyłącznie w połączeniu z innym typem/typami Działania 7.5.

w ramach 112  kategorii interwencji

112 - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone
lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne
i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 139/KM RPO-L2020/2019z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.

UWAGA:

W trakcie negocjacji istnieje możliwość skierowania wniosku o dofinansowanie projektu do uzupełnienia lub poprawy 

 

w poszczególnych jego obszarach. Kryteria, które mogą zostać poddane negocjacjom zostały określone poprzez zapis: „W przypadku niespełnienia kryterium wniosek o dofinansowanie, który uzyskał pozytywną ocenę od każdego Oceniającego, tj. uzyskał minimum 70% punktów możliwych do uzyskania w każdej z części D. Kryteria Merytoryczne KOF-M, tj. III, IV, 5.1, 5.3, 5.4-5.6 oraz VI i spełnił wszystkie kryteria obligatoryjne, które nie podlegają uzupełnieniu lub poprawie, będzie mógł zostać skierowany do poprawy w tym zakresie podczas negocjacji prowadzonych przez Komisję Oceny Projektów”.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:

 • środków UE – 85%,
 • środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 95%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 • 13 117 161,35  PLN
 • w tym wkład własny (5% całkowitych środków przeznaczonych na konkurs): 655 858,07 PLN

Całkowita wartość środków na dofinansowanie w konkursie wynosi: 12 461 303,29 PLN

(UE: 11 149 587,15 PLN; BP: 1 311 716,14 PLN) z czego:

 • dofinansowanie projektów 11 215 172,96 PLN (90% dofinansowania konkursu)

(UE: 10 034 628,44 PLN + BP: 1 180 544,52 PLN)

 • procedura odwoławcza 1 246 130,33 PLN (10% dofinansowania konkursu)

 (UE: 1 114 958,72 PLN + BP: 131 171,61 PLN)

Niezbędne dokumenty

1 października 2019 r.  Zarząd Województwa Lubuskiego podjął Uchwałę dot. zmian w treści ogłoszenia i regulaminu konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/19. Zmiana w dokumentacji konkursowej polega na dostosowaniu zapisów we wszystkich częściach ogłoszenia i regulaminu gdzie pojawia się pierwotna data zakończenia naboru tj. 4 października 2019 r. Obowiązującym terminem naboru wniosków będzie przedział czasowy: od 27.09.2019 r. do 11.10.2019 r.

Ogłoszenie

Regulamin

Ogłoszenie archiwalne

Regulamin archiwalny

Załączniki

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Sekretariat: 68 45 65 314, 326

 

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,

Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521.

 

 • osobisty w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B.2).

 

 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:
  68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.:
  95 73 90 386, -380, -378, -377.
 • osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.

ul. Władysława Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 115, I piętro).