Ogłoszenie konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna Działania 7.5 Usługi społeczne

Zakończony 13.11.2018

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/18


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

 

Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna


Działania

7.5 Usługi społeczne

Wyniki naboru 23.06.2020

23 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.5 Usługi społeczne.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w przedmiotowym konkursie

 

 

26 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.5 Usługi społeczne.

Lista z danymi projektów wybranych do dofinansowania

Lista KOP

________________________________

W  związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji kompletności wniosków w ramach konkursu RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/18, informujemy, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych dwadzieścia pięć wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 37 620 990,47 zł.

Lista wniosków

 

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/18, informujemy, iż do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęło dwadzieścia pięć wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 37 620 990,47 zł.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Szanowni Państwo,

Zgodnie z artykułem 50 ustawy wdrożeniowej do obliczania terminów, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, którego art 57 § 4 mówi:  Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Dlatego jeśli termin złożenia wniosku w ramach Działania 7.5 Usługi społeczne upływa 12 listopada br., który jest dniem wolnym od pracy,  to ostateczny termin złożenia wniosku upływa dnia następnego we wtorek (13 listopada 2018 r.).

 

26 października 2018 r. do 12 listopada 13 listopada 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Luty 2019

Miejsce składania wniosków

w:

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, pokój nr 59

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach i wersji elektronicznej.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony
na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

Datą dostarczenia wniosku do IZ RPO jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków (w przypadku nadania wniosku o dofinansowanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego decyduje data nadania).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

II. Wsparcie rozwoju usług opiekuńczych i/lub asystenckich  oraz zdrowotnych (jako uzupełnienie usług społecznych, o ile usługi te nie mogą zostać sfinansowane za środków publicznych) skierowanych do osób z różnych względów zagrożonych wykluczeniem społecznym, również w utworzonych mieszkaniach chronionych/wspomaganych;

III. Wsparcie tworzenia miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach o charakterze chronionym/wspomaganym dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Tworzone miejsca świadczenia usług mogą być miejscami stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego, stałego lub krótkookresowego pobytu całodobowego. W przypadku tworzenia miejsc pobytu w innych formach mieszkań o charakterze wspomaganym, miejsca te są tworzone zgodnie z zasadami obowiązującymi dla usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności. Beneficjent zapewnia trwałość miejsc świadczenia usług;

IV. Wsparcie rozwoju usług pomocy środowiskowej, usług wspierających i interwencyjnych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym;

V. Zapewnienie dostępu do usług bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, poradnictwa rodzinnego i psychologicznego oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (wyłącznie w połączeniu z całym procesem reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym).

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne
i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 106/KM-RPO-L2020/2017 z dnia 2018 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.

UWAGA:

W trakcie negocjacji istnieje możliwość skierowania wniosku o dofinansowanie projektu do uzupełnienia lub poprawy 

 
w poszczególnych jego obszarach. Kryteria, które mogą zostać poddane negocjacjom zostały określone poprzez zapis: „W przypadku niespełnienia kryterium wniosek o dofinansowanie, który uzyskał pozytywną ocenę od każdego Oceniającego, tj. uzyskał minimum 70% punktów możliwych do uzyskania w każdej z części D. Kryteria Merytoryczne KOF-M, tj. III, IV, 5.1, 5.3, 5.4-5.6 oraz VI i spełnił wszystkie kryteria obligatoryjne, które nie podlegają uzupełnieniu lub poprawie, będzie mógł zostać skierowany do poprawy w tym zakresie podczas negocjacji prowadzonych przez Komisję Oceny Projektów”.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:

 • środków UE – 85%,
 
środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 95%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

11 764 705,88 PLN 21 647 058,83 PLN

Niezbędne dokumenty

Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 29 stycznia 2019 roku podjął Uchwałę dot. zmiany w treści ogłoszenia i regulaminu w zakresie całkowitej kwoty środków przeznaczonych na realizację projektów, która wyniesie 21 647 058,83 PLN , w tym dofinansowanie: 20 564 705,88 PLN (EFS: 18 400 000,00 PLN, budżet państwa: 2 164 705,88 PLN), w tym wkład własny 5%: 1 082 352,95 PLN, w tym na procedurę odwoławczą 10 % EFS: 1 840 000,00 PLN


Ogłoszenie konkursu

 

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 29 października 2018 roku podjął Uchwałę dot. zmiany treści ogłoszenia i regulaminu do do powyższego konkursu. Zmiana polega na dostosowaniu zapisów we wszystkich częściach ogłoszenia i regulaminu gdzie pojawia się pierwotna data zakończenia naboru tj. 5 listopada 2018 r. Obowiązującym terminem kończącym nabór wniosków jest 12 listopad 2018 r.

Ogłoszenie konkursu archiwalne II

Ogłoszenie konkursu archiwalne I

Regulamin

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 29 stycznia 2019 roku podjął Uchwałę dot. zmiany w treści ogłoszenia i regulaminu w zakresie całkowitej kwoty środków przeznaczonych na realizację projektów, która wyniesie 21 647 058,83 PLN , w tym dofinansowanie: 20 564 705,88 PLN (EFS: 18 400 000,00 PLN, budżet państwa: 2 164 705,88 PLN), w tym wkład własny 5%: 1 082 352,95 PLN, w tym na procedurę odwoławczą 10 % EFS: 1 840 000,00 PLN

Regulamin konkursu

 

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 29 października 2018 roku podjął Uchwałę dot. zmiany treści ogłoszenia i regulaminu do powyższego konkursu. Zmiana polega na dostosowaniu zapisów we wszystkich częściach ogłoszenia i regulaminu gdzie pojawia się pierwotna data zakończenia naboru tj. 5 listopada 2018 r. Obowiązującym terminem kończącym nabór wniosków jest 12 listopad 2018 r.

Regulamin konkursu archiwalny III

 

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Lubuskiego, w dniu 25 września 2018 roku podjął Uchwałę dot. zmiany treści punktu 24 Regulaminu konkursu, który otrzymuje brzmienie: „W trakcie trwania i/lub po rozstrzygnięciu konkursu IZ RPO-L2020 może zwiększyć kwotę środków przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie. Przy zwiększeniu kwoty zostanie zachowana zasada równego traktowania, co może polegać na objęciu dofinansowaniem wszystkich projektów, które uzyskały wymagana liczbę punktów albo objęciu dofinansowaniem kolejno wszystkich projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów oraz taką samą ocenę (tj. wszystkich projektów, które otrzymały taką samą liczbę punktów).”

Regulamin konkursu archiwalny II

Regulamin konkursu archiwalny I

Załączniki

Załączniki

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Sekretariat: 68 45 65 314, 326

 

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,

Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521.

 

 • osobisty w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B.2).
 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 • e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)
 • telefoniczny:
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:
  68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.:
  95 73 90 386, -380, -378, -377.
 • osobisty w siedzibie: Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górzeul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr 0.3, poziom „0”) lub Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. ul. Władysława Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 115, I piętro).