Ogłoszenie konkursu nr RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna Działania 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra.

Zakończony 02.08.2021

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS

nr RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/21

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna

Działania 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej

Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra.

Wyniki naboru 26.07.2022

26 lipca 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą Uchwałę nr 223/3038/21 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów  oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/21.

Aktualizacja jest skutkiem podjęcia decyzji przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 30 maja 2022 r. o zwiększeniu kwoty dofinansowania dla projektu nr RPLB.07.04.02-08-0001/21 pt. LEPSZE JUTRO 3, realizowanego przez Miasto Zielona Góra/Centrum Integracji Społecznej.

Zwiększeniu ulega kwota dofinansowania z 2 192 368,43 PLN na 2 895 087,35 PLN.

Lista projektów

 

 

23 listopada 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/21 w ramach Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.4. Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra.

Lista wybranych projektów

Skład KOP

 

 

W związku z zakończeniem weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/21 pragniemy poinformować, iż do etapu oceny formalno- merytorycznej przekazany został 1 wniosek o dofinansowanie projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 2 199 999,97 zł

Lista

 

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/21 pragniemy poinformować, iż do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynął jeden wniosek o dofinansowanie projektu na kwotę wnioskowanego dofinansowania 2 199 999,97 zł.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się

26 lipca 2021 r. i zakończy się 2 sierpnia 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, pokój nr 59

lub w:

Biurze Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski

 

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach i wersji elektronicznej.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony
na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

 

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

Datą dostarczenia wniosku do IZ RPO jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków (w przypadku nadania wniosku o dofinansowanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego decyduje data nadania).

Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej).

Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z udziałem następujących Partnerów:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej)
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • samorządowe instytucje kultury,

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się
o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 305); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769 z późn. zm), art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. 2020 r. poz. 358).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujący typ projektów:

II. Wsparcie dla działalności podmiotów integracji społecznej tj. centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), przyczyniające się do zwiększenia miejsc w tych placówkach.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne
i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 180/KM RPO L2020/2020 z dnia 5 maja 2021 r. zmieniającą
uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia
22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i
poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS
Ponadto wybór projektów odbywa się w oparciu o kryteria oceny strategicznej projektów w ramach ZIT, przyjęte przez
KM Uchwałą Nr 78/KM RPO-2020/2017 z dnia 10 października 2017 r., zmieniająca uchwałę nr 11/KM RPOL2020/
2015 Komitetu Monitorującego RPO – Lubuskie 2020 z dnia 21 sierpnia 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów
oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Zielonej Góry.
Dokumenty powyższe zamieszczone zostały na stronie www.rpo.lubuskie.pl (http://rpo.lubuskie.pl/komitetmonitorujacy)
oraz w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.

UWAGA:
W trakcie negocjacji istnieje możliwość skierowania projektu do uzupełnienia lub poprawy w poszczególnych jego
obszarach. Kryteria, które mogą zostać poddane negocjacjom zostały określone poprzez zapis: „W przypadku
niespełnienia kryterium projekt, który uzyskał pozytywną ocenę od każdego Oceniającego, tj. uzyskał minimum 70%
punktów możliwych do uzyskania w każdej z części D. Kryteria Merytoryczne KOF-M, tj. III, IV, 5.1, 5.3, 5.4-5.6 oraz VI
i spełnił wszystkie kryteria obligatoryjne, które nie podlegają uzupełnieniu lub poprawie, będzie mógł zostać skierowany
do poprawy w tym zakresie podczas negocjacji prowadzonych przez Komisję Oceny Projektów. Jeżeli projekt nie spełni
powyższego warunku umożliwiającego skierowanie do poprawy, kryterium zostanie uznane za niespełnione
i w konsekwencji projekt nie zostanie skierowany do dofinansowania.”

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi [1] [2] – 85%, w tym wsparcie finansowe EFS – 85%

Wkład własny wynosi – 15%

 

W przypadku projektów generujących dochód – maksymalny poziom dofinansowania należy liczyć z zastosowaniem metody luki w finansowaniu.

W ramach niniejszego konkursu nie mają zastosowania zryczałtowane stawki procentowe dochodów dla projektów generujących dochód.

 

 


[1] Maksymalny poziom dofinansowania projektu jest ustalany poprzez zastosowanie zasad dla projektów generujących dochód objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis na podstawie przepisów dotyczących pomocy publicznej lub pomocy de minimis, zgodnie z art. 61 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”. IZ może ustanowić niższy maksymalny udział procentowy środków UE w wydatkach kwalifikowalnych niż wynikający z powyższej reguły.

[2] W przypadku projektów objętych pomocą publiczną poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych, w tym w szczególności rozporządzeń Ministra Infrastruktury i Rozwoju wydanych na podstawie art. 27 ust. 4 Ustawy.

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna wartość dofinansowania projektu nie może być wyższa niż 2 200 000,00 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

3 463 520,92 PLN
w tym:
 EFS: 2 943 992,78 PLN (85%)
 wkład własny: 519 528,14 PLN (15%)

 

- 2 588 235,29 PLN

w tym:
- EFS: 2 200 000,00 PLN (85%)
- wkład własny: 388 235,29 PLN (15%)

Niezbędne dokumenty

2022-05-17 --------------------

W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego uchwały w dniu 17.05.2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/21 w ramach Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego prezentujemy zaktualizowane dokumenty.

Uchwała wprowadza zmianę w zakresie całkowitej kwoty środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/21, która wyniesie 3 463 520,92 PLN.

Ogłoszenie o konkursieobrazek

Regulamin konkursuobrazek

-----------------------------------

Ogłoszenie archiwalne

Regulamin archiwalne

Załączniki

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Sekretariat: 68 45 65 314, 326

 

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,

Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521.

 

 • osobisty w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B.2).

 

 

 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:
  68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.:
  95 73 90 386, -380, -378, -377.
 • osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.

ul. Władysława Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 115, I piętro).

 

Dodatkowych informacji udziela również Instytucja Pośrednicząca Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry poprzez kontakt:

- Urząd Miasta, Biuro ZIT, ul. Stary Rynek 1, 65-067 Zielona Góra

Wydział Funduszy Europejskich: 68 47 83 290

 • osobisty w siedzibie

Urzędu Miasta: Wydział Funduszy Europejskich - Biuro ZIT

Ratusz, ul. Stary Rynek 1, wejście A (IIp.), 65-067 Zielona Góra.